รายชื่อผู้คาดว่าสําเร็จการศึกษา กลุ่ม ป.ตรี 2/2556 ครั้งที่ 1

...

55 downloads 973 Views 802KB Size

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

01 - มนุษยศาสตร์ 01 - ภาษาอังกฤษ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 490110482 500110480 510110022 520110009 520110071 520110089 520110130 520110164 520110242 530110001 530110003 530110004 530110005 530110006 530110007 530110008 530110009 530110010 530110011 530110012 530110013 530110014 530110015 530110016 530110017 530110018 530110019 530110020 530110021 530110022 530110023 530110024 530110025 530110026 530110027 530110029 530110030 530110031

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายณัชพล กรรณกุลสุนทร นางสาวมาริสสา นันทะชาติ นายเฉลิมรัฐ กาศลังกา นางสาวกีรติ แย้มนิยม นางสาวพิลาวัลย์ ดามี นางสาววรางคณา วรรคาวิสันต์ นางสาวผจงจิตร พ่วงแย้ม นางสาวจิตพิสุทธิ์ มีธรรม นายพิชิต จินาแก้ว นางสาวกมลวรรณ กระจายวงศ์ นางสาวกรวรรณ พุฒิกนก นางสาวกฤษณี รัตนอาชากุล นางสาวกัญญาณัฐ อัตถวิบูลย์กุล นายกันตพล เลิศล้ําสกุลการ นางสาวกิรณา กุสุมานนท์ นางสาวกีรติกา มาฆะสุข นางสาวขณิกพรรษ พันธุ์เปรมเจริญ นางสาวขวัญจิรา เขื่อนเพชร นางสาวขวัญเนตร วงศ์ยศ นายจักรกฤษณ์ สมมุติ นางสาวจิดาภา ดวงทิพย์ นางสาวธรินทร์ญา เครือแปง นางสาวจุฑามาศ เลิศเวช นายกฤตพิภัช แก้วกําเหนิด นางสาวชมณกร หทัยลักษณ์ นางสาวณิฐชานันท์ จรัสชัยนิติกุล นายชวิษฐ์ ทรัพย์พาณิชย์ นางสาวชาลินี ลงกานี นางสาวชิดชมัย ใจแก้ว นางสาวชิดหทัย ละออเอี่ยม นายณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ นางสาวณหทัย ใจเย็น นางสาวณัฐชยา โฮมแพน นายณัฐพล เก้านพรัตน์ นายภีรนัฎฐ์ แก้วคําปา นางสาวณิชตา ชุ่มใจ นางสาวดรุณี แปลงศรี นายตราบตะวัน คําเวียง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

01 - มนุษยศาสตร์ 01 - ภาษาอังกฤษ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 530110033 530110034 530110035 530110036 530110037 530110038 530110039 530110040 530110041 530110042 530110043 530110044 530110045 530110046 530110048 530110049 530110050 530110051 530110053 530110054 530110056 530110057 530110058 530110059 530110060 530110061 530110062 530110063 530110064 530110065 530110066 530110067 530110069 530110070 530110071 530110072 530110073 530110074

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายตะวัน พระยอด นางสาวธนพร ทานตะวัน นางสาวธนาภา อุครานันท์ นายธนาวุฒิ ธนะคํา นางสาวธนิตา เกษร นางสาวธนิตา บุญมี นางสาวธัญลักษณ์ เทียมสระคู นายธีรภัทร ศรีวิชัย นางสาวนลินีย์ แก้วดวงสี นางสาวชนัญฑิดา สถาปิตานนท์ นางสาวนุชปวีณ์ ฉ่อนเจริญ นางสาวบุญธิดา พุ่มโสภา นางสาวบุรพัชร์ ด่านวิไล นายปณต กิติศรี นางสาวประภาฬสาย ชาวน้ําปาด นางสาวปรารถนา เจริญลาภ นางสาวปัทมาภรณ์ สมบัติดี นางสาวธมนวรรณ ชัยวรรณ์ นางสาวปุณยภา บุญธรรม นางสาวผกาวดี สิทธิใหญ่ นางสาววรมน รองสนาม นายณัฐภัทร พุ่มริ้ว นางสาวพิชชากานต์ นวลละม้าย นางสาวพิชามญชุ์ เพ่งพิศ นางสาวพุทธิพร บุตตะลอ นางสาวภัทชา วิสารทานนท์ นางสาวภัทรธิดา บุญเหลี่ยม นางสาวภัทรานิษฐ์ ปลอดใจดี นายภารินัน นิ่มสอาด นางสาวมณีรัตน์ มะโนเครื่อง นายเมฆแดง อุดมศรี นางสาวเมรี่ วาพิชญ์ มีโอลา นางสาวรสิตากร นาคนาม นายรัตนโชติ พิณพิมานสาน นายรัตนสุวรรณ ระวรรณ นางสาวลลิภัทร ลีลาภัทร์ นางสาววรรณิกา วุฒิ นางสาววรัชญา นําพา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

01 - มนุษยศาสตร์ 01 - ภาษาอังกฤษ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

รหัสนักศึกษา 530110075 530110076 530110078 530110079 530110081 530110083 530110084 530110085 530110086 530110087 530110088 530110089 530110090 530110092 530110094 530110095 530110096 530110098 530110099 530110100 530110101 530110102 530110103 530110104 530110105 530110106 530110108 530110109 530110545

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาววสิษฐา วรรณรัตน์ นายวิทวัส ชัยอุปละ นายวีรชัย ตามบุญ นายศรายุทธ งามเปี่ยม นางสาวศิริพร จางวางสิทธิ์ นางสาวศุภมาศ ณ ลําปาง นางสาวสกุลเกศ ปันต๊ะวงค์ นางสาวสกุลวรรณ โยมงาม นางสาวสมัชญา กิจประเสริฐ นางสาวสโรชา เชาว์ นางสาวสินีนาฏ ขันศิริ นางสาวสิรินภา ไพศาลรัตนการ นางสาวสิริลักษมี รางทอง นางสาวสุมิตรา นิพนุติยันต์ นางสาวเสาวรส สารอรรถ นางสาวหัสยา สุรินดร นางสาวอกนิษฐ์ อภิชัย นางสาวอภิญญา พันธ์บุญ นางสาวอรวรรณ สุวรรณไชยา นางสาวอรสา อนุชิตกุญชร นางสาวอริสา พีระเพ็ญ นางสาวอลิสา ทิมศรี นางสาวอังคณา ธรรมขันธ์ นางสาวอังคณา พลหาญ นางสาวอัจฉริยา ทุ่งแจ้ง นางสาวอัณณ์ชญาน์ ยาประเสริฐ นางสาวจิตภินันท์ ปิ่นทอง นางสาวเอมิกา ตุวินันทน์ นางสาวนูรซี า สาแลแม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 02 - ภาษาฝรั่งเศส ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

รหัสนักศึกษา 530110113 530110114 530110115 530110116 530110117 530110121 530110124 530110128 530110130 530110132 530110133 530110134 530110137 530110139 530110142 530110146 530110147 530110149 530110152 530110154

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกฤษณีย์ คําปาย นางสาวกิตติยา อุณาพรหม นางสาวเกศสุดา สมฤทธิ์ นางสาวชนิกา ฟูแสง นางสาวชุติกาญจน์ แซ่จิว นางสาวทิพย์สุดา จันทรวรรณกูร นางสาวธนพร อุ่ยประเสริฐ นายธิติพงศ์ ชมภู นางสาวนภประภา ศรีศาสตร์ นางสาวบุญรักษ์ จรัญวรพรรณ นางสาวบุษราภรณ์ กองแก้ว นางสาวปณิดา ดีกุดตุ้ม นางสาวภรณ์เพชร วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ นางสาวเมธินี ภัทโรวาสน์ นางสาวรุจินันท์ กันทา นางสาววิไลวรรณ ประสารยา นายไวทยา ขัดผาบ นางสาวศโรชิน อาจหาญ นางสาวสุทธิดา พุทธิมูล นางสาวอาริษา เจียระแม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 03 - ภาษาเยอรมัน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

รหัสนักศึกษา 520110170 520110184 520110550 530110160 530110162 530110164 530110167 530110168 530110169 530110170 530110174 530110179 530110180

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวธีรดา กาญจนรัตน์ นางสาววรณัน การอํานวย นางสาวพิทยาภรณ์ ทะโกสา นางสาวณัฐศรี เสนาหลวง นางสาวธนัญญา พรมมินทร์ นางสาวนฏกร อํานาจ นางสาวปวริศา ศิรินันท์ นางสาวพรทิพย์ อัมราลิขิต นางสาวเพ็ญประภา ประสิทธิ์ฤทธิชัย นางสาวภัทราพร ดาวเงิน นางสาววิรากานต์ ลีกําเนิดไทย นางสาวชญาน์นันท์ พิริยาโภคานนท์ นางสาวสิตานัน ลีเกษมทรัพย์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

01 - มนุษยศาสตร์ 04 - ประวัติศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 520110160 530110111 530110125 530110136 530110141 530110145 530110151 530110163 530110175 530110176 530110177 530110181 530110183 530110184 530110185 530110187 530110188 530110189 530110190 530110191 530110192 530110193 530110195 530110196 530110197 530110198 530110199 530110200 530110201 530110202 530110203 530110204 530110206 530110207 530110208 530110209 530110211 530110212

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกมลชนก กัลยา นางสาวกรวรรณ ทองแท่ง นางสาวธนัญญา เกิดแก้ว นางสาวพิชญ์จิรา สุคนธโยธิน นางสาวรัตติกาล แลไชย นางสาววินิตตา นวลปรางค์ นางสาวสุดารัตน์ จันทวงศ์ นางสาวธัชมาศ เลิศธนสกุล นางสาวกษิรา พวงสมบัติ นายศักดา รักไทย นางสาวศุภรทิพย์ สิริสุขะ นางสาวสิรีพัช กี่สิ้น นางสาวกัญชพร รักกลาง นางสาวกุณฑลี ปันอิ่น นางสาวเกษศิรินทร์ ธรรมไชย นายคุณากร อุ่นพร้อม นายจักรพงษ์ สิกขะเจริญ นางสาวจิรประภา เจษฎากานต์ นางสาวชญานิษฐ์ ศิริมังคลากุล นายเชลียงพล เดือนเพ็ญ นางสาวฐิติพร ประทุมวัน นางสาวณัฐวดี สุขกูล นางสาวทิพธิดา สุรนิ สม นายธนชัย เทศะแพทย์ นายธนนันท์ กาญจนสุวรรณ นายธนวัฒน์ ปัญญานันท์ นางสาวธัญสินี ใยสูนโย นางสาวนันทิดา ภูวดลไพโรจน์ นางสาวผกามาศ กุฎมณี นางสาวเพ็ญวิภา หมื่นอาจ นายภาสกร ศูนย์ตรง นางสาวมัชฌิมา กล่อมเกษม นางสาวรภัทรธรณ์ จงสุขวรากุล นายวรกันส์ ดิลกวัฒน์เจริญ นางสาววรกานต์ ตั้งตระกูล นางสาววรณัน ปิกแก้ว นางสาววาทินี คํารังษี นางสาววารุณี ธิจักร์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

01 - มนุษยศาสตร์ 04 - ประวัติศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47

รหัสนักศึกษา 530110213 530110215 530110217 530110218 530110219 530110220 530110221 530110550 530110557

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายวิทูร แย้มสวน นางสาวศิริขวัญ อิสสอาด นางสาวสุกานดา อินต๊ะแก้ว นางสาวสุชาวดี บุญช่วย นางสาวสุภาณี อรรจนียกุล นายหริพันธ์ มูลชัย นายอนุวัฒน์ จี๋บุญมี นายศุภกิจ ใจการ นายพรเทพ ตั้งมกรา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 05 - บ้านและชุมชน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

รหัสนักศึกษา 510110227 530110150 530110153 530110227 530110230 530110231 530110233 530110234 530110237 530110243 530110247 530110248 530110249 530110250 530110251 530110252 530110253 530110254 530110255 530110257 530110258 530110259 530110261

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายวีรยุทธ ติยะธรรม นายศิริชัย มูลดี นางสาวสุนิสา สุขสบาย นายคลัง มงคลสวัสดิ์ นางสาวเจนจิรา จายโจง นางสาวเจนจีรา เครือวงค์ นางสาวชยารัตน์ ทาศรีวิชัย นายไชยธิกูล สุทธป๊อก นางสาวจิดาภา สืบขจร นางสาวนฤมล ยอดหอม นายพลวัต เพิ่มผล นางสาวพอใจ ปกป้อง นางสาวพัชราภรณ์ ลักษณ์ธนากุล นางสาวพิศุภางค์ หาญภักดีสกุล นางสาวเพ็ญประภา บุญเต็ม นางสาวภิญญารัตน์ ด้วงทรง นางสาวมนธนัช ทีวะรัตน์ นางสาวมุกรวี จักร์คํา นายยุทธพงษ์ ชมตะครุ นางสาวกุลณัชญา ปฏิมา นางสาวศุภารัตน์ ใจหมี นางสาวสิริวิมล จันทรัตน์ นางสาวโสภิตนภา เทพกุนา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 08 - ปรัชญา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

รหัสนักศึกษา 520110322 520110328 520110513 530110318 530110322 530110323 530110327 530110328 530110329 530110332 530110333 530110334 530110335 530110336 530110337 530110338 530110339 530110340 530110341 530110345

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายทศพร สุรนิ ทร์ นางสาวนิตยา พรหมศร นางสาวพงศ์สุดา กาศยปนันท์ นางสาวณัฏฐนารา มูลเปี้ย นางสาวนภัสสร ครุฑน้อย นางสาวนภาพร ชัยทอง นายพีรพงศ์ ยวนตา นางสาวแพรวนภา บุญแจ้ง นางสาวมณีวรรณ ขะเร่แฮ นายฤทธิชัย บุญส่งศักดิ์ นายวงศกร ชัยธีระสุเวท นางสาววลัยลักษณ์ แสงส่อง นางสาววัชนันท์ จักร์แก้วรังสี นายวุฒิเกียรติ พากดวงใจ นางสาวศรัณย์ธร อินทรปพงศ์ นายศิวนนท์ นูเพ็ง นายษัษฐพรรษ เอี่ยมพิกุล นางสาวเสาวภา ธรรมชัย นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน นางสาวไอยดา ดวงประเสริฐ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 09 - จิตวิทยา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

รหัสนักศึกษา 530110122 530110346 530110347 530110348 530110349 530110350 530110352 530110355 530110356 530110357 530110358 530110359 530110360 530110361 530110365 530110367 530110368 530110370 530110371 530110372 530110373 530110374 530110375 530110376 530110377 530110378 530110379 530110380 530110381 530110382 530110383 530110384 530110385 530110387 530110388 530110389

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวทิพย์สุดา ทับทิมทอง นางสาวกัญญาวีร์ สุทธศรี นางสาวขวัญข้าว เตชวีรพงศ์ นายชญานนท์ ต้นใส นางสาวชนิดาภา บึงสว่าง นายชลธิศ เก่งการรบ นางสาวตรงตะวัน อักษรสว่าง นางสาวธัญญาภรณ์ วงศ์อัจฉริยกุล นางสาวธัญพิชชา แสนนรินทร์ นางสาวนันธิยา สุขพี้ นายบริภัต กัวตระกูล นางสาวเบญญา ซูซูมิ นายประสิทธิ์ชัย ไชยพวล นางสาวปัญญาพร เขื่อนปัญญา นางสาวพรภิรมณ์ ทวีชัยกวิน นางสาวพัชรินทร์ ปินใจ นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกําจร นางสาวพินท์ลภัส ทิพย์โพธิ์ นางสาวพิมพ์จรัส จรัสวุฒิเดช นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน นางสาวมนต์ชนก ปงกันคํา นางสาวมนัญชญา ข้าวจ้าว นางสาวรตนพร สาจันทร์ นางสาวรุ้งตะวัน เลิศพฤกษ์พนา นางสาวรุ่งธิดา ผดุงศักดิ์วงศ์ นางสาววนิดา ใจมุข นายวรัตถ์ ลาภใหญ่ นายวิทวัส ถนอมกิจ นายศุภกิจ อิศราภรณ์ นางสาวสิริอาภา ปรีชาพัฒนพงศ์ นายสุทธิพงษ์ อิ่มใจ นายสุภัทร อินคล้าย นางสาวหทยา มหาปัญญาวงศ์ นายอรรถพล แสงสว่าง นางสาวอลิสา โสวะนา นางสาวอัญมณี หล้าหนัก

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 10 - ภาษาไทย ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

รหัสนักศึกษา 490110396 520110554 530110091 530110110 530110118 530110140 530110144 530110171 530110178 530110392 530110393 530110395 530110397 530110399 530110401 530110404 530110406 530110407 530110410 530110411 530110413 530110414 530110415 530110416 530110417 530110418 530110422 530110423 530110424 530110425 530110426 530110427 530110548

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวภาวิณี ผาศักดิ์ นางสาวพิมมาลา แก้วมาลา นางสาวสุพัตรา บัวติ๊บ นางสาวกมลชนก ชนะพาล นางสาวณัฐธิดา แซ่จั่น นางสาวระพีพรรณ ปะจันทบุตร นางสาววนัสนันท์ กันทะวงศ์ นางสาวภาวิดา ปรีดิพันธุ์ นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณสิงห์ นายจรินทร์ หอมนวล นายจิรพนธ์ ทรายกันคํา นางสาวชญานิน พีรวัฒนฒึก นางสาวชุติมณฑน์ ชุตินธรากร นางสาวณัฐจรีย์ วุฒิจูรีพันธุ์ นางสาวบุษราคัม โอบอ้อม นางสาวปาณิศา อยู่สถาพร นางสาวพจีกานต์ หาญแก้ว นางสาวพรสวรรค์ การุณยรัต นายพีระพันธ์ ตันวงศ์ นายภัคพล คําหน้อย นางสาวมรกต อภัย นางสาววัลลภา ฟูจันทร์ นางสาววารุณี สุปินะ นายศตวรรษ คําบ้านฝาย นางสาวศศิวิมล กัวตระกูล นางสาวศิตา ยศศรี นายโสภณ ทองเชื้อ นางสาวหทัยทิพย์ ชัยสิทธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยวุฒิ นางสาวอรชุดา แสงเขียว นายอัฐ สุทธิเจริญ นางสาวไอพนา โอภาสนาวี นางสาวชุติมา ปาณูปกรณ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 11 - ภาษาญี่ปุ่น ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

รหัสนักศึกษา 520110306 520110425 520110426 520110429 520110430 520110431 520110433 520110434 520110440 520110441 520110442 520110443 520110445 520110447 520110448 520110451 520110452 520110453 530110428 530110430 530110431 530110432 530110434 530110435 530110437 530110439 530110441 530110442 530110448 530110452 530110453 530110456 530110457

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายศิริพงศ์ วรรณห้วย นางสาวกรชนก ทิวากรพันธ์ นายกฤษฎา อุปนันท์ นางสาวจิราพรรณ โข่ต๊ะ นางสาวจุฑารักษ์ สุริยะมณี นางสาวเจนจิรา แท่นรัตน์ นายณัฐพล บรรเทิงจิตต์ นายถิรวุฒิ ยศบุตร นางสาวปวีณา ขาวสุทธิ์ นางสาวปัญจมา แผลงศร นางสาวพลอยไพลิน ใจคําแปง นางสาวพัฒน์นรี พงษ์ศิริสุนทร นางสาวมณีรัตน์ งามขํา นางสาวมาลินี ศรีษาพุทธ นางสาวเยาวลักษณ์ สิริรุ่งจารุ นายวสันต์ ควรชื่นใจ นางสาววารินทิพย์ เครือศรี นางสาวสริศา กัมปนาทแสนยากร นางสาวกัณฐิกา ปิ่นทอง นางสาวจิราภรณ์ เจริญกุล นางสาวฉัตรกมล หมอกเมฆ นางสาวฐิรชญา ศรีงาม นางสาวฐิติมา ตาหล้า นางสาวทิพากร เพียรประเสริฐ นางสาวธัญวรัตม์ ศักดาธร นางสาวบุษรินทร์ โทนหงสา นางสาวปิยะพร เขื่อนแก้ว นางสาวพลอยชมพู พินทุเสนีย์ นางสาวรั่น วาตานาเบ้ นางสาวศศิธร จูมแก้ว นางสาวศิวาพร เล็กพงศ์ นางสาวสิวินีย์ ศิริพงษ์ นางสาวสุพรรษา ติสิงห์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

01 - มนุษยศาสตร์ 12 - สารสนเทศศึกษา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 500110296 530110265 530110268 530110269 530110270 530110271 530110273 530110274 530110275 530110276 530110277 530110278 530110279 530110280 530110281 530110282 530110283 530110284 530110285 530110286 530110287 530110288 530110290 530110291 530110293 530110294 530110295 530110296 530110297 530110298 530110299 530110300 530110301 530110302 530110303 530110304 530110305 530110306

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวภนปฤณ ปินตาวะนา นางสาวกชามาศ ไชยขาว นางสาวกัญญามาศ ถีระแก้ว นางสาวกัลยา เป็นพนัสสัก นายนิธิรุจน์ ศิริพัฒน์ฤทธิกร นางสาวจิตสุภา ธัมธิวงศ์ นางสาวฉัตธณี มูรพันธุ์ นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ นางสาวชนกานต์ ใจมา นางสาวชนัญญา พงศ์สาแก้ว นายชลาวุฒิ ผู้ผ่อง นายชวชล สุปรียาพร นางสาวฐิติชญา หนูฟุ่น นางสาวณัฐฐาพร เฉลิมพล นางสาวธัญญา คุ้มทรัพย์ นางสาวธัญภรณ์ นิ่มตระกูล นางสาวนภาพร เรือนสม นางสาวนิภาวรรณ ใหคํา นางสาวปฏิญญา วันทนียวงค์ นางสาวปทิตตา ตรียกูล นายปริญญา ทิพยวารีวงศ์ นางสาวเปมิกา มหาศักดิ์พันธ์ นายพัชรพล เนียมพุ่มพวง นายเพชร มันทะเล นางสาวเพ็ญพรรณ ชินวัตร นางสาวเพลินจิต เชี่ยวศิลปธรรม นางสาวภัทราพร มากทองมณี นางสาวมนพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ นางสาวมลธิชา ชุ่มชื้น นางสาวรัศมี ผามั่ง นางสาวรุ่งนภา สุโพธิ์ นางสาวลภัสรดา อินทรรัศมี นายวรกันต์ วรรณโสภา นางสาววริศรา ชัยเลิศ นางสาววันวิสาข์ ชัยพันธ์ นางสาวศรีระมิงค์ กุลวรรณ นางสาวศศิวิมล สิงห์คํา นางสาวสุนารี แซ่ล่ิม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

01 - มนุษยศาสตร์ 12 - สารสนเทศศึกษา ลําดับที่ 39 40 41 42 43

รหัสนักศึกษา 530110308 530110309 530110310 530110311 530110313

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวสุมน คําปัน นางสาวสุรีย์พร ผโลศิลป์ นางสาวอภัณตรี สุหฤทยา นายอภิศักดิ์ จักรคํา นางสาวอัชณา อินทรังษี

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 13 - ภาษาจีน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

รหัสนักศึกษา 510110499 520110427 520110477 520110488 530110408 530110412 530110460 530110461 530110462 530110464 530110467 530110469 530110470 530110472 530110473 530110474 530110476 530110477 530110478 530110480 530110481 530110483 530110485 530110486 530110487 530110489 530110490 530110491 530110492 530110493 530110494 530110495 530110496 530110497 530110498

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายศุภฤกษ์ ปิยสันติวงศ์ นายจักรพงษ์ อัมพุธ นายโรจน์ณรงค์ กิจประเสริฐสกุล นางสาวอารียา ทรัพย์ไพศาลสุข นางสาวพลอย เล็กเลิศศิริวงศ์ นางสาวภิญญลักษณ์ วิเศษเชาวพัฒน์ นางสาวกมลชนก ไชยวันดี นางสาวกัลติญากร เหรียญสมบัติ นางสาวกาญจนรัตน์ จับศรทิพย์ นายเก่งกาจ พกนนท์ นายจิรพงษ์ ไพศาลศุภกิจ นางสาวชลลดา อินต๊ะขัน นางสาวชุติพร เตปิน นางสาวศรัญญา ศิริเกษ นางสาวณัฐกานต์ บุญประเทือง นางสาวทรายขวัญ นาคงสี นายธวัชชัย มงคลกิจธํารง นายเบญจพล บริรักษ์เลิศ นางสาวปพิชญา อินทะรังษี นางสาวแพรววดี สุภาษี นางสาวแพรวา รัตนทยา นางสาวมณีนุช สิริอภิวนากิจ นางสาวรุ่งทิวา หอมแก่นจันทร์ นางสาววรนุช สงวนสิน นายวศิน สมพงษ์ นางสาวสุชาดา ภักดีวราภรณ์ นางสาวหทัยชนก ธนไมตรีจิตต์ นางสาวหนึ่งฤทัย ปันทะวงศ์ นางสาวหฤทัย อารยะชุตินันท์ นางสาวอชิรญา พุทธจรรยาวงศ์ นางสาวอมรรัตน์ ซื่อเจริญกิจ นางสาวอังคณา ปัญญาฟู นางสาวอัจฉรา กระทาง นางสาวอัมพิกา แซ่หว่าง นางสาวอายรญา ปฐมศิริสกุล

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

01 - มนุษยศาสตร์ 14 - การท่องเที่ยวและการโรงแรม ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 520110489 520110509 530110499 530110501 530110502 530110503 530110504 530110506 530110507 530110508 530110509 530110510 530110511 530110512 530110513 530110514 530110516 530110517 530110518 530110520 530110521 530110523 530110524 530110525 530110526 530110527 530110528 530110529 530110530 530110531 530110532 530110533 530110534 530110535 530110536 530110538 530110539 530110541

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายกฤษดา ปัญญารักษ์ นางสาวนันทิตา เสมอใจ นางสาวกนกพร ตาวี นางสาวกรณัฏฐ์ กันทะ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ดิษเย็น นางสาวกันยารัตน์ ไตรศร นางสาวฉัตรศิริ ชาวเชียงขวาง นางสาวชฎาพร สุขสวี นางสาวชนิกานต์ ภาวะกุล นางสาวชลิตา วิจิตรทองเรือง นายธนิก มโนเกตุ นางสาวธันยนันท์ ธนาชัยกุลวัฒน์ นางสาวนภัสรพี ณ ถลาง นางสาวนภัสนันท์ ไชยวิริยะโชค นางสาวนิตยา จําปารัตน์ นางสาวนิภัทรา ทวีกุล นางสาวเนตรทราย ศิลป์พิสุทธิ์ นางสาวปริญญา ณ ตระกูล นางสาวผกามาศ วงศ์ชัยสิทธิ์ นางสาวพนิตา จิระเพชรอําไพ นางสาวพรปวี น้อยมณีวรรณ์ นางสาวพรสุดา แสงเมือง นางสาวพิมพ์แพรลดา มั่งมีศรี นางสาวพิมพิไล อุเทียม นายพิสิษฐ์ ฟูปงิ นางสาวภัสสรา แย้มมณีชัย นางสาวภูรยิ า ฆารโสภณ นางสาวมนสิชา ปังประเสริฐกุล นางสาวเยาวพา ยานะธรรม นางสาวรติวรรณ วงศ์สินทรัพย์ นางสาวรัชนีกร พินิจทะ นางสาวลลิดา พิมพิพัตร์ นางสาวรตี รติดัสกร นางสาววันวิสาข์ เขมะวนิช นางสาวศศิธร อายะชู นางสาวศุภสิริ จงเจริญ นางสาวสิรินาถ ว่าความดี

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

01 - มนุษยศาสตร์ 14 - การท่องเที่ยวและการโรงแรม ลําดับที่ รหัสนักศึกษา 39 530110543

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวสุพิชญา เลิศวนวัฒนา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

01 - มนุษยศาสตร์ 71 - ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ลําดับที่ รหัสนักศึกษา 1 520115501 2 530115502

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

Mr.GUO HAO Ms.QIU YANG

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 05 - ประถมศึกษา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รหัสนักศึกษา 520210001 520210002 520210003 520210004 520210006 520210011 520210012 520210014 520210017 520210061 520210146 520210162 520210219 520210223 520210331 540210008

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกมลรัตน์ สุเทพ นางสาวสรินธยา โสตถิถาวร นางสาวจีรวรรณ โสป่าสัก นางสาวธันยพร วงค์เรือน นางสาวนันทิยา เต็นยะ นางสาวรัตนาวดี แม่นอุดม นางสาววราภรณ์ กองน้อย นางสาวศุภลักษณ์ อุดไว นางสาวอรชยา คันธา นางสาวปรารถนา บุญประชารัตน์ นางสาวจตุพร กันทะวงศ์ นางสาวอัจฉรา ท่าจีน นายสถาพร สมอุทัย นางสาวณิชากร วงค์เงิน นางสาวนิศาชล วงค์สาร นางสาวธิดาพร เครือวงค์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 06 - ภาษาอังกฤษ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

รหัสนักศึกษา 500210207 500210217 520210007 520210010 520210013 520210016 520210069 520210105 520210190 520210191 520210192 520210193 520210194 520210195 520210196 520210197 520210198 520210199 520210201 520210202 520210205 520210206 520210207 520210208 520210209 520210320

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกมลพัชร มณีเลิศ นางสาวปรีชญา สิริเขมาภรณ์ นางสาวน้ําผึ้ง คําหยุ่น นางสาวรัตน์ชา โล่ห์ประเสริฐ นางสาววิริยา มาเมืองกล นางสาวโสพิศ คําเทพ นางสาวสาวิกา สวนยศ นางสาวหทัยทิพย์ อูปธรรม นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ นางสาวกันต์กมล วราสุนันท์ นางสาวจีรพร มโนเจริญ นางสาวชฎาภรณ์ วงค์ปัน นางสาวธิดารัตน์ ปรุโปร่ง นางสาวนพวรรณ ขันคํา นางสาวเนตรนภิส ศรีไชยวงค์ นายปฏิภาณ จินาวงค์ นางสาวภัสราภรณ์ สุขแสวง นางสาวมิ่งขวัญชนก พ้าพิชิตชัย นางสาวรัตติกาล คันนาทิพย์ นางสาววรวรรณ ภูวนกลกรรม นางสาวสิริเรศ หินแสง นางสาวสุทธินี เมืองมูล นางสาวอธิษา ชูทรัพย์เจริญ นางสาวอรวิมล ศรีทรสุทธิ์ นางสาวอุมาพร กิลัย นายสายมิตร บางเหลือง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 07 - ภาษาฝรั่งเศส ลําดับที่ 1 2 3 4 5

รหัสนักศึกษา 520210213 520210214 520210216 520210217 520210220

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายพัชรพล ปั้นสังข์ นายลัทธิพงศ์ มารอด นางสาววรัญชญา เสือแฟง นายวุฒิพงศ์ จันทร์นวล นางสาวสุจิตรา โสภา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 09 - คหกรรมศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

รหัสนักศึกษา 510210071 520210072 520210073 520210074 520210075 520210076 520210077 520210078 520210079 520210080 520210082 520210084 520210085 520210089 520210090 520210092 520210093 520210094

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวพรภัทรา ธรสุปรีย์ธรรม นายณัฐนันท์ คําเขียว นางสาวทิพวรรณ ทนุ นายธนวัฒน์ โสภี นางสาวพิลาศลักษณ์ เสริมพงษ์ นายณกรณ์ คงวัง นางสาวสุปวีณ์ เหล็กแก้ว นายศตวรรษ สมเชื้อ นายสมศักดิ์ นอหน่อ นางสาวอัญชลี สิงห์เรือง นางสาวจามจุรี จินะการ นางสาวฐิติยา แก้วมาส นายทวีป กันทวี นางสาวปิยดา กาญจนดํารงนันท์ นายพงศกร บุญมา นางสาวแพรวสุดา ไชยต๊ะ นางสาววินาคาร บุญยืด นายอานนท์ ไชยาคํา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 11 - คณิตศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

รหัสนักศึกษา 520210009 520210015 520210019 520210148 520210151 520210158 520210249 520210250 520210252 520210253 520210254 520210256 520210259 520210260 520210261 520210263 520210264 520210315 520210316 520210317 520210319

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายพัชรพล ชิดชม นางสาวเสาวภา ม่วงมูล นางสาวเอมมิกา บัวดี นางสาวดาราวรรณ ทุ่งกาวี นางสาวปิยะฉัตร อริยะศักดิ์ นางสาววรรณนิกา น้าทิพากร นางสาวเกศิณี ศรีบุญเรือง นายคมศร ขันตี นางสาวธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ นายนเรศ สุ่มสมบูรณ์ นางสาวบุญฑริกา สนธิ นางสาวปาริฉัตร ไชยลาม นางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฎ นายพีรพรต ดีวรัตน์ นายภัทรพงศ์ งามทรง นางสาวสุภาณี ศรีสมยศ นายอโนเวช วชิรธารา นางสาวปัทมพรรณ ริ้วเจริญ นายนนท์ธนา อ่อนพุทธา นางสาวสุพัตรา ยารังษี นางสาวชลภัส อุ่นใจ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 12 - พลศึกษา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

รหัสนักศึกษา 510210124 510210142 520210106 520210109 520210110 520210111 520210112 520210113 520210114 520210117 520210118 520210120 520210121 520210122 520210123 520210124 520210127 520210131 520210134 520210135 520210136 520210137 520210138 520210141 520210142 520210144

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายชัยภัทร์ เพชรมณี นายอัจฉริยะ สมคําแดง นายกฤษกร ใจคําปัน นายกิตติคุณ กาวิจา นายกิตติพงษ์ นามแสง นางสาวชฎาพร วังฆะฮาด นางสาวชลธิรา สานคํา นายณัฐพล ศัพทะนาวิน นายถิตนันย์ สมคํา นายนัฐพล นิ่มวิบูลย์สม นายปภพ ผดุงวงศ์ นางสาวพิชญาภัค พุทธิมา นายภัทรพล จูเจี่ย นางสาวมณีนุช ยิ่งสําราญ นายมติชน รู้เที่ยง นางสาวมยุรี มือแป นางสาวศศิกาญจน์ อุดป้อ นายอธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม นายอนุวัฒน์ ประทุมวัน นางสาวอรทัย อินทะวงค์ นางสาวอรนุช จะที นายอรุณพร ประเสริฐ นายธัชวรรธน์ เจริญภิรมย์บวร นายวิศรุต อุทุมเพ็ญ นายวิเศษ ณ นคร นายอํานวย อรุณ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 13 - วิทยาศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

รหัสนักศึกษา 500210312 520210161 520210267 520210268 520210269 520210270 520210271 520210273 520210274 520210275 520210276 520210277 520210278 520210279 520210280 520210281 520210282 520210283

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวดารณี ดีมี นางสาวสรัลนุช บ่อคํา นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์ นางสาวกิริตา บุญศัพย์ นายเกรียงไกร น่วมเลิศ นายเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น นางสาวจิรนันท์ บุญเพ็ง นางสาวชนิตร์นันทน์ พรมมา นางสาวชิดชนก ไชยยะ นางสาวณัฐสินี จันทร์ทิพย์ นางสาวพนิดา อนุมัติ นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค นายพิทักษ์พงษ์ สมปาน นางสาวเพ็ญสุภางค์ แปงคํา นางสาววันวิสาข์ วงศ์ปันดิษฐ นายศรรัก ผลาเมธากูล นางสาวศิริพร นันท์ชัย นางสาวอัญชลี บุศราคํา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 14 - สังคมศึกษา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

รหัสนักศึกษา 520210140 520210226 520210228 520210229 520210230 520210231 520210232 520210233 520210234 520210235 520210236 520210237 520210238 520210239 520210240 520210241 520210242 520210243 520210244 520210245 520210246 520210247 520210248 520210326

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายพีระวัฒน์ ขัดฝั้น นางสาวกนกวรรณ แปงฟอง นายคุณากร วงษ์คํา นางสาวนิภาพร วรรณลังกา นายพันธ์นุพงษ์ วงวาน นายภานุพันธุ์ ขันธะ นายศราวุฒิ หลวงนวน นายสรนันท์ เวียงคํา นางสาวสุภาพรรณ ไชยสลี นายสุรรังสรรค์ ผาสุขวงษ์ นายอดิศร เนตรทิพย์ นายเอกชัย อ้ายม่าน นางสาวจารุพักตร์ จ่าจันทึก นางสาวณัฏธิภา จันทร์คํา นางสาวธัญญารักษ์ เกยงค์ นางสาวธัญญาลักษณ์ ธัญญะประกอบ นายนพชัย สิทธิ นางสาวนภัสสร สุเรนทร์ นางสาวพิไลลักษณ์ บุญสูง นางสาวเพชรรัตน์ วงค์คํา นางสาวศิริพร อินทรา นางสาวสุพิชชา เอื้ออารีย์กุล นายอาทิตย์ ชุมเงิน นางสาวรุ่งนภา ตาดเงิน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 15 - ภาษาไทย ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

รหัสนักศึกษา 520210165 520210166 520210167 520210168 520210169 520210170 520210171 520210172 520210173 520210174 520210175 520210176 520210177 520210178 520210179 520210180 520210181 520210182 520210183 520210184 520210185 520210186 520210188 520210189

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายคมวัน พันนุ้ย นายทศพร ทองสอน นายนราธิป อินทรปัญญา นางสาวบุษรา พาคํา นางสาวปภาวี ปัณราตรี นางสาวปัทมา เวียงทอง นางสาวพชรกมล เตชะใจ นายมหิทธิ เบ้าพิมพา นายรุจิสันต์ ชูรักษา นายสุรพงษ์ ศรีพรม นายอาทิตย์ ซาวคํา นายอินทุกร สิทธิวงค์ นางสาวกมลรัตน์ แก้วธรรมานุกูล นางสาวจุฑารัตน์ ลาดํา นางสาวตรีสุคนธ์ คูนาเอก นางสาวเนตรนภา อินยะ นายพงษ์อิสรา ปันธิมา นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จําเริญ นายพีรายุ ปิดทอง นางสาวมนัสนันท์ ภู่หนู นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ นายรณชัย ญาติฉิมพลี นางสาวอําไพ ปัญญาปวน นางสาวอิชยา มาลา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 17 - อุตสาหกรรมศึกษา ลําดับที่ 1 2 3 4 5

รหัสนักศึกษา 520210101 520210102 520210103 520210104 520210222

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ นายเอกพันธ์ จันทาวงษ์ นายพงษ์วริศ ปัญจมณีโชติ นางสาวภิญประภา ใจทน นายณัฐนัย แก้วเขื่อน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 18 - สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

รหัสนักศึกษา 500210175 510210169 520210145 520210147 520210150 520210152 520210153 520210154 520210155 520210156 520210157 520210159 520210160 520210163 520210164

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายวัชรพงศ์ หอมนาน นางสาวธันชนก แสงศรี นางสาวกัญญา อุ่นบางหลวง นายจิติศักดิ์ ลีศิริรุ่งโรจน์ นางสาวปณิธิดา บุญรอด นางสาวเปี่ยมศิริ ทิวงศ์ นางสาวพัชรี คําราพิช นางสาวเพ็ญพร บุญใส นายภูมินทร์ เกิดศรี นางสาวมาศธัญกาญจน์ ผิวเหลือง นางสาวเมริตา มะตัน นางสาววรัญญา พรินทรากูล นางสาวศิริวรรณ ศิริปัญญารักษ์ นางสาวอัมพร ซาวบุญตัน นายอานุภาพ พุทธปวน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 19 - การศึกษาปฐมวัย ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

รหัสนักศึกษา 520210020 520210021 520210022 520210023 520210024 520210025 520210026 520210027 520210028 520210029 520210030 520210032 520210034 520210035 520210036 520210037 520210038 520210039 520210040 520210041 520210044 520210045

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกาญจนา กองแรง นางสาวเกษราภรณ์ ใหม่คําหล้า นางสาวจุไรลักษณ์ จาปัญญะ นางสาวชิดชนก ชัยประสิทธิ์ นางสาวณัฐรุจา พุ่มพวง นางสาวบัญชรี ตาสิงห์ นางสาวเบญจมาศ ฟูคํา นางสาวปณิตา คําแดง นางสาวปริมประภา สุริยะมณี นางสาวปาลิดา อ่อนปรีดา นางสาวผทัยกาญจน์ วงค์สุริยะ นางสาวพิรานันท์ ขมหวาน นางสาวศิริลักษณ์ ปวงขจร นางสาวสุภัทรา เนียมวิจิตร นางสาวอนงค์นาฎ กิติยา นางสาวณัฐจิรา แสงทอง นางสาวธมลวรรณ เหมือนใจ นางสาวปริญญาภรณ์ ดีเรือน นางสาวพรภัทริน ธรสุปรีย์ธรรม นางสาวรัตนา คําต่อม นางสาวสุรีพัชร สร้อยสุวรรณ นางสาวหนึ่งฤทัย ใจเปี้ย

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 20 - บริหารธุรกิจ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

รหัสนักศึกษา 500210007 520210047 520210048 520210049 520210050 520210051 520210052 520210057 520210059 520210062 520210063 520210064 520210066 520210067 520210070 520210071

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย บุญเป็ง นางสาวเดือน ชัยมณี นางสาวอาภารัศมิ์ ดวงดี นางสาวนภาพร เชิญสันติกุล นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา นางสาวยุพาภรณ์ สีวิกะ นางสาววรัญญา ทาสิงห์คํา นางสาวชญานี เงินเนตร์ นายนนอนันต์ ศรีวิชัย นางสาวพรรณพิชา พากเพียร นางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์ นางสาวพุธิตา วงศ์อ่อน นางสาววนัสนันท์ โพธินาม นางสาววรรณภา เมฆอากาศ นางสาวอมรรัตน์ พูลกําลัง นางสาวอุทุมพร ทากันทวงค์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 21 - เกษตรกรรม ลําดับที่ 1 2 3 4 5

รหัสนักศึกษา 520210096 520210097 520210098 520210099 520210100

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายจักรกฤษ ปิติจะ นายชัยภักดิ์ จํานงค์ชอบ นายธดล สาบุ่ง นางสาวธนาภรณ์ มาลี นายพรชัย ไทยเจริญ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

02 - ศึกษาศาสตร์ 22 - ศิลปศึกษา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

รหัสนักศึกษา 510210336 520210284 520210285 520210286 520210288 520210289 520210290 520210291 520210292 520210293 520210295 520210297 520210298 520210300 520210301 520210302 520210304 520210307 520210309 520210310 520210313 520210314 520210333

ศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายอรรถพล วงค์แสนศรี นางสาวกนกวรรณ ศรีนาคา นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์ นางสาวธิดารัตน์ เผ่าทองงาม นางสาวเบญจมาศ มหาวัน นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะคํา นางสาวแพรวพรรณ ธิพึง นางสาวมณีพร ชีพพึ่งวนา นางสาวสุธีรา แดนโพธิ์ นางสาวแขก คําแก้ว นายณัฐนนท์ สีดาโคตร์ นางสาวทิวากร สะสม นายนฤพนธ์ หอมระเหย นางสาวนิรชา อินปั๋น นางสาวณิกษา วงไพวรรณ นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวัง นายวรวิทย์ เมืองก้อน นางสาวศิรประภา ปิยกุลสันติสุข นางสาวสุธิดา จงดี นางสาวอรอุมา วิสัย นายอัตพล นิลบดี นายชนะพงษ์ ถาวร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

03 - วิจิตรศิลป์ 02 - จิตรกรรม ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

รหัสนักศึกษา 4703015 510310002 510310030 510310040 510310042 510310052 510310054 510310059 520310006 520310033 520310038 520310040 520310043 520310045 520310046 520310047 520310048 520310051 520310055 520310061 520310064 520310066

ศิลปบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญาภัค กาญจนวงศ์ นายกิตติชาญ ธรรมรักษ์ นายจักรพงษ์ เจริญวรรณ์ นายธนาวุฒิ พุทธคง นายนนทนันท์ อินทรจักร์ นายสมพงศ์ บานเย็น นายอนุศิษฎ์ เดชเอื้อพร นายคมสรร ม่วงน้อย นางสาวจิรัชญา ชัยยาศักดิ์ นางสาวสุญานีย์ อินทรักษา นางสาวกรรณิการ์ ปุยซา นางสาวจันทร์ลดา ขาวผ่อง นายชนัฐ กาญจน์กนกพร นางสาวณัฐนรี ครองกลาง นางสาวทิพย์มณี ทองกลาง นางสาวธาริณี อินทรี นางสาวน้ําผึ้ง ทองจํารัส นางสาวพรรณพัตร เด่นนันทกิจ นางสาวมุทิตา ธิงาเครือ นายศิวรักษ์ ห่านวงษา นางสาวสุวรรณลักษณ์ โหล่แก้ว นายอํานวยชัย ยาสมุทร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

03 - วิจิตรศิลป์ 03 - ประติมากรรม ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

รหัสนักศึกษา 510310033 510310068 510310075 510310080 520310063 520310068 520310069 520310071 520310075 520310076 520310077 520310080 520310081 520310083 520310084 520310087 520310090 520310092 520310093 520310094 520310096 520310101

ศิลปบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายณัฐพนธ์ ไชยวงค์ นายธีรชัย ชัยยอง นางสาวรัตน์ธญานนท์ แสงจันทร์ นายศุภมิตร ดูงาม นายสุชน สุจิต นายคีรินท์ ใจปัญญา นางสาวจามจุรี สุขตุ้ย นายชินกร ญี่นาง นายธีระพงษ์ มาสนอง นายเธียรชัย สาธุมนัสพันธุ์ นางสาวนิจศจี กล้าการรบ นายปฏิพัทธ์ ปินต๊ะวะนา นายพีระวัฒน์ เสือน่วม นายมนลภัส บุญมามณี นางสาวเมทินี นิโกรธา นายวัชรพงค์ สายเทพ นางสาววีรินท์ น้อยจินดา นายศิวา วรรณตุง นายสยาม อินทะยศ นายสุรศักดิ์ วงศ์จันทร์สม นางสาวหทัยพรรณ ลือชัย นางสาวอิสราภรณ์ อ่อนทอง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

03 - วิจิตรศิลป์ 04 - ศิลปะไทย ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

รหัสนักศึกษา 500310119 520310108 520310124 530310097 530310100 530310101 530310102 530310105 530310108 530310110 530310112 530310116 530310120 530310121 530310125 530310127 530310133 530310144 530310150

ศิลปบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวปัฐมาภรณ์ อุ่ยประภัสสร นายคมสัน วรรณหงษ์ นายพิทักษ์ พุทธา นางสาวกนกวรรณ ขันธ์สุวรรณ นายกฤตภาส ยะกันโท นางสาวกิตติวรา กันสิงห์ นายเกรียงไกร สักติ นายจรัญ ปัญญา นายเฉลิมชัย แสงศรีจันทร์ นายชนะภัย ไชยวงค์ นางสาวชไมพร พุทธมาตย์ นายณัฐพงศ์ สมยานะ นายธวัชชัย หินเดช นายธวัชชัย อริยกีรติกุล นางสาวเนตรนภา สายไทย นางสาวผกาพรรณ ม้าวิ่ง นายภาณุเดช อาภิชัย นางสาวอธิษฐาน แก้วดี นายเอกอนันต์ โพธิ์สุยะ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

03 - วิจิตรศิลป์ 06 - การออกแบบ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

รหัสนักศึกษา 490310106 490310128 500310093 520310131 520310170 530310038 530310046 530310151 530310152 530310153 530310154 530310157 530310158 530310159 530310160 530310161 530310162 530310163 530310165 530310166 530310167 530310168 530310169 530310170 530310172 530310173 530310174 530310175 530310176

ศิลปบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวศจี อภิวงศ์ นางสาวพิมพาภรณ์ สีธิใจ นายธวาทิต อุฬารโชค นางสาววัลภา มูลศรี นายอภิชัย อภิชัยนิมิตดี นางสาวชลธิชา เสนางคนิกร นางสาวพรรษพร ไต๋เจริญ นางสาวกรณิศ สุวรรณจันทร์ นางสาวเกศกนก ศรีวัตร นางสาวชลธิชา สุวรรณกมล นางสาวชิดชนก สุชนก นายนพัฒน์ เมธาฤกษ์ นางสาวนิรสา ลํามณี นายปรัชญา ฟื้นตน นายปิยภัทร เพรงมา นางสาวภัทร์ธิดา ชมสาคร นางสาวภัสราวรรณ วงษ์จตุรพิธพร นางสาวรัตติกาล ปิ่นสุวรรณ นางสาวรัตนาภรณ์ ปุญญาวิวัฒน์ นางสาวลภาวี สารโกศล นางสาววรางคณา นามนคร นางสาววิชัญญา คณินวิวัฒน์กุล นายวิศรุต สมบุญมี นางสาววิสชุนีย์ ชโลธร นางสาวศุภกานต์ ไชยนวล นายสถาพร ขวัญทอง นางสาวสุคนธา จวนอาจ นายสุจินดา ตันดี นางสาวสุพิชชา แสงทอง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

03 - วิจิตรศิลป์ 07 - ภาพพิมพ์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

รหัสนักศึกษา 4703012 520310001 520310002 520310004 520310009 520310010 520310011 520310013 520310014 520310015 520310016 520310018 520310019 520310023 520310024 520310025 520310026 520310027 520310029 520310031 520310032 520310034 520310035

ศิลปบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายสําราญ ทองพริก นางสาวกนกกาญจน์ สายวงศ์ นางสาวกรกมล ทักขินะ นางสาวกานต์ธิดา กันททิพย์ นางสาวชลธิชา สวิหนิ นางสาวชลธิดา กฤดากร ณ อยุธยา นางสาวธนัชญา พยนต์ยิ้ม นายธีระภัทร์ เจือนาค นายนทีพล เจริญธุระยนต์ นางสาวนนท์ธิญา อริวันนา นางสาวนัทธ์ชนก เพิ่มพระธรรมกุล นายพงศ์เพชร วงศ์ยิ้มย่อง นางสาวพชรมน บัณฑุวนิช นางสาวรติบดี แสงสว่างพิพัฒน์ นางสาวรวิวรรณ เปรมแปลก นายวณิชย์ นีลดานุวงศ์ นายวรกร คําประเสริฐ นางสาววรัญญา ทองบ่อ นางสาววิกานดา มาลัย นายสมิทธิ ใจช่วย นางสาวสิริวรรณ เชื้อผู้ดี นางสาวสุทธิภา เกียรติสาร นางสาวอัญรัตน์ แก้วมล

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

03 - วิจิตรศิลป์ 08 - ศิลปะการถ่ายภาพ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 530310179 530310180 530310181 530310183 530310184 530310185 530310186 530310187 530310189 530310190 530310191 530310192 530310196 530310197 530310198 530310199 530310201 530310202 530310203 530310205 530310207 530310208 530310209 530310210 530310212 530310213 530310215 530310217 530310219 530310220 530310221 530310222 530310225 530310226 530310227 530310228 530310229 530310230

ศิลปบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกนิษฐนันท์ สานอก นางสาวกมณีย์ พุทธภาทา นางสาวกันต์กนิษฐ์ พานิช นางสาวจันทมณี โรจนศาสตรา นางสาวจิราภรณ์ ล้อมหามงคล นางสาวชนากานต์ ธิลา นางสาวชนิกานต์ โต้ติ้น นางสาวชลารักษ์ เรือนชุ่มเชย นายชัยวัฒน์ ทาสุรนิ ทร์ นายชิษณุพงศ์ นามมูลนาค นางสาวณัฐญาดา ยศตื้อ นายณัฐพล นุกูลคาม นายธนกฤต สุขสวัสดิ์ นางสาวธนภรณ์ อุปริรัตน์ นายธนรัฐ กสิกิจธํารง นายธนาธิป อดิเรกเกียรติ นางสาวนันท์นภัส ดิลกพัฒนมงคล นางสาวปนัสยา สมฤทธิ์ นางสาวปาณิตา ปานพรหม นางสาวพัชรียา คงรักษ์ นางสาวแพรวา แก้วหร่าย นางสาวภัทธีญา อิงบุญมีสกุล นายภัทรวุฒิ ชุ่มเย็น นายภีศเดช คัมภิรานนท์ นางสาวมณฑลี อติมานะ นางสาวมณีนุช บุญเรือง นางสาวรวิสุดา จันทิมา นายลิขสิทธิ์ สีบุญเรือง นางสาววิลาวัณย์ สุขริน นายศรายุธ ชัยรัตน์ นายศักรินทร์ ปัญญาภวกุลชัย นางสาวศิชยา โนจิตร นายศุภดิษฐ์ คําผาย นายศุภวัชร ตันติพูลผล นายสิปปกร วงศ์ธนาภา นางสาวสิริพักตร์ จรุงไทย นายสืบสกุล สรวงสิงห์ นายสุขสันต์ เวียงศิริ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

03 - วิจิตรศิลป์ 08 - ศิลปะการถ่ายภาพ ลําดับที่ 39 40 41 42

รหัสนักศึกษา 530310231 530310234 530310236 530310238

ศิลปบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวสุภิญญา สันติกูล นางสาวอลิสา หล้ากาศ นางสาวอัจฉรีย์ เสือนาค นายฆนากร ชัยมูลฐาน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

04 - สังคมศาสตร์ 01 - ภูมิศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 520410082 530410001 530410003 530410005 530410008 530410011 530410013 530410015 530410016 530410017 530410019 530410022 530410023 530410025 530410026 530410027 530410028 530410029 530410030 530410031 530410034 530410035 530410037 530410039 530410040 530410041 530410042 530410044 530410045 530410046 530410047 530410048 530410049 530410052 530410053 530410055 530410056 530410057

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายอารัณย์ พิชัยชาญณรงค์ นางสาวกนกวรรณ ขวัญรักษา นางสาวกัญญณัช สุวรรณ์จันทร์ นางสาวกุลธิดา ยะไชย นางสาวจิรประภา ใจเย็น นางสาวจิราภรณ์ เทพวรรณ นางสาวชนม์พิสิฐ พญามงคล นางสาวชนิกา สายอ้าย นางสาวชมพูนุช ผลาหาญ นางสาวชยารี นิลสวิท นางสาวชาลิสา โนจา นายณัฐพงษ์ โพธาวรรณ์ นางสาวดวงฤทัย สกุลเชื้อ นายทนงศักดิ์ ธงสิบเจ็ด นายธนนทัช หลายอํานวย นายธนวุฒิ อินชมภู นายธนะชัย เชื้อต่าย นางสาวธารฤทัย นันทะโชติ นายนพรัตน์ จันหมื่น นางสาวนพวรรณ แซ่เหล่ง นางสาวนิลาวัลย์ พะวงศ์รัตน์ นางสาวนุชนาถ จองดี นางสาวปวรรณรัตน์ แก้วใจ นายพงศกร นาแพร่ นางสาวพนิดา คํายามา นางสาวพนิดา พงษ์ตุ้ย นางสาวพรสุดา เสาร์สิงห์ นายพิชัย ธรรมวงค์ นายพศุตม์ธรรม์ จันทร์ก๋อง นางสาวเพชรรัตน์ วันโย นางสาวเพ็ญสุดา ยาวิเลิง นางสาวภชชา สิงหเสมานนท์ นายภาณุวัฒน์ น่านกร นายรัฐพงษ์ ชูติกัณฑ์ นางสาวลลิตา ทากัน นางสาวลักษมี ดอนลาว นางสาววชิรา วงษ์ดี นางสาววนิดา วัฒนาสวัสดิ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

04 - สังคมศาสตร์ 01 - ภูมิศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

รหัสนักศึกษา 530410058 530410059 530410060 530410061 530410065 530410066 530410069 530410070 530410071 530410073 530410075 530410077 530410079 530410080 530410081

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาววรกันยา พรหมพล นายวรจิตร อ่างแก้ว นางสาววรญาธร สินธุยะ นายวรยุทธ ต๊ะแก้ว นางสาววรินทร จงงามวิไล นางสาววารุณี วิยะพร้าว นางสาวศรัญญา ใจวงค์ นางสาวศิลาพรรณ มณีวรรณ นายศุภโชค ทองเนตร นางสาวสกุลรัตน์ ทองมา นางสาวสุธารินี อินจันทร์ นายอธิวัชร สังข์จันทราพร นางสาวอมรลดา ไตรรัตน์ นางสาวอาทิตยา ขันทพันธุ์ นายเอกรัฐ คุ้มเนตร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

04 - สังคมศาสตร์ 03 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 520410107 520410111 520410120 520410128 520410140 530410082 530410083 530410084 530410087 530410088 530410089 530410090 530410091 530410092 530410094 530410095 530410096 530410098 530410099 530410101 530410103 530410104 530410105 530410106 530410107 530410108 530410109 530410111 530410112 530410113 530410114 530410115 530410116 530410117 530410120 530410121 530410122 530410124

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายดนุพล โพธิกุล นางสาวธิดาทิพย์ ญาณะวัฒน์ นางสาวนิชาพิชญ์ สายลักษณ์ นายภัทรชนน สมฤทธิ์ นางสาวสกาวกวิน กาญจนเสมา นางสาวกชกร จินะโสต นายกมลภพ ไชยรุ่งเรือง นางสาวกฤษรกาญจน์ แก่นกล้า นางสาวแคทรียา ไชยมงคล นางสาวจิรัมพร มนุญญา นางสาวจิราพร กองมณี นางสาวเจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หัศ นายชัยวัฒน์ พิริยะสกุลโชติ นางสาวณัฏฐิยาภรณ์ โรจนปรีชานันท์ นายณัฐกุล มหากันธา นางสาวณัฐธิตา ต้นสุนทร นางสาวณัฐนรี ปิติธนกาญจน์ นางสาวณัฐสุดา จิตกรม นางสาวดวงชีวัน ฟองคํา นางสาวทรายผกา อัฐธรรมรัตน์ นายทัตธน จันสมาขาว นางสาวทัศนวรรณ เกษมศิริ นางสาวทิวาพร เยี่ยมยุทธภูมิ นางสาวธัญยภรณ์ ธรรมเทศน์ นางสาวธันย์ชนก บุญมี นางสาวธีรนาฏ สงบกิจ นางสาวนพวรรณ์ แก้ววงค์วาน นางสาวนฤมล สุวรรณศรี นางสาวนันทพร ธุระกิจ นางสาวเบญจภรณ์ เนตรทิพย์ นางสาวเบญจมาภรณ์ กระจ่าง นางสาวปณิตา ดีกัลลา นางสาวประกายพฤกษ์ ยิ่งยวด นางสาวปราง นครชัยศรี นางสาวปัทมา คําสุก นางสาวปาริชาติ ศรจิตติโยธิน นางสาวปิยวรรณ ติ๊บปะละ นางสาวพรรณพนัช เจริญรัตนกิตติ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

04 - สังคมศาสตร์ 03 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

รหัสนักศึกษา 530410126 530410127 530410129 530410131 530410132 530410134 530410135 530410136 530410137 530410138 530410139 530410143 530410145 530410146 530410147 530410149 530410150 530410151 530410153 530410154 530410155 530410156 530410157 530410158 530410159 530410160 530410162 530410168 530410227 530410228

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวพัชรพร ศรีกันชัย นางสาวพัชรา ปงตาคํา นางสาวไพลิน นาวา นางสาวยุพาภรณ์ บุญเลิศ นางสาวโยธิกา ทองดี นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยวงษา นางสาววนิยา สมภิพงษ์ นางสาววิภาดา เมืองหนองว้า นางสาววิมพ์วิภา กันทาดง นางสาววิโรบล มูลเสริฐ นางสาววีราภรณ์ โพธิศาสตร์ นายศิวกร หม่อมวงศ์ นางสาวศุภาภรณ์ ทองเที่ยง นายสรวิชญ์ เลขาวิจิตร นายสัจวัต สุชัยรัตน์ นางสาวสุพัตรา มณีจักร นางสาวสุพิชชา ช่างขาย นางสาวสุมาลี คําแสน นางสาวหทัยชนก แสงชัน นายอภิเดช ธรรมมาสูงเนิน นางสาวอรธนา พรมสี นางสาวอรนิตย์ เรือนคํา นางสาวอรวรรณ คันธะวงศ์ นางสาวอริศรา ชอบจิต นางสาวอลิษา มหาเพชรไพบูลย์ นางสาวอัจฉรารัช โพธิ์สวัสดิ์ นายอาทิตย์ ขําทับทิม นางสาวกิตติกา อุ่นพิ้น นางสาวมุรณี กาเจ นางสาวสุวรรณา หวันสาเล๊ะ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

04 - สังคมศาสตร์ 06 - ไทยศึกษา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

รหัสนักศึกษา 510410207 520410190 530410163 530410164 530410166 530410167 530410169 530410173 530410174 530410175 530410176 530410177 530410178 530410179 530410180 530410183 530410186 530410187 530410190 530410192 530410194 530410196 530410200 530410201 530410203 530410206 530410207 530410211 530410213 530410215 530410217 530410218 530410223 530410224 530410225 530410226 530410229

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวสุพัตรา เกี๋ยงหนุน นางสาวธารารัตน์ ชูทอง นางสาวกณิกนันท์ จันทร์แจ่ม นางสาวกนกวรรณ แซ่ยะ นางสาวกันยารัฐ เมืองมิ่ง นางสาวกิ่งกนก ยอดวิเศษ นางสาวนันท์นภัส สุภาผล นางสาวชนน์ชนก ทิพย์สุวรรณ นางสาวชนาภรณ์ คะยอมสัก นายสุรวัช ทองเที่ยง นายฌานชัย จังเกษม นางสาวณิชกานต์ ดวงแก้ว นางสาวดุษฎี เผ่าหอม นางสาวทิพวรรณ ภูแจ่มจันทร์ นางสาวไทธัชชา ใจบาล นายธิรวัต อยู่คง นางสาวนนทลี เสรีวัตตนะ นายนฤดล โนชัย นางสาวบุศรา สวันสุ นางสาวพชรพรรณ ชมภูชิต นายพลวสิษฐ์ ธรรมริตร์ นางสาวไปรยา นาคามูระ นายพีรณัฐ กาบเปง นายภมรศิลป์ ดวงประสิทธิ์ นายภาณุพงศ์ พุ่มเรือง นางสาวรัตนา มีวรรณ นางสาวลลิตา วงค์กัญญา นางสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์ นายวีรกุล อินตามา นายศุทธวีย์ ใสสอาด นางสาวสุพัตรา แซ่วะ นางสาวกานต์พิชชา บุญแรง นางสาววรญา ปวงวงค์คํา นายจักรกฤช ภู่เสือ นางสาวอิสราภรณ์ กันธิยะ นางสาวไอลดา พงษ์โพธิพิทักษ์ นางสาวซากียะห์ ปาแนแจกะ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 01 - ชีววิทยา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 520510311 520510438 530510198 530510199 530510201 530510202 530510204 530510207 530510208 530510210 530510211 530510213 530510215 530510220 530510221 530510226 530510228 530510240 530510242 530510243 530510244 530510253 530510255 530510259 530510262 530510263 530510265 530510267 530510268 530510271 530510272 530510273 530510275 530510276 530510277 530510278 530510279 530510282

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายรัตนชัย เนียมก้อน นายวสวัตติ์ ถาวรศักดิ์ นางสาวขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี นายชวนัท มณีกร นางสาวณัชชา ไชยสูง นางสาวทัศนีย์ ปัญญาคํา นางสาวนิลิตา มุขแจ้ง นางสาวไพวิศว์ ลาภใหญ่ นายเมธี วาทิกทินกร นางสาวรพีภรณ์ ขันธะสีลา นางสาวศุภานัน ภู่พานิชเจริญกูล นายสุขสันต์ ฟองฝน นางสาวกมลชนก อินต๊ะโมงค์ นายศุทธา อิศราภินันท์ นางสาวกาญจนา เจ๊กสมบัติ นางสาวคณารัตน์ คํารักษ์ นางสาวจรรยา สังข์น้อย นางสาวชไมพร ดวงแก้ว นายชัชวาล สุยะต๊ะ นายชานนท์ คําปิวทา นายชิณพัสตร์ อาจหาญ นางสาวณัฐณิชา ยี่ลังกา นางสาวณัฐพร ปารมีธง นางสาวณิชากร ศรีกุนะ นางสาวดวงสมร บุญวัน นายเดชา ชมชื่น นายธนภัทร เทพารักษ์ นางสาวธราภรณ์ พันกันทะ นางสาวธัญญ่า เปรม นางสาวนริศรา คํามูล นางสาวนริศรา มาถาวร นางสาวเนตรนภิส มโนเรือง นางสาวบุษกร มะโนรี นางสาวเบญจพรรณ มะโนหาญ นางสาวเบญญาภา เตชะมณีสถิตย์ นางสาวเบญญาภา ทับแก้ว นางสาวปลันดา ฤดูดี นายปานแสน บุญยงค์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 01 - ชีววิทยา ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

รหัสนักศึกษา 530510283 530510286 530510288 530510289 530510290 530510300 530510301 530510309 530510312 530510313 530510314 530510315 530510316 530510320 530510321 530510324 530510327 530510331 530510335 530510336 530510340 530510341 530510343 530510346 530510359 530510387 530510393 530510403 530510744 530510908 530510909

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวปุณยวีร์ วงศ์สุนทร นางสาวพชระ คชสารมณี นางสาวพรไพลิน อิงคโชติวณิช นางสาวพรรัตน์ พิลา นางสาวพรวิษา ใจแหน นายภควัต คชจันทร์ นางสาวภัทราวดี ศรีนาราง นางสาวรวมพร หาญคํา นางสาวรุ่งไพลิน วงภูธร นายวงศกร เกียรติบุรุษ นางสาววนิศรา วงศ์เขียว นายวรเชษฐ์ อินต๊ะชัย นางสาววราพรรณ มะเรือง นางสาววิริญญ์ สิงห์โทราช นางสาวศรสวรรค์ ศรีมา นางสาวศโรชา ฤทธิ์จักรคํา นางสาวศศิประภา เสือจงภู นางสาวศิริขวัญ ใจสม นางสาวศิริพร สุขพลอย นายศุภกิจ ยศบุญเรือง นางสาวสาริน ปิติบัณฑิต นางสาวสาวิตรี ไชยอาษา นายสุจินดา บังวรรณ นางสาวสุภาวดี ทองยิ้ม นางสาวอิษฏ์วร ปานผดุง นายกิตติ มูลละ นางสาวจันทร์จิรา เติมพิริยะกิจ นางสาวชนากานต์ เตจ๊ะ นางสาววรัชยา จําปา นางสาวจรรยาทิพย์ พุกจินดา นางสาวจิรารัตน์ แสงศร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 02 - เคมี ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 510510009 520510077 520510170 530510001 530510005 530510006 530510007 530510008 530510012 530510013 530510017 530510019 530510021 530510022 530510023 530510024 530510026 530510033 530510035 530510040 530510041 530510044 530510046 530510050 530510057 530510060 530510062 530510064 530510070 530510071 530510077 530510082 530510084 530510087 530510088 530510090 530510099 530510100

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวนพเก้า หนุ่มศรี นายธณพงค์ ยาประเสริฐ นางสาวสมิตา แสงบุญเรือง นายไกรวิชญ์ วิไชยยา นางสาวจินดาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ นายจิรเมธ อุฬารวิวัฒน์ นางสาวชญานิศ เวชวิทยาขลัง นางสาวชนิดา ครองไชย นายธนภัทร อัฐวงค์ นายธรรมนูญ เชื้อสะอาด นางสาวพิมพลอย ตามตระกูล นางสาววริศรา กุณาบุตร นางสาวศิรดา บุญญเขตรโกศล นายศุภกิจ พิชัย นางสาวสมฤทัย ทองคําดี นางสาวสิริพร หาญชนะ นางสาวอภิชญา กาปัญญา นางสาวขวัญจิรา สุวรรณรัตน์ นางสาวคุณิตา เรืองคําพัฒน์ นางสาวจารุวรรณ จุริตทะโย นายจารุวิชญ์ จันทร์หม่อน นางสาวเจนจิรา ดวงแก้ว นายฉัตรชัย ศรีทองกูร นายชโยภาส ทัพเบิก นางสาวฐิตินันท์ อาทิตยกูล นางสาวณัฐกาญจน์ รัศมีธรรมจักร์ นางสาวณัฐญาภรณ์ ทองคําพิพัฒน์กุล นางสาวณัฐธิดา คํานุ นางสาวดลดา สําราญนิช นางสาวดุษณีย์ ศรีจันทร์ นายธนกร กาวินคํา นางสาวธิดาภรณ์ ปันตะทา นางสาวธีรฎา ไชยเดช นางสาวศรัญญ์ภัทร ขัดสี นายนพรัตน์ คําราพิศ นางสาวนริศรา สีโยราช นางสาวนิศากานต์ โทปุรินทร์ นางสาวนุชจรี ขุนกิจ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 02 - เคมี ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

รหัสนักศึกษา 530510106 530510108 530510110 530510112 530510113 530510115 530510125 530510127 530510129 530510133 530510134 530510136 530510139 530510142 530510144 530510147 530510154 530510164 530510167 530510168 530510169 530510170 530510178 530510180 530510183 530510187 530510188 530510189 530510190 530510192 530510379

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวปรางทิพย์ ทนทาน นางสาวปัทมาภรณ์ โปร่งใจ นางสาวปิยสิริ สุนันต๊ะ นายพงษ์ฐกรณ์ สัทธรรมนุวงศ์ นายพชรพล ศุขอร่าม นางสาวพัทธ์ธีรา ธนาเรือนอินทร์ นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นคํา นางสาวปารณีย์ วรทัต นางสาวภานัดดา ญาศรี นางสาวเมตตวรรณ จ่าภา นางสาวเมธิญานันท์ สืบคํา นางสาวเมวิกา แซ่ลิ้ม นางสาวระพีพรรณ เปรมศรี นายวนา คงแก้ว นางสาววรพร ศิริพงศ์ นางสาววรางคณา ยิ้มโกศล นายวิสรรค์ ศรีอนันต์ นางสาวศุภรภัทร มูลอินต๊ะ นางสาวสกุลนา วงค์สายปัน นายสรชัช วงศ์วิไล นางสาวสวรส เพชรสุข นางสาวสายสกุล คิดอ่าน นางสาวสุวิสา บุญน้อม นางสาวเสาวลักษณ์ กรุ่งฉนูฉัตร นายอนุรักษ์ แก้วประเสริฐ นายอภิชาติ ฮัน นายอภินันท์ แสงศรีจันทร์ นางสาวฐิดารินทร์ ธีรานันท์พงษ์ นางสาวอรดา ไชยอุด นายอรรถพล วีระวงค์ นางสาวสุพัตรา สมศรี

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 490510485 510510775 510510790 510510809 520510543 520510722 520510753 520510775 520510788 520510802 520510813 520510843 530510795 530510796 530510799 530510801 530510804 530510805 530510810 530510814 530510816 530510818 530510823 530510824 530510826 530510828 530510833 530510834 530510837 530510838 530510844 530510845 530510846 530510848 530510850 530510851 530510856 530510857

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวนิชนันท์ ประไพตระกูล นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ นายพฤกษา สิทธิไพศาล นายสมชาย เชื้อคําลือ นายปรีติ หาญสุขจริยา นางสาวศิรส แก่นทรัพย์ นายสิรภพ อุตสม นายณัฐดนัย ว่านเครือ นายธาราดล ชาญยุทธนา นายปิยวัฒน์ อินต๊ะเสน นางสาวรัชดาภรณ์ พลขันธ์ นายโอภาส หลวงธิจา นางสาวบุญฑวรรณ จันทาพูน นางสาวปานฤทัย รัตนธรรม นายกมลวัชร์ สงัดสัพท์ นางสาวกัญจนพร ยะสินธุ์ นางสาวกิติยา เมตตาราษฎร์ นางสาวกุลนันทน์ แสนสุข นายคีตวรุตม์ แสงฤทธิ์ นางสาวจิรภา นาดี นางสาวจุฑามาศ ภิระตา นายชนะพล จันทรากาศ นางสาวฐิชา ประยูรฉัตรพันธ์ นายณัฐพล ทาบุญมา นายเดชณรงศ์ ลําเลียงพล นายพงศ์ฤทธิ์ พรธนาไพลิน นายธวัชชัย วชิรอมรเลิศ นายธวัชชัย สุนารัตน์ นายธาดา ปาละทา นายธีรพงษ์ จันต๊ะคาด นางสาวนฤมล นทีไพรวัลย์ นางสาวนวพรรษ ดุงโคกกรวด นางสาวน้ําฟ้า อุประธรรม นางสาวบุษบง ต๊ะหล้า นายปริญญาวุฒิ นาซีก นายปวีณ สุรทานนท์ นายพิพัฒน์ คํามา นายพีรดนย์ เขียวสวัสดิ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 03 - วิทยาการคอมพิวเตอร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

รหัสนักศึกษา 530510860 530510861 530510862 530510863 530510865 530510867 530510869 530510870 530510871 530510875 530510878 530510879 530510881 530510882 530510883 530510884 530510888 530510889 530510890 530510899 530510900 530510902 530510903 530510906

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวเพียงเกล็ดดาว มณีขัติย์ นางสาวแพรวพรรณ กองศรี นายภควัต สุดใจ นางสาวภัทรวดี เวียงยา นางสาวภิญญ์ เตชะเสน นางสาวเมธาวี สีวัน นางสาวฤทัยชนก ปัญญา นางสาวลลิตา เชื่อมสกุล นายลัญฉกร วงศ์ประเสริฐ นางสาววันวิสาข์ แสนบ่อแก้ว นายวิทวัส โค้ตัน นายวิรุฬ ยาวิธี นายศตวรรษ ปาหลวง นายศรปกรณ์ อินทรัตนพล นายศรัณยู สุทธิกาปลูก นายศักดิ์พล โอภาสเจริญวิทย์ นางสาวสิริวิภา กันตนามัลลกุล นางสาวสุธาทิพย์ จุลเถียร นางสาวสุนารี เรืองสกุล นายอนุรักษ์ คํายา นายอภิวัฒน์ เตชะติ นายอรรถนิติ ศุขะเนตร นางสาวอริสา หมะสะอะ นายเอกวัฒน์ พรหมณะ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 04 - ธรณีวิทยา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 510510408 530510515 530510517 530510519 530510520 530510521 530510523 530510524 530510525 530510527 530510529 530510531 530510533 530510534 530510536 530510537 530510538 530510539 530510540 530510541 530510547 530510552 530510553 530510554 530510564 530510565 530510576 530510581 530510582 530510583 530510586 530510588 530510590 530510592 530510593 530510595 530510598 530510601

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายนคเรศ นามแก้ว นายกิตติธัช บางแสง นางสาวทัศษุดา ทักษะวสุ นางสาวนุสรา อดิศัยพัฒนะกุล นางสาวปัญญ์ชลี ยงเยื้องพันธ์ นายพลรัตน์ เสนาวัง นางสาวศิรินภา ดาสูน นางสาวกนกรัตน์ ขานสันเทียะ นางสาวกรรณิการ์ เชื้อชมสุข นายกิตติพงษ์ วงศ์สุภา นายกิตติภาส ตียาพันธ์ นางสาวขวัญชีวา นาวาระ นายคุณัชญ์ สุวรรณรักษา นางสาวจินตนาพร ใบสันเทียะ นายเฉลิมพล เทพพันธา นางสาวชนานาฏ สงธรรม นายชวลิต สุทธวงศ์ นายชัยวัฒน์ มีงาม นายชาวีนัท ด่านอินถา นางสาวชื่นกมล จันสองสี นางสาวดลนภา ไพรโรจน์ นางสาวทิพย์ภาพร เรืองใส นางสาวทิวาพร ศิริ นายธนโชติ หารป่า นางสาวนฤมล สุภารักษ์ นางสาวนิษฐาวัฒน์ ไชยวงศ์ นายไพรัตน์ อุทัยกาญจน์ นายมงคล จันทะเป็ง นางสาวมธุกร ฉ่ําเฉลิม นางสาวมธุลดา ขัดทะเสมา นางสาวรัตนา อัญชัน นางสาววนิดา วันดี นางสาววรรณิกา ตรึกตราครบุรี นายวัชระ สายสวาสดิ์ นางสาววานิกา ทะวาภพ นางสาววิณาลิตา ขาวแสง นางสาววีธรา บุญธรรม นายศิโรฒ คุณธนะวัฒน์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 04 - ธรณีวิทยา ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

รหัสนักศึกษา 530510604 530510606 530510607 530510608 530510609 530510611 530510615 530510616 530510617 530510620 530510621 530510623

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายศุภวุฒิ หาญไพบูลย์ นางสาวสินีนาฎ หลวงคํา นางสาวสุชาดา ทองเงิน นางสาวสุดารัตน์ มโนปัญญา นายสุทธิชัย สวัสดี นายสุภสันต์ สันตะมะโน นางสาวอคิราภ์ พวงกิ่งแก้ว นายอภินันท์ ทิพย์ราชา นางสาวอภิรมย์ ไชยเมืองชื่น นายอัฐพล นพรัตน์ธีรกุล นายเอกนรินทร์ นินท์ธนศักดิ์ นายอุชุ อุนากรสวัสดิ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 05 - คณิตศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 490510708 520510671 520510725 530510624 530510625 530510626 530510631 530510632 530510633 530510641 530510642 530510645 530510647 530510653 530510656 530510662 530510664 530510672 530510675 530510679 530510681 530510682 530510684 530510685 530510689 530510690 530510696 530510698 530510701 530510712 530510713 530510714 530510715 530510727 530510734 530510735 530510742 530510747

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวนิลบล กาวิล นางสาวนิภารัตน์ กาวิล นายสรวิชญ์ ยาชะวันนา นายกฤษดา พรมจักร์ นายกิตติศักดิ์ คุณหลวง นางสาวขวัญชนก หนูศรีเจริญ นายณัฐพล อุดมเลิศสกุล นายถิรา พงศ์ศิริวรรณ นายปณิธาน สานเมทา นายเสนีย์ กิติมูล นายอาทิตย์ วิริยพงศานนท์ นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณวงศ์ นายกฤษณ์ พึ่งพันธุ์ นางสาวขวัญใจ สวัสดิ์สุข นางสาวจิตรลดา คันธะวงค์ นางสาวชญานิน อุ่นกาศ นายชนาธิป อัครนรากุล นายฐิติพล ศักดิ์เกรียงไกร นางสาวณัฐกานต์ รัตนสังข์ นางสาวดาริกา ทรวงแก้ว นางสาวดาวัลย์ ชุมภูงาม นางสาวดิษยาภา ศักดิ์ศรีศิริสกุล นายทนงชัย ใจกุม นางสาวทรงอัปสร มโนรส นางสาวนภาทิพย์ สกุลนิธิเมธา นางสาวนิตยา จันตา นายปฏิพัฒน์ ติดทะ นางสาวปภาณิน ปิยะเวชการ นางสาวปรียาพร ทองอินทร์ นางสาวพัชรี โพธิวัฒน์ธนกุล นายพัฒนันท์ ศิริ นางสาวพิชชาวีร์ หอมแก่นจันทร์ นางสาวพิชญ์วลัญช์ สมสัตย์ นายภานุพงษ์ อินสาน นายรังสิวุฒิ เสาวภาคสุข นางสาวรุ่งกัลยา บุญมา นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์ นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 05 - คณิตศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45

รหัสนักศึกษา 530510757 530510760 530510777 530510778 530510779 530510787 530510789

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวศิริพร ไชยช่อฟ้า นางสาวศุภวรรณ ใจคําสุข นางสาวเหมือนฝัน บุญยี่ นายอนุชิต ขัติรัตน์ นายอนุชิต เชื้อประเสริฐศักดิ์ นางสาวอัจฉรี หมื่นใจ นายอารัมภ์ อินทสังข์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 06 - ฟิสิกส์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 520510362 520510389 520510423 520510430 520510434 520510442 520510465 530510362 530510363 530510366 530510367 530510368 530510369 530510371 530510372 530510373 530510374 530510375 530510376 530510378 530510380 530510386 530510392 530510395 530510396 530510406 530510409 530510414 530510420 530510422 530510424 530510425 530510427 530510428 530510438 530510440 530510441 530510460

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายจักรพิสิฏฐ์ ธนะหมอก นายดิษฐพงษ์ ทิพยะ นายพูนศิลป์ แก้วมีสุข นางสาวยลลดา บุญชัย นางสาววนิดา โนพวน นางสาววิชญา ธรรมเสนา นายสุเมธ ภิญโญฤทธิ์ นางสาวกฤติยา พงค์สุภา นางสาวกุลยา แก้วแสงอินทร์ นายชัยพร ศุกลพันธ์ นายณัฐนันท์ ธนสัญชัย นายณัฐพล จิตกุย นางสาวณัฐมาศ ทับศรีนวล นายนพดล อุดปิน นางสาวนภสร จงจิตตานนท์ นางสาวพรไพลิน ไพโรจน์สันติกุล นายภัทรดนัย นุชจิโน นายยุทธนา ธะนะ นายราชภัฏ นครจินดา นายวิเศษ สมควร นางสาวอภิชญาพร รัตคธา นายกานต์ชนก ไชยมงคล นางสาวจรีรักษณ์ สุนทร นางสาวจิฎากาญจน์ จิรพงศ์วิเศษ นายจิรวัฒน์ พันธุ์บุญปลูก นายชัชวาลย์ ประทันยะ นายณัฐดนัย นามวงค์ นายณัฐวุฒิ ใจสืบ นายแทนวิวัฒน์ ใจกุณา นายธนากร วงค์คม นายธนาวุธ มินอิน นางสาวธวัลรัตน์ อุลลิวัลย์ นางสาวธิดารัตน์ เตชะตา นายธีรยุทธ พุทธขันธ์ นางสาวเบญจมาศ เขียวกันยะ นางสาวปภาวดี ก๋าเงิน นายประณต หล้าวงศ์ษา นายภาณุพงศ์ คําผา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 06 - ฟิสิกส์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

รหัสนักศึกษา 530510464 530510477 530510479 530510482 530510484 530510486 530510487 530510488 530510492 530510496 530510504 530510508 530510509 530510511 530510512

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวมัณฑนากร เขื่อนขันธ์ นางสาววศิตา ชัยชนะ นางสาววิกานดา ฟักทอง นางสาวศศิธร เป็งเทิง นายศักดิ์ดา จาตุนันท์ นางสาวศิริพร นนทะ นายศุภกร สุขยิ่ง นางสาวสกุณา สร้อยทอง นายสืบชาติ กันธิยะ นางสาวสุพัตรา บัวนาค นางสาวหงษ์ไทย งามสมสุข นางสาวอรวรรณ ลุนันต๊ะ นางสาวอรสา ใจประการ นางสาวอัมภาวรรณ์ โปธายี่ นางสาวอารีรัตน์ ฐาปนาวิทยากุล

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 07 - สถิติ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 510510626 520510631 520510656 520510658 520510735 530510634 530510635 530510636 530510637 530510639 530510640 530510646 530510649 530510651 530510657 530510658 530510659 530510661 530510665 530510666 530510668 530510678 530510683 530510687 530510694 530510697 530510699 530510700 530510702 530510705 530510707 530510711 530510720 530510721 530510722 530510726 530510730 530510731

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวเจนจิรา บุญลับ นายจิราวัฒน์ ศรีจันงาม นายทศวรรษ วงศ์นุ่ม นางสาวธนัฏฐา ทองจํารูญ นางสาวสุภารินทร์ ลายงาม นางสาวปาริฉัตร ศรีนรคุตร นางสาวพณิดา จันทร์แก้ว นางสาวมณีรัตน์ ใจทัน นางสาวฤทัยชนก กาศเกษม นายสิทธิชัย ทองศักดิ์ นางสาวสุพรรณิกา ฟองคํา นางสาวกฤตญาภรณ์ จันทร์ต๊ะ นายกษมา แสงสร้อย นางสาวเกศินี นามอาษา นางสาวจิมาภรณ์ พวงมาลัย นางสาวจีรนันท์ ผลโพธิ์ นางสาวจุฑามาศ รักษาหาร นายฉัตรชัย เทียนสว่าง นางสาวชลธิดา ชุณหพงษ์ นางสาวชวิศา สุขลิ้ม นางสาวชิดชมัยภรณ์ กันใหม่ นายณัฐวุฒิ ลือเลิศ นางสาวเด่นนภา ปัสตัน นางสาวธนัชชนก แดงมูล นางสาวบุญธิดา เกาะแก้ว นางสาวพชรมณ ธนัญชัย นางสาวปรียานุช สายสุยะ นางสาวปรียานุช อินทะปัด นายปาณิฆ เชี่ยวชาญ นางสาวพนิตสุภา ต๊ะแก้ว นางสาวพรพิมล มหาพรม นางสาวพัชรี เตชัย นางสาวเพชรรัตน์ ศรีแก้ว นางสาวแพรวนภา วงค์ตา นางสาวแพรวพรรณ โรยสุวรรณ นางสาวภาณุมาศ กวดอ้อ นางสาวมรกต มหาเกตุ นางสาวมาลารัตน์ ศรีเจริญ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 07 - สถิติ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

รหัสนักศึกษา 530510732 530510733 530510736 530510740 530510745 530510751 530510752 530510753 530510754 530510755 530510756 530510758 530510759 530510768 530510769 530510773 530510775 530510776 530510780 530510784 530510786 530510790 530510792

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายยุทธการ ใจใส นางสาวรักษ์สุดา กาจารี นางสาวรุ่งทิพย์ คําเสาร์ นางสาววนิดา เรือนมูล นางสาววรัญญา วิไลกุล นางสาววิภาดา ศรีภิรมย์ นางสาววิภาวี นิรันดร์ชัย นางสาววิไลวรรณ ชุ่มเป็ง นายศราวุธ เป็งวารินทร์ นางสาวศิภาวดี ขันนารัตน์ นางสาวศิริกานต์ พรมประเสริฐ นางสาวศิริวรรณ ยศวิทยากุล นายศุภกิจ ฉายแม้น นางสาวสุภาลัย สิงคะตา นางสาวสุมินตรา จอมคํา นางสาวโสภิดา โปทาสาย นางสาวหฤทัย นิลเกษ นางสาวหัสญา จันทร์ดวง นางสาวอนุสรา อุทธชัย นางสาวอรวรรณ จิตถาวร นางสาวอลิษา หนสมสุข นางสาวอารีรัตน์ เสาร์สุวรรณ นายเอกลักษณ์ ศรีวรรณ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 08 - เคมีอุตสาหกรรม ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 490510051 510510062 510510164 530510010 530510011 530510015 530510018 530510027 530510028 530510034 530510036 530510037 530510045 530510047 530510054 530510055 530510073 530510074 530510075 530510081 530510085 530510086 530510089 530510091 530510095 530510101 530510102 530510103 530510105 530510109 530510117 530510118 530510121 530510122 530510132 530510140 530510143 530510150

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายฐปนัท ชัยตูม นางสาวชลัมพร วงค์วิลาศ นายศักดิ์สิทธิ์ คงนิ่ม นางสาวณัฐกานต์ ใจปินตา นายณัฐพงษ์ อุดถา นางสาวนิฤมล ใจเหล็ก นางสาวรุ่งทิวา เกตศักดิ์ นางสาวกนกพรรณ เครือทอง นางสาวกนกวรรณ แปงแสง นางสาวขวัญฤทัย สุปี นางสาวจรรยพร สิริเสรีภาพ นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ นายเจริญ ปัญโญ นายชนกันต์ วงศ์บูรพาชาติ นางสาวชัชมัย อําไพรัตนา นางสาวชิดชนก นามเทพ นายตุลา งามแฉล้ม นายทศพล ทิพย์โยธา นางสาวทินารัตน์ ปุริโส นางสาวธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร นางสาวธีรนุช สุรินทร์โท นายธีรวัฒน์ ต๊อดแก้ว นางสาวนพวรรณ สุนพคุณศรี นายนฤเบศ พิมพ์พัฒน์ นางสาวนันทิวา เสาระโส นายบรรหาร ขันชัย นางสาวเบญจวรรณ ธิกัน นายปฏิพัทธ์ พากเพียร นายประกาศิต ระวัง นางสาวปิยวรรณ วงค์สถาน นางสาวพลอยไพลิน พิรา นางสาวพัชราพร พรหมโย นายพิชชากร ศรีศิริสิทธิกุล นางสาวพิชญดา ยานะศรี นางสาวมนฐกานต์ ทะกาศ นางสาวรัตติยา ไชยวรรณ นางสาววปุน ทัปนวัชร์ นางสาววรินทร์ จิรารัตน์วัฒนา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 08 - เคมีอุตสาหกรรม ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

รหัสนักศึกษา 530510152 530510156 530510158 530510171 530510175 530510176 530510177 530510179 530510181 530510182 530510184 530510191 530510195 530510196 530510470

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาววิชินันท์ สิงห์น้อย นายวีระวัฒน์ รัตนพันธ์ นายศตวรรษ พุ่มไทรทอง นางสาวสิริกร ใจแสน นางสาวสุธีรัตน์ ศุภกุลวัฒนา นางสาวสุภกานต์ กันทะมัง นางสาวสุภาพร วงค์แปง นางสาวเสาวภัส ธิจันทร์ นายธนวรรธน์ ศศิวิมลฤทธิ์ นางสาวอนุธิดา คําวัง นายอนุสรณ์ ปินใจ นางสาวอรพรรณ แก้วป้อม นายอิทธิพร เจริญสุข นายเอกรินทร์ วงค์ลอดแก้ว นางสาวราตรี ยะคํา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 09 - วัสดุศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 510510403 510510420 520510358 520510409 520510410 520510428 520510439 520510451 530510078 530510364 530510381 530510388 530510389 530510390 530510391 530510398 530510415 530510418 530510419 530510421 530510431 530510432 530510436 530510437 530510442 530510445 530510452 530510455 530510461 530510463 530510465 530510466 530510468 530510472 530510478 530510481 530510485 530510489

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายธนาคาร คําใหญ่ นายปัถพงศ์ สุวรรณ์ นายกิรติ ศรีใบ นายประเสริฐ เหลืองอ่อน นางสาวปวรปรัชญ์ นวลอุทัย นางสาวมนัชญา นันทพิฎฐ์ นายวสุ รัตนพงศ์ นายศุภชัย ชมภูคํา นายธนกร มณีสีทอง นายชนาธิป คงมงคล นางสาวกนกพร ไวจรรยา นายเกษม ว่องวิการณ์ นางสาวเกสรา มณฑา นายเกียรติพงษ์ ติดทะ นายจตุรภุช เสาร์เรือน นางสาวจีรวรรณ ผลแก้ว นางสาวดวงพร จันทร์ตัน นางสาวทวีพร ใจดี นางสาวทิวาพร ทินะ นายธนา เพ็ญศรี นางสาวรมิดา ไชยวงศ์ นางสาวนันทชา อัมฤทธิ์ นางสาวบุญทิภา เทียนอินทร์ นายบุญวัฒน์ สุวรรณ์ นางสาวประภาพรรณ ขันคํา นายพงศกร ตันจิน๊ะ นางสาวพัทยา เสาร์หิน นางสาวพิมพิไลย วรรณสุทธิ์ นางสาวภาวิตา มีสุข นางสาวมณีภรณ์ ชูเชิด นางสาวมัลลิกา คําหน้อย นางสาวมุกระวี ศรียอด นางสาวรัชนีกร อมรสถิตย์ นางสาวรุ่งนภา ไชยวุฒิ นางสาววสุพร หิรัญสิทธิ์ นายวุฒินันท์ พลยางนอก นางสาวศิรินทิพย์ พูลศรี นางสาวสายลดา สุขสวัสดิ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 09 - วัสดุศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46

รหัสนักศึกษา 530510497 530510498 530510500 530510501 530510502 530510506 530510510 530510513

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวสุพิชฌา มูลงาม นางสาวสุภารัตน์ หาญขว้าง นายสุรินทร์ ไชยบาล นางสาวสุรีวรรณ ปันวารี นางสาวแสงระวี ก๋าอินตา นางสาวอมรวรรณ เงินโสม นางสาวอลิสา จักรา นายอิสระพงศ์ นามวงค์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

05 - วิทยาศาสตร์ 10 - ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

รหัสนักศึกษา 530510004 530510009 530510032 530510039 530510042 530510043 530510053 530510063 530510068 530510069 530510072 530510080 530510093 530510107 530510116 530510126 530510128 530510138 530510141 530510146 530510153 530510161 530510163 530510194 530510212 530510474

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวจารุวรรณ จรรอด นางสาวฐิติยา ชุ่มมาลี นางสาวเกษชไม บุญโสม นายจาตุรนต์ อุดคํามี นางสาวจิรภัทร์ นันทจิต นางสาวจุฑามาศ บางทอง นายชลัช ตรีรัตน์ นางสาวณัฐณิชา พรหมยศ นายณัฐวุฒิ วงค์ตา นายนภัทร์ดนัย ทองสุข นายตะวัน บุญเพ็ชรรัตน์ นายธนวัฒน์ อริยะ นายนวพล แก้วทันใจ นางสาวปราณี แสงบุญเรือง นางสาวพลอยไพลิน ชมภูมิ่ง นางสาวภรณ์ทิพย์ ชวพันธุ์ นายภัทรพล ค้ําเมฆ นางสาวรตนพร สินมั่น นายรัตน์พล แต่งสวน นางสาววรัญญา แก้วทิพย์ นายวิศิษฐ์ ทองงาม นางสาวศิริรัตน์ ขันมณี นางสาวศุภมาส ศุภศรี นายอิทธิพงษ์ อินทรวรรณ นางสาวสุกันยา คําอินบุตร นายวรกิจ ไชยบัวคํา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

05 - วิทยาศาสตร์ 11 - จุลชีววิทยา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 530510079 530510206 530510209 530510217 530510223 530510229 530510233 530510234 530510235 530510237 530510239 530510245 530510248 530510250 530510251 530510254 530510256 530510257 530510260 530510261 530510269 530510270 530510274 530510281 530510284 530510285 530510291 530510293 530510294 530510295 530510302 530510311 530510318 530510326 530510328 530510330 530510333 530510339

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายธนโชติ ตัณฑิทรัพย์ นางสาวเพ็ญพยม องค์การ นายยศกร กาแดง นางสาวกมลรัตน์ บุญส่ง นายกิตติคุณ ค้าขาย นายจักรพรรณ ขุมทรัพย์ นางสาวชญานี เล้าตระกูล นางสาวชนนิกานต์ สุขวิทย์ นายชนม์ปกรณ์ โอวาทจํารัส นายชนะพล วิชัยพานิช นายชนาธิป จันทร์สอง นางสาวชุติมณี กันอินทร์ นางสาวฐิตา คํางาม นางสาวฐิติมา อินต๊ะ นางสาวณัชชา ฉินนะโสต นางสาวณัฐธนิน อรินแจ้ นายณัฐวุฒิ ทุนอินทร์ นายณัฐวุฒิ มังคลาด นางสาวดณีญา ไชยเขียวแก้ว นางสาวดวงกมล จอมวิญญาณ์ นายนพดล ตาเขียววงศ์ นางสาวนภาลัย ชัยวรรณ นางสาวบงกชรัตน์ สุยะหมุด นางสาวปานตา สีสัน นางสาวพจณิชา นพนาคร นางสาวพชร สัตยวรรธน์ นางสาวพรอุบล เสือน้อย นางสาวพิชามญชุ์ นพนาคร นางสาวพิชามญชุ์ อุปคุต นางสาวพิมพ์พิชชา ตาลป่า นายภาคภูมิ สุดจะดา นางสาวรุ่งทิพย์ ตามสี นางสาววาทินี ทองคํา นางสาวศศิกานต์ เรืองกูล นางสาวศศิพิชชา จันทะโก นายศักดิธร ไชยเทพ นางสาวศิริพร ปัญญาวงค์ นางสาวสวรส รัศมีพรหม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

05 - วิทยาศาสตร์ 11 - จุลชีววิทยา ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46

รหัสนักศึกษา 530510342 530510347 530510348 530510349 530510350 530510354 530510360 530510476

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติรัตน์ ดวงจันทร์ นางสาวสุรัถยา มิสา นางสาวสุวรีย์ ผลดีประสิทธิ์ นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แรง นางสาวโสรยา แสงจันทร์ นางสาวอรณิช กระแสสินทร์ นางสาวอิสรา กาวีแว่น นางสาววรินทร์ อินทร์ฉ่ํา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

05 - วิทยาศาสตร์ 12 - สัตววิทยา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

รหัสนักศึกษา 520510721 530510200 530510224 530510238 530510264 530510280 530510296 530510303 530510306 530510307 530510308 530510322 530510332 530510334 530510337 530510356 530510357 530510358 530510361

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายวิสิทธิ์ พหลยุทธ นายชัยนุพล สุวรรณกุลไพศาล นายกีรติ อภิวงศ์ นายชนะศักดิ์ จิตตวะนา นายธนนนท์ จันทร์สุริย์ นางสาวปัณฑ์ชนิต เอี่ยมต่อ นางสาวพิมพ์วิภา ธีระวรัญญู นายภูพิงค์ สุจริตกุล นายมหกิจ ไชยราช นางสาวยลรดี สร้อยคํา นางสาวยุรมาศ ประวัง นางสาวศรานตา ฟรีออฟ นางสาวศิริน คนหลวง นางสาวศิริพร มะโนแก้ว นายศุภฤกษ์ จิรฐิติภัทรกาล นางสาวอัจฉรา ปัญญาวงค์ นางสาวอัฉราพรรณ วัลลภ นายอัมพลชัย พงษ์กาสอ นางสาวอุนารินทร์ สิทธิสาร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

05 - วิทยาศาสตร์ 13 - อัญมณีวิทยา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

รหัสนักศึกษา 530510526 530510543 530510545 530510550 530510551 530510556 530510557 530510559 530510562 530510567 530510568 530510573 530510577 530510578 530510579 530510585 530510587 530510599 530510602 530510603 530510605 530510614 530510619

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณิการ์ บุญชุม นางสาวณลิฎา ใจบุญ นายณัฐพล ตานันชัย นางสาวทัตพิชา เรืองไร นางสาวทิพพิชา ศรีทิพย์ นายธนะศักดิ์ วงศ์ไชย นายธนัฐวัสส์ บัวเจ็ดธรรม นางสาวธัญชนก ใจคํา นายนนทนันท์ จันต๊ะคาด นางสาวปรียานุช อมรรัตน์พิพัฒน์ นางสาวปาริชาติ พ่วงเจริญ นางสาวพวงเดือน อินต๊ะ นางสาวไพลิน สือพิลาส นางสาวภัทรสุดา สมบูรณ์จร นายภานุทัศน์ นัดสาสาร นางสาวรัชดาพร นที นางสาววณิชา วงศ์วาน นางสาวศยามล เกียรติวัฒนเจริญ นางสาวศิลป์ศรุต ศรีชู นายศุภกฤษฎิ์ ทองเด็จ นายสรรพสิทธิ์ มาปลูก นางสาวสุรางคณา มีจินดา นางสาวอ้อยทิพย์ เรืองรองกูล

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 01 - วิศวกรรมโยธา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 490610511 490610538 490610611 500610505 500610558 500610629 510610490 510610524 510610528 510610534 510610535 510610541 510610544 510610551 510610581 510610583 510610701 520610510 520610524 520610526 520610542 520610543 520610545 520610548 520610559 520610571 520610574 520610581 520610610 520610615 520610616 520610624 520610627 520610630 520610638 520610643 520610706 520610784

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายปณิธาน นันตาแก้ว นายภัทรกร ทองตีฆา นายสุรศักดิ์ โพธิ์แจ้ง นายณัฐวุฒิ พุทธิเมืองชื่น นางสาวปรีญาภรณ์ เลาโว้ง นายศุภกร สินสุขเศรษฐ์ นายกีฬาวุธ บุญทา นายธนากร ปัญญาจันทร์ นายธวัช สังข์บุณยนิธิ นายนริศร สันบุญเป็ง นายนัฐดนัย ครุฑหนู นายปณชัย จันเจียวใช้ นายปิยะพงษ์ นันตา นายพัทธ์ปพน พิริยะชญานนท์ นางสาวสุธีรา ทรรศนสฤษดิ์ นายสุริยพงศ์ เหล่ากสิการ นายธนัญชัย ลอยใหม่ นายกรรณ หิรัญ นายกันทร สร้อยมงคล นายจาตุรนต์ เทพรังษี นางสาวณัฐพร อมฤตเรืองศักดิ์ นายณัฐพล จุ้ยฉุน นางสาวณัฐรตี ล้านคํา นายณัฐวุฒิ หย่องฮวย นางสาวธนิวรรณ ประโคม นางสาวเบญจรัชต์ บุญธิฟอง นายประเสริฐศักดิ์ สุภาษี นางสาวพรรณนิภา คําเมืองสา นายวิชชานนท์ กลั่นเรืองแสง นายศราวุธ สุมะโน นายศิริพงษ์ บุญชู นางสาวสุคนธา นรนิล นายสุนิวัฒน์ ธรรมชัย นายอดิพงศ์ ขัดเปา นายอวิรุทธ์ คําแปง นายอุกฤษฏ์ สิริโสภณพณิช นายณุตะพงษ์ ฮีราโน นางสาวพิมพ์หฤดา ญี่นาง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 01 - วิศวกรรมโยธา ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 530610408 530610410 530610411 530610413 530610416 530610422 530610425 530610429 530610433 530610437 530610438 530610441 530610446 530610449 530610451 530610452 530610454 530610456 530610462 530610466 530610468 530610473 530610474 530610477 530610478 530610479 530610480 530610481 530610483 530610488 530610491 530610492 530610495 530610496 530610497 530610498 530610499 530610501

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายกิตติ ขติยะสุนทร นายจักรกฤษณ์ จํานงค์ผล นายจักรกฤษณ์ พรมมา นายจิรวัฒน์ ตนันวิจิตร นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์ นายณฤดล ศรีตะระโส นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข นายธนกฤต ธรรมพิทักษ์ นายธัญณัฏฐ์ รายะนคร นายธีรพงษ์ วันวงค์ นายธีรภพ วงค์ฝั้น นายนฤดล พัดมาสกุล นายปริวัตร ปัญญาธรรม นางสาวปานมณี พรรัตน์ นางสาวปิยธิดา นิยมสํารวจ นายพงศกร จิตอารี นายพงษ์นรินทร์ อาริยะ นายพรการัณย์ พันธุ์เดช นายพุฒิพงศ์ โพธิ นายภาณุพงศ์ ปวงงาม นายภาณุพงศ์ อินต๊ะยศ นางสาวรัชฎาพร ดวงติ๊บ นายรัชตะ ยงรัฐตระกูล นายวชิราวุฒิ จันปิน นายวรัตถ์ชัย ลีนุวงศ์พันธ์ นางสาววรันธร ก่อกิจสุนทรสาร นางสาววันวิสาข์ ไทยเกียรติ นายวิโรจน์ ยาวิราช นายวีระ วงค์ไฝ นางสาวศิรินันท์ เข็มขาว นางสาวศิวรินทร์ มหายาโน นางสาวศุภลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ นางสาวสุดารัตน์ กําเนิดทรัพย์ นายสุทธิภัทร ศุภนิมิตกาลัญญู นางสาวสุทธิลักษณ์ อุมรินทร์ นายสุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล นายสุรพงษ์ บุญยืน นายสุริยา ปัญญากาศ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 01 - วิศวกรรมโยธา ลําดับที่ รหัสนักศึกษา 77 530610505

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 02 - วิศวกรรมไฟฟ้า ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 500610440 500612257 510610332 510610338 510610341 510610446 520610447 520610573 530610268 530610274 530610275 530610276 530610277 530610278 530610280 530610284 530610286 530610287 530610289 530610291 530610294 530610295 530610297 530610298 530610299 530610300 530610303 530610304 530610305 530610312 530610313 530610314 530610315 530610316 530610317 530610318 530610319 530610322

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายอุกฤษ กันทาสุวรรณ์ นางสาวหทัยทิพย์ ตั้งสัมฤทธิ์กุล นายจิรพงษ์ คุ้มนาเรียง นายจุนนิสิต โลไทยสงค์ นายฉัตรสกนธ์ ป้องกัน นายศรุติภัทร พลอุทัย นายภิญโญ เหมะสิขัณฑกะ นายปณัย ลิขิตวรกุล นายกฤติน ชินบัญชรสกล นายกีรฉัตร ตันตราพล นางสาวขวัญเกล้า อุเทียม นายจตุพัชร คะระออม นายจารุกิตติ์ อรทัย นายเฉลิมวุฒิ ปัญญา นายชนิดร์นนท์ จันทร์สกาว นายชิตติพัทธ์ เชยสวรรค์ นายณรงค์ฤทธิ์ นนท์ปัญญา นางสาวดําเนินพิชญ์ พุทธรักษา นายทวีเกียรติ วงค์คําปวน นายธนกร มูลกะเยาว์ นายธนสรรค์ ปิงยา นายธนากร คันธา นายธีระศักดิ์ สุยะตา นายธีรัตต์ บุญญวรรณ นางสาวนัฏกุณฑล วันที นายนิติกร นิกรพิทยา นายปฐมพงศ์ บุญศิริ นายปองพล งามตา นายปิยะณัฏฐ์ มีเพ็ชรทาน นายไพศาล สิงห์ชัย นายภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล นายภาณุพงศ์ ระย้าแก้ว นายภานุพงศ์ เครืออินทร์ นายภาวิส คําเลิศ นายภูวนัย เลิศฤทธิ์ปัญญากุล นางสาวมัชฌิมาศ เขียวคํา นางสาวมัทนพร ไชยตา นายรัฐพงศ์ อินต๊ะเทพ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 02 - วิศวกรรมไฟฟ้า ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

รหัสนักศึกษา 530610323 530610325 530610326 530610328 530610329 530610333 530610335 530610336 530610337 530610338 530610340 530610341 530612149 530612150 530612159 530612180 530612187 530612190

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายรัฐพล เชื้อสะอาด นายวรพจน์ แซ่ลี นายวรศิริ กันทวี นายวิศรุต อัจฉริยวิริยะ นายศตวรรษ อินทรีสังวรณ์ นางสาวสุดารัตน์ นามไชยยา นางสาวสุพัตรา สายวงค์อินทร์ นายอนุศาสน์ อนุชัย นายอภิเดช นักไร่ นายอภิวัฒน์ เล็กเฟื่องฟู นายอัชฌา คันธา นายอุทัย คําไทย นายชญาศักดิ์ เศรษฐกร นางสาวชยมล ทิพย์บุญราช นายเตชาภณ ธรรมชูวงศ์ นายวัศนันท์ บัวศรี นางสาวสุชาดา กิติ นายอรรถชัย ดอนเช้า

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 03 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 490610500 500610519 500610627 510610714 510610741 520610754 520610759 520610763 520610767 520610771 520610810 530610517 530610519 530610520 530610522 530610524 530610526 530610528 530610529 530610530 530610531 530610532 530610533 530610534 530610535 530610537 530610539 530610540 530610541 530610542 530610543 530610545 530610546 530610548 530610549 530610553 530610554 530610556

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายนพพร แสงประเสริฐ นายทศพล เล็กประดับ นางสาวณัฏฐนันท์ โนชัยวงค์ นายปิยะณัฐ แพถนอม นางสาวสุภาดา คําตื้อ นายณัฐวุฒิ วุฒิสมบัติเจริญ นายทวีวัฒน์ นิลสวิท นางสาวธนพร โพธิ์แต่ง นางสาวนภาพร อวดสุข นางสาวเนตรนภา ช้างวงษ์ นายอภิรักษ์ สละม่วง นางสาวกนกวรรณ เขียวเล็ก นางสาวกาญจนา เมนะสินธุ์ นายกิตติพงษ์ หิรัญคํา นางสาวจตุพร ทองแดง นางสาวจริยาพร ฟองจันทร์ นางสาวจุฑามาศ คําปัญญา นางสาวปทิตตา เกศโพคะศิริ นางสาวชนิตา ตระกูลพานิชย์กิจ นางสาวชมพูนุท ภู่พิพัฒนา นายณฐชนน ปานเขียว นายณัชชัย ศิริมา นายณัฐพล ยศใจ นายณัฐพล วงศ์สุวรรณ นางสาวดารัสมิ์ ศรีบุรี นางสาวธนัชพร เรือนมูล นายธรณินทร์ เทียมเพ็ง นายธิติสรรค์ ผมขาว นายธีรพล แดงจา นางสาวนฤมล มูลมั่ง นางสาวนันทนา มีบุญ นางสาวนิโลบล ท้าวบุญเรือง นายนุวัต ทิพแก้ว นายบดินทร์ เหล่าก๋าคํา นางสาวเบญญาภา สว่างแจ้ง นางสาวพจรินทร์ นันทะวิชัย นางสาวพธู แอบคํา นางสาวพิชญ์สินี เกิ้งบุรี

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 03 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44

รหัสนักศึกษา 530610557 530610559 530610563 530610573 530610574 530610576

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวพิมพ์พร พิบูลย์ นายพุฒิพิชญ์ ขวัญยืน นางสาววรางคณา สุทธา นางสาวสุพิชญา มหิทธิหาญ นางสาวสุวิชา ใจทา นายเอกพันธ์ ยะนันท์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 04 - วิศวกรรมอุตสาหการ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 490610467 490612079 490612081 490612195 490612287 500610019 500610074 500612040 500612153 500612169 510610375 510612094 510612110 510612114 510612119 510612131 510612143 510612167 520610003 520610016 520610039 520610120 520610123 520610146 520610150 520610166 520610175 520610225 520610270 520610272 520610328 520610339 520610467 520612034 520612046 520612060 520612083 520612119

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายณัฏฐ์ ตันวัฒนานันท์ นายปัญญากร คําศรี นายปิยวัฒน์ พรสวัสดิ์ นายณัฐวุฒิ สายหยุด นางสาวณัฐริกา แสงอรุณ นายกุเชน ไพรวรรณ์ นายเตชิณณ์ ภัทรวีรานนท์ นายชาคริยา จิตวัชรนันท์ นายฉลองชัย มุสิกุล นายปรเมศวร์ ปาสิงห์ นายธนกิจ เกี้ยวฝั้น นางสาวพัตรพิมลพร ธนาวโรตม์ นายธนภัทร โยธา นายทัฐชวิน ทองปาน นายธนศักดิ์ ประสพสุข นายนวพล เขื่อนสุวงค์ นางสาวปาลจารี อินยาวิเลิศ นายภุมรินทร์ หงอกไผ่ นายกมนรัตน์ ปัญญาน๊ะ นายกิจจา กาเตชะกิจ นางสาวเจนจิรา หม่อม นายธีรวัฒน์ มหาวงศ์ นายธีระศักดิ์ เจริญนภารัตน์ นายประดับพันธุ์ โนจา นายปริญญา หินศรีสุวรรณ นายพงศ์พิพัฒน์ วงค์คํา นายพชร สุภิรัตน์ นายยุทธนา ภูวภัทรพร นายวีระวุฒิ คํามี นายศรัญญู ซอเสียง นายออมสินศักดิ์ มุ่งทําดี นายเอกลักษณ์ สิงห์ขร นายวิทวัส ปานอุดมลักษณ์ นางสาวกฤตพร เหล้าอ่อน นายพันธุ์ธัช พานิชยพันธุ์ นายนิปกรณ์ น้อยปลูก นายอรรคพล ขุนแสวง นายเกรียงไกรวุฒิ ติไชย

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 04 - วิศวกรรมอุตสาหการ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 520612129 520612141 530610011 530610025 530610034 530610035 530610038 530610044 530610047 530610054 530610056 530610063 530610091 530610096 530610097 530610105 530610110 530610111 530610113 530610116 530610118 530610119 530610120 530610121 530610122 530610126 530610142 530610143 530610157 530610167 530610174 530610176 530610184 530610185 530610196 530610197 530610208 530610210

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวดุสิตา อรุณสิทธิ์ นางสาวนุชจรีย์ สันลาด นายกอบพัฒน์ ล้วนอร่าม นางสาวขนิษฐา พันธุ์แก้ว นางสาวจีรณา คําใจใส่ นายเจษฎา มาหมื่น นายฉัตรรัฐ ศิริวิโรจนกุล นายชยุต กฤตวรกาญจน์ นางสาวฐัชชนม์ คําแดง นายณรงค์ชัย ศิริพัฒนานุกูลชัย นายณัฐกฤษ กฤตรนต์รัศมี นายณัฐวุฒิ แสงสร้อย นายธนารักษ์ ดิลกขมารักษ์ นางสาวธัญชนก ทะยานัง นางสาวธันยธร ฟองสถิตย์กุล นางสาวนริศรา หีบไธสง นายบัณฑิต ศรีไม้ นางสาวบุณยดา รัตนพิไชย นางสาวปณิตา กองแก้ว นายปรเมศวร์ พุฒหมื่น นายปรัชญา ตนะพงษ์ นายปริญ ปิ่นมณี นางสาวปริมพรรณ อุมรินทร์ นายปริวัติ วีระชาติ นางสาวปรียานุช อินทร์เอี่ยม นางสาวปานกมล รังษี นางสาวพวงผกา กล้าณรงค์ นางสาวพัชร์อริญ จันทร์เดือน นายภาณุ วิจิตรเศรณี นายยุทธนา ยืนนาน นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ นางสาวฤทัยวรรณ ตัณฑุลอุดม นายวัชรากร แก่นคูณ นายวัศพล ทิพย์เวียง นางสาวศศิญา เจริญทรัพย์ นางสาวศศิธร ญาณะเหล็ก นายศิวศิษฏ์ ปิจมิตร นางสาวศุภรนันท์ แสงวังคํา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 04 - วิศวกรรมอุตสาหการ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

รหัสนักศึกษา 530610220 530610225 530610231 530610233 530610234 530610244 530610245 530610259 530610260 530610261 530612071 530612080 530612083 530612092 530612096 530612100 530612117 530612125 540610347

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายสันติสุข ขึมจันทร์ นางสาวสุขุมาล โปธาเศษ นางสาวสุพิชญนันทน์ ศรีแก้วขัน นางสาวสุภาภรณ์ รัตนะ นางสาวสุภาวดี เสียงดัง นายอธิวัฒน์ บัวแดง นางสาวอนงค์พร รัตน์ประเสริฐพร นางสาวอาทิตยา ผลศรัทธา นายอานนท์ ลาดกําแพง นางสาวอาภาดา ละอ่อง นายการุณย์ ล้อรัตนประเสริฐ นายณัฐวัตร วงศ์อัศวนึก นางสาวณิชาภัทร จินะอิ นายธัญฤทธิ์ ด่านบุญเรือง นางสาวนิธินันท์ สิงห์พันธ์สวัสดิ์ นายประพล รัชวัตร์ นางสาวภาสินี เป้าปะกิจ นายวุฒิติ อนันต์หน่อ นางสาวอภิชญา เวียงนาค

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 05 - วิศวกรรมเครื่องกล ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 490610019 490610249 490615006 500612010 500612082 500615003 500615009 510610011 510610012 510610031 510610036 510610093 510610109 510610131 510610172 510610184 510610198 510610236 510612009 510612027 510615008 520610010 520610070 520610072 520610086 520610089 520610106 520610125 520610133 520610155 520610165 520610167 520610169 520610174 520610185 520610205 520610256 520610263

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายกิตติศักดิ์ ออนมาสาย นายหัสชัย สิทธิบุศย์ Mr.PONGKHUN ROONGSAWANG นายธีรดนย์ ติยะชัยพานิช นายเอกราช ชูเกิด Mr.KARN NA LAMPANG Mr.TRAIRIT KANJANAWATTA นายกิจพัฒน วงษ์เมตตา นายกิตติคุณ สวนแก้ว นางสาวจิตตีภักดิ์ โพธิลิป นายจิรวัฒน์ ยวงนุ่น นายดนัย นันทชัย นายธีรเธียรรัตน์ ชูศรีบุตร นายนิรุตน์ สุวรรณไชย นายธนณัฎฐ์ ลังกาดี นายภราดร พงษ์ดี นายมรุต อุตมะ นายวิทยา สมศรี นายคุณากร จํานงกิจ นายธนากร ทองศักดิ์ Mr.CHATCHAI CHAIYAKHAM นายกษิดิ์เดช ปัญโญใหญ่ นายณัฐพงษ์ บัวแดง นายณัฐพล ก้างออนตา นายดนัยกฤต นาพิจิตร นางสาวตรีรัตน์ กันธิยะ นายธัญญ์ พิมสาร นายนธิวุฒิ น้อยจินดา นายนิติธรรม คุ้มเดช นายปัญญาวุฒิ เครือวงศ์วัง นายผดุงศิลป์ เหมืองหม้อ นายพงศ์ภาคย์ อินพ่วง นายพงศ์รักษ์ เกิดสว่างกุล นางสาวพจนพร กันธะวงษ์ นายพสุพล ศิลป์เจริญ นายภัทรภณ จินะกานนท์ นางสาววันทนา แสงสุข นายวิริยะ บริสุทธิ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 05 - วิศวกรรมเครื่องกล ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 520610297 520610313 520610314 520610315 520610326 520610329 520610660 520610774 520612107 520615004 520615017 530610007 530610008 530610014 530610017 530610019 530610028 530610029 530610037 530610039 530610051 530610055 530610061 530610065 530610070 530610077 530610078 530610079 530610083 530610084 530610085 530610087 530610088 530610093 530610100 530610106 530610141 530610144

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายสิทธิพงษ์ เย็นใจมา นายอนุชา ติลกวัฒโนทัย นายอนุชา พงศ์กรกัมพล นายอนุชา แสงท้าว นางสาวณัฐกัญญา เอกรัตน์ นายอัคนี วัชราพิพัฒน์พันธ์ นายทักษิณ เขียวสา นายปกรณ์ อินสวรรค์ นายวีรพงศ์ ไชยมีสุข Mr.JIRAT SAEREECHETAPONG Mr.NUKSIT JARUSIRIPIPAT นายยศสรัล กตัญญูทวีทิพย์ นายกลไก ใจบุญ นายกานต์ไกร จิตรหมั่น นายกิตติธัช ภูติสมพล นายกีรติการ พลโฮม นายจักรกริช ไชยชนะ นายจักรกฤษ ธรรมสาร นายฉัตรชัย จรูญพันธ์เกษม นายเฉลิมพงษ์ เพ็ชรภู่ นายณพล ไชยมงคล นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วดวง นายณัฐวุฒิ ปิยะดารารัตน์ นายดนย์ คุณานุสรณ์ นายทศพร อ่อนศรี นายทีป์ชลิต บินอารี นายทีปกร วงค์วิลัย นายเทดดี้ อีริคสัน นายธนพล ยาฉาย นายธนวัฒน์ แสงจันทร์ นายธนัชชา สังข์สมบูรณ์ นายธนากร พรหมเสน นายธนาธร ไชยเสน นายธวัชชัย ใจมูล นายธีรภัทร วงศ์สถาพรชัย นายนําพล แสงผาบ นายพชร ตันทโอภาส นางสาวพัชรพรรณ จันทรมานนท์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 05 - วิศวกรรมเครื่องกล ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

รหัสนักศึกษา 530610145 530610151 530610158 530610159 530610162 530610164 530610169 530610172 530610177 530610183 530610187 530610188 530610189 530610205 530610207 530610209 530610211 530610213 530610226 530610232 530610236 530610243 530610248 530610252 530610256 530610264 530610560 530612002 530612004 530612017 530612035 530612048 530612064 530615010

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวพัชรียา ก้อนคํา นายพิสิษฐ์ รัตนานุรักษ์ นายภานุวัฒน์ อินโปธา นายภาส ถาวรนันท์ นายภูมิรพี ลําจวน นายภูรภิ ัทร์ รุ่งรุจิรัตน์ นายรฐนนท์ โฉมทอง นายรัตนพล นิลภูมิ นางสาวลดามาศ คําหุ่น นายวรากร สุคําเปี้ย นายวิริยะ ศรีศันสนีย์ นายวิรุฬห์ อนันตผล นางสาววิไล ปั๋นเกี๋ยง นางสาวศิลักขณา ปัญญาหลี นายศิวกร อุตมะ นายศิษฏ์ วิลาสเดชานนท์ นายศุภวิชญ์ นันตี นางสาวโศภิษฐ์ ดรุณ นายสุชาครีท์ คําขอด นายสุภการ โตเจริญยิ่ง นายสุรศักดิ์ อนุภาพ นายอธิมาตร กิจเจริญธนารักษ์ นายอภิชาติ บุพการะกุล นายอรรถนนท์ บุญเรือง นายอัฐฐากร ใจยา นายอิทธิ คําอ้อย นายภูผา เพิ่มสุข นายกฤษฎา อุ่นเอ้ย นายกิตติคุณ พูลสวัสดิ์ นายณัฐวุฒิ นิลโขง นายพงศ์พัฒน์ เนาว์ชมภู นายวรเดช อนันตโชติ นายเอกสิทธิ์ พจนสิทธิ์ Mr.PISSANUPONG PHIWPHANG

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 06 - วิศวกรรมเหมืองแร่ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

รหัสนักศึกษา 490610422 490610679 500610624 510610655 510610700 520610692 520610696 520610710 520610715 520610716 520610724 520610749 530610605 530610606 530610608 530610610 530610614 530610615 530610623

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายกฤษณพันธ์ ศิริสานสุวรรณ นายจักรกฤษ รัตนา นายศักรินทร์ พอจิต นายปิยพันธุ์ พรหมวิทักษ์ นายทศพร สุดาหล้า นายเกียรติคุณ ตื้อตัน นายเจษฎา แสงหล้า นายธนากร บุญฟู นางสาวปิยะฉัตร วัฒนาพันธุ์ นายพงศกร เสนะสุทธิพันธุ์ นายสําราญศักดิ์ พงศ์โชตินันต์ นางสาวณัฐชนก กิติกร นายคณิน ช่วยเยียวยา นางสาวฉัตราพร สุระวิโรจน์ นางสาวชุติพร ใจดี นายณัฐพงษ์ กุมภาพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ คําเพ็ชร นางสาวปรีญาพร ศรีอุทิศ นายอภิเดช รสหอม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 07 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

รหัสนักศึกษา 490610644 500610688 520610012 520610077 520610111 520610204 520610646 520610670

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายชาตรี ฉัตรมหามงคล นายณัฐพงษ์ จิณะแสน นายกัมปนาท สุดเสน่ห์ นายธันญธรษ์ เจ็งสืบสันต์ นายธันวา มณีเมือง นายภรัณยู อภิมนต์บุตร นายกันต์ แก้วสว่างนภา นายพิษณุ ไชยยา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 08 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 500612209 500612228 520610360 520610373 520610403 520610446 530610343 530610344 530610345 530610346 530610347 530610348 530610349 530610351 530610352 530610353 530610354 530610355 530610356 530610358 530610362 530610363 530610364 530610367 530610368 530610369 530610370 530610371 530610372 530610373 530610374 530610375 530610376 530610377 530610379 530610380 530610382 530610383

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายณัฐธิติ ยอดใส นายสุวัฒน์ ลังกาพินธุ์ นางสาวจุฬามาศ ยองคํา นายชูกิจ เรือนเป็ง นายนพพร ยศประสงค์ นายภาสกร วรกิจพูนผล นายกรกฎ ตะริโย นางสาวกรรณิกา พรมธาดา นายกฤตคม ศรีจิรานนท์ นายกฤตย์ จินกลับ นางสาวกัลยา อังกุรวสพร นางสาวกัลยาวีร์ เหมาะประสิทธิ์ นายขจรศักดิ์ โจ่ยสา นางสาวจตุรพร พรหมสง่า นายเจริญรัตน์ ทัพเพ็ชร นายฉันทกิตติ์ พินิจ นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ นายชิตดนัย โชติพฤกษ์ชูกุล นายเชษฐกานต์ ปงกาวงค์ นายณัฐกิตติ์ วงศ์วัชระกิตติ นายตะวัน จันศรี นายติณณวัฏ ส่วนบุญ นายทวีศักดิ์ มูลกันธา นายธนพล พรหมจิต นายธนานุวัฒน์ จิตรพยัฆ นายธวัชชัย กลิ่นเกลี้ยง นายธันยธร จารุพัฒนะสิริกุล นายนรวิชญ์ บุญตัน นายนิติธร พิชัยยา นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ นายบุรวิชญ์ ปวงวันนา นายบุรินทร์ สาครมณีทรัพย์ นายบุษกล ศิริรัตนาสกุล นายปณต ควรแถลง นายปวริศร์ กิติธันยารัตน์ นายปุณณวิช นิยมกิจ นายพิชา แก้วจิตคงทอง นายพิทักษ์พงศ์ จิตสุทธิ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 08 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

รหัสนักศึกษา 530610384 530610385 530610386 530610387 530610388 530610390 530610392 530610393 530610395 530610396 530610397 530610398 530610400 530610401 530610403 530610404

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายมงคล วงศ์วรรณา นางสาวมนทยา มธุรวาทิน นางสาวรวิพร ชัยรุ่งมณีดํารง นายรัฐกร ชาติดี นางสาวรุ่งทิวา ยาวิชัย นางสาววรัลฎา กลมหนุ่ม นางสาววริยา จินาวัฒน์ นายวีระชาติ วัฒนาราโชทัย นางสาวศิวภรณ์ เทพวรรณ นายศุภกิจ เฟื่องแก้ว นายศุภกิตติ์ กิจสุภา นางสาวสัจมน ปันทา นางสาวสายนภา บรรดาศักดิ์ นายอานันท์ ปัญโญ นายเอกวิทย์ บุณยศิวาพงศ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

06 - วิศวกรรมศาสตร์ 09 - วิศวกรรมเกษตร ลําดับที่ รหัสนักศึกษา 1 530610588 2 530610593

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายธีรพงศ์ อินทร์ตุ้ม นางสาวพิลาวรรณ ปิงนวล

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/7

07 - แพทยศาสตร์ 01 - แพทยศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 4707124 500710015 500710039 500710075 500710090 500710104 500710131 500710137 500710189 500710193 500710201 510710001 510710002 510710003 510710004 510710005 510710006 510710007 510710008 510710009 510710010 510710011 510710012 510710014 510710015 510710016 510710018 510710020 510710021 510710022 510710023 510710024 510710025 510710026 510710027 510710028 510710029 510710030

แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาววิโรษณา นิวบุตร นายเกษตร สังฆรินทร์ นางสาวชยาภา เจริญวารี นายธนวัฒน์ สุคันธวณิช นายธีรภัทร แดงศรี นางสาวเบญจวรรณ ตันติพงษ์ นายพสิษฐ์ เส็งพานิช นายพิพัฒน์พงษ์ ธรรมสโรช นายสรายุทธ บุญวราภรณ์ นายสิริพงษ์ จงรักษ์ นางสาวธาราวดี สมศรี นางสาวกมลชนก ไตรคณานุรักษ์ นางสาวกมลชนก น้อยเต็ม นางสาวกมลชนก เผ่าประพัฒน์ นางสาวกรกช บ่อคํา นางสาวกรปวีณ์ ปุณณโกศล นางสาวกรองกาญจน์ ผลมานะ นายกฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล นางสาวกัณฐิกา สิงห์สี นายกันตภพ ศิวเวทพิกุล นางสาวกาญจน์ วงศ์กวินวุฒิ นายกําพต มีศรี นายกิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ นายคงภคิน จันทรวงศา นายคณพัฒน์ รัตนนิธิกุล นายคฤห มาตรวชิระ นางสาวจริยา ภูดิศชินภัทร นายจักรกฤษณ์ กีรติเรืองรอง นายจันทสริ เจริญคงสกุล นายจารุพจน์ ติรศรีวัฒน์ นางสาวจิราภา หลิ่มโตประเสริฐ นายเจตนิพัทธ์ คํายวง นายฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย นายเฉลิมพล สุรวิ รรณ นายชนินท์ ประคองยศ นางสาวชลธรา สุทธารักษ์ นายชัจชลิต วัฒนากูล นายชัยวัฒน์ ทรงศิริพันธุ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/7

07 - แพทยศาสตร์ 01 - แพทยศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 510710031 510710033 510710034 510710035 510710036 510710038 510710039 510710040 510710041 510710042 510710043 510710044 510710045 510710046 510710047 510710048 510710050 510710051 510710052 510710053 510710054 510710055 510710056 510710057 510710059 510710060 510710061 510710062 510710064 510710065 510710066 510710067 510710068 510710069 510710071 510710072 510710073 510710074

แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายชานน สีหะกุลัง นายฐาปณัฐ อริยานนท์ นายฐิติพล ศรีสมบูรณ์ นางสาวณฐาภัค บุญเรือนยา นายณัฐพณณ์ พิทักษ์นรเศรษฐ นายณัฐวัชร วัฒนินทร นายณัฐวุฒิ กิตตินานนท์ นายณัฐวุฒิ แดงศรี นางสาวณิชนันท์ โอสถาพันธุ์ นางสาวณิชา เพียรวิจารณ์พงศ์ นายดนัย ตั้งเหล่าเจริญ นางสาวดาหลา อนุตรสุธี นางสาวต้องกมล สวนลําใย นายทรงวุฒิ ภู่สว่าง นางสาวทักษิณา ทินนา นางสาวทัศวรรณ คําเขียว นางสาวธนพรรณ บูรณพิเชษฐ นายธนพล โตศักดิ์ภราเลิศ นายธนวัฒน์ แซ่เจี่ย นางสาวธนัชชา ตาสิงห์ นายธนินท์ จิรโชติชื่นทวีชัย นายธัชวุฑฒ์ หวงสุวรรณากร นายธาริต มงคล นายธีรกร แซ่โง้ว นายนวพงษ์ พัฒน์พันธุ์ นางสาวนันทพร อัครวงศาพัฒน์ นางสาวนิศาชล สัตยานุรักษ์ นางสาวนุชนารถ ไชยกิจ นางสาวเนตรนภิศ ชัยรังษี นางสาวบุษบาวรรณ สว่างทรัพย์ นางสาวเบญจพร ชูโชติ นางสาวเบญญา เทวาดิเทพ นางสาวปภานัน เมธากิจตระกูล นางสาวประพิณพร สายัณห์ นางสาวปัทมาพร ทองสุขดี นางสาวปัทมาภรณ์ พุทธาภิบาล นางสาวผาณิต คงมี นายพงศ์พันธ์ ศิรินภาพันธ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/7

07 - แพทยศาสตร์ 01 - แพทยศาสตร์ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

รหัสนักศึกษา 510710075 510710076 510710077 510710078 510710079 510710080 510710081 510710082 510710083 510710084 510710085 510710086 510710087 510710088 510710089 510710090 510710092 510710093 510710094 510710095 510710096 510710097 510710098 510710099 510710101 510710102 510710103 510710104 510710105 510710106 510710107 510710108 510710109 510710110 510710112 510710113 510710114 510710115

แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายพงศ์วิศิว์ พงศ์สุธรรม นายพงศกร ภัทรโกศล นายพชร พยัพพานนท์ นางสาวพชร ลี้รัตนาวลี นางสาวพณัญญา เชื้อดํารง นายพฤกษ์ แดงบุบผา นายพิชญ์วิทย์ บุญนํา นางสาวพิชญา กุลนิวัฒเจริญ นางสาวพิมลพิมพ์ ปิ่นอินทร์ นายพีรณัฐ ผลวิชา นายพีรธัช โชคมั่งมีพิศาล นายพุทธิพงศ์ หริณวรรณ นายไพชิต ปัญจพรผล นางสาวภวิกา ฤกษ์ธรรมกิจ นายภัทรพงศ์ รัตนธาดากุล นางสาวภัทรพร ทิสยากร นางสาวภัทริกา ตะกรุดแก้ว นางสาวลภัสกรณ์ ยะปะนัน นายภาษา สุขสอน นายภาสวัต ลลิตวงศา นายภาสวิชญ์ จวงทอง นายภูชนะ อุ่นใจ นางสาวมธุรมาศ สีเสน นางสาวมัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ นางสาวเมธินี ศรีเฟื่องฟุ้ง นายรักษ์ธนิน รักษ์ตระกูล นางสาวรัฐริญา ปัญญาวชิรโสภณ นายรัตน์พล อ่ําอําไพ นางสาวราชาวดี ตันวิสุทธิ์ นางสาวลักษณา ภู่สูงเนิน นายวงศ์ศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร นายวรกันต์ วรธํารงผไท นายวรวัฒน์ ตรีวัชรารัตน์ นางสาววริษา ประเสริฐทรัพย์ นายวสุชล ชัยชาญ นายวสุวัต ตระกูลศิริศักดิ์ นางสาววิชชุรีย์ เวชชากุล นางสาววิณิตา วาจาเที่ยง

วันที่สําเร็จการศึกษา 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 4/7

07 - แพทยศาสตร์ 01 - แพทยศาสตร์ ลําดับที่ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

รหัสนักศึกษา 510710116 510710117 510710118 510710119 510710120 510710121 510710122 510710123 510710124 510710125 510710126 510710127 510710128 510710129 510710131 510710132 510710133 510710134 510710135 510710136 510710137 510710138 510710139 510710140 510710141 510710142 510710143 510710144 510710145 510710146 510710147 510710149 510710150 510710151 510710152 510710153 510710154 510710155

แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายวิทวัส ตั้งวิจิตรสกุล นายวิทิตย์ วารีทิพย์ นางสาววิธินา เตชาเสถียร นางสาววิภา สุวรรณชีวะศิริ นางสาววิภาวี มรกต นายวิศรุต ศรีพยัคฆ์ นายวิศว อุบลเจริญ นายวิษณุ โรจน์ตันติกาญ นางสาววิสสุตา แสนศิริ นางสาววิสาข์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ นายวิสุทธิ จิตนุยานนท์ นางสาววีรารัตน์ เหมือนพลอย นายวุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร นายวุธจิระ ตั้งใจสถาปัตย์ นายศตวรรษ วงศ์ฉายา นางสาวศรีสุลักษณ์ คะชา นายศวิษฐ์ ทนงกิจ นายศาศวัช จงวิศาล นางสาวศิรประภา ขรวงศ์ นายศิวัช คุ้มชาติ นางสาวศุภวรรณ์ อรรครัตนกุล นายศุภศิต เกิดสุวรรณ นายศุภเศรษฐ์ วงศ์กังแห นางสาวกัญญ์ณณัฐ ลัภยานันท์ นางสาวโศภิษกาญจน์ ใจเมือง นายสมธนญ พงศานานุรักษ์ นางสาวสมหญิง ดํานิล นายสรณ ยะบุญ นายสรณัติ์ ลลิตวงศา นางสาวสายธาร วิริยะเสนา นางสาวสินี รุ่งรุจิรัตน์ นางสาวสุชฎาวีร์ วงษ์ชัยภวัฒน์ นางสาวสุดาทิพย์ องอาจเอกะวรรณะ นางสาวสุดาลักษณ์ รักษ์ทอง นายสุธี ตรีวัฒนาวงศ์ นางสาวสุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ นางสาวสุพิชา กงทอง นางสาวสุภาวรรณ รังษีจํารัส

วันที่สําเร็จการศึกษา 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 5/7

07 - แพทยศาสตร์ 01 - แพทยศาสตร์ ลําดับที่ 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

รหัสนักศึกษา 510710156 510710157 510710158 510710159 510710160 510710161 510710162 510710163 510710164 510710165 510710166 510710167 510710168 510710169 510710170 510710171 510710172 510710173 510710174 510710175 510710176 510710177 510710178 510710179 510710181 510710182 510710183 510710184 510710185 510710186 510710187 510710188 510710189 510710190 510710191 510710192 510710193 510710194

แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายสุเมธ โกเมฆ นายสุวรรณวัฒน์ เต็งนุกูลกิจ นางสาวสุวิมล คันธธาศิริ นางสาวหัทยา ชัยวัฒนะ นางสาวอนัญญา วงศ์นพหิรัญ นางสาวอภิชญา คล้ายแก้ว นายอภิสิทธิ์ วงศ์วรรณ นายภัทรพล อินบรรเลง นายอริย์ธัช ตั้งสง่า นางสาวอลิน เพชโรภาส นายอัศวิน โรจนสุมาพงศ์ นางสาวอาทิตยา ฉั่วตระกูล นางสาวอาทิตยา แสงอรุณ นางสาวอาลิสา ทับทอง นายอุกฤษฎ์ ประจันตเสน นายเอกวิทย์ ธนสุทธิพิทักษ์ นางสาวไอวรินทร์ สาดแสงจันทร์ นางสาวกมลพรรณ เล็กสวัสดิ์ นายกฤตภาส นุ้ยหิรัญ นายกิตติธัช พงษ์พันธุ์ นายเกรียงไกร ชูสุวรรณรักษ์ นายจิรวัฒน์ ภู่พานิชเจริญกูล นางสาวจิริณี เนตรสุวรรณ นายเจนวิทย์ ทิพวรรณ์ นายโชฎก พรหมแสนจันทร์ นางสาวดวงกมล บําเพ็ชร นายธนาคาร จินดาหลวง นายนรุตม์ เสเกกุล นางสาวนลินี จิณเสน นางสาวนิธิพร จันทร์ขจรชัย นายนิพนธ์ งูพิษ นางสาวปรารถนา ดุจติปิยะ นายพงศกร พจนาสุคนธ์ นางสาวพรขวัญ ตัณฑ์จิตานนท์ นางสาวพรรณิกา เทือกตา นางสาวภิญญดา ถานะวุฒิพงศ์ นายยงวิทย์ พิงคะสัน นายเรืองนิพนธ์ พ่อเรือน

วันที่สําเร็จการศึกษา 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 6/7

07 - แพทยศาสตร์ 01 - แพทยศาสตร์ ลําดับที่ 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

รหัสนักศึกษา 510710195 510710196 510710197 510710198 510710199 510710200 510710201 510710202 510710203 510710204 510710205 510710206 510710207 510710208 510710209 510710210 510710211 510710212 510710213 510710214 510710215 510710216 510710217 510710218 510710219 510710220 510710221 510710223 510710224 510710225 510710226 510710227 510710228 510710229 510710230 510710231 510710232 510710233

แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาววรางคณา ศิริรัตน์ นายวริศวงศ์ นาต๊ะ นายวาริท พิสิษฐ์กุล นางสาวสโรชา พ่วงรักษา นายสหภาพ ตาดี นายสืบสกุล ธรรมขันธ์ นางสาวอรอนงค์ อุดมศิริธํารง นางสาวอุมารินทร์ คําพูล นางสาวกมลวรรณ เจริญพันธ์ นางสาวกรกนก กันทา นายกฤษดา พละทรัพย์ นายกิตติศักดิ์ สุธิบุตร นางสาวเกวลี แสดงฤทธิ์ นางสาวข้าวขวัญ เดชปัญญา นายคุณัช อภิเดชากุล นางสาวจารุภา เยาวละออง นางสาวเฉลิมพร บํารุงรส นางสาวชญาดา ใจแดง นางสาวญาณิกา จินดาไมล์ นายณัฏฐ์ บุณยะวิโรจ นางสาวณัฏฐวดี นันตา นางสาวณัฐพร ตันเครือ นายณัฐพล ทิเขียน นางสาวดาราวรรณ วงศ์พรหมเมศร์ นางสาวธนพร แสนชนะ นายธนาคาร ศรีพนม นางสาวธีร์วรา ธินันท์ นางสาวนริศษา โสภะ นางสาวนวลจุฑา ตาคํา นายปฏิพัทธ์ จินะธรรม นายปิยะณัฐ ธนัญชัย นางสาวพนิดา วิจารณ์ นางสาวพาณิพร มณีวัฒนพร นางสาวพิจิตรา บุญเจริญ นายพิเศษ จอมจักร์ นางสาวเยาวลักษณ์ ช่างรัตนกร นางสาวรพีพรรณ จันทรชิต นางสาวรัชนีวรรณ ปันศรี

วันที่สําเร็จการศึกษา 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 7/7

07 - แพทยศาสตร์ 01 - แพทยศาสตร์ ลําดับที่ 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

รหัสนักศึกษา 510710234 510710235 510710236 510710237 510710238 510710239 510710240 510710241 510710242 510710243 510710244 510710245 510710246 510710247 510710248 510710249 510710250 510710251 510710252

แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนนุช มาธนะสารวุฒิ นางสาววรางคณา หมั่นไร่ นางสาววริยา เหมืองจา นางสาววัชรินทร์ รัตนเกษตรสิน นางสาววิวรรธนวีย์ หาญณรงค์ นายศรัณยู ศรีภูษณาพรรณ นายศศินทร์ หมวกกุล นายศิริพงศ์ ไทยใหม่ นายศุภสิน วงศ์บุญตัน นายสันต์ธีร์ ติยะธะ นางสาวสาธินี ชัยทนุวงศ์ นายสุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล นายสุทิวัส วงศ์บาตร นางสาวหทัยชนก ซื่อสัตย์ นายอภิวิช มงคลกําธร นางสาวอมรรัตน์ คําสร้อย นายอรรจน์ พันธุ์เจริญ นายอัครชัย เผือกวัฒนะ นางสาวอัญญา โชติปฏิเวชกุล

วันที่สําเร็จการศึกษา 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557 18/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

08 - เกษตรศาสตร์ 01 - เศรษฐศาสตร์เกษตร ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 520810025 520810028 520810051 520810055 530810001 530810002 530810004 530810005 530810007 530810008 530810009 530810010 530810011 530810012 530810014 530810015 530810016 530810018 530810019 530810020 530810021 530810022 530810023 530810024 530810025 530810029 530810030 530810031 530810034 530810035 530810036 530810037 530810038 530810039 530810040 530810042 530810043 530810044

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวพัฒน์ณสรณ์ สุภาพันธ์ นางสาวภัทรฤทัย กันทวงค์ นางสาวสุภารัตน์ ตุงคณาคร นางสาวสุพิชชาย์ สมนาม นางสาวกนกนันทน์ ลิ้มวัฒนา นางสาวกรรณิกา สุนิวัชรานุพงษ์ นางสาวกันณิญา น้ําทิพย์ นายกิตติพงษ์ ศรีเมือง นางสาวเกวรีย์ ประกิจ นายคชคเณศ ใจจรรย์ทึก นางสาวจันทนา มาเสน นางสาวจิรัฐิพร บุญพ่วง นายจุฑากรณ์ หลีกาญจนา นางสาวจุฑารัตน์ พลเมฆ นายณัฐพล เมืองเดช นางสาวณิชมน คีรีต๊ะ นางสาวธนพร พิสิฐมุกดา นายธนพัฒน์ ประทุม นางสาวธัญลักษณ์ พุทธสอน นายธันวา แก้วสระแสน นางสาวนภาพร จันทร์แจ้ง นางสาวนฤมล จ่าขว้าง นายนิมิตร โอสถาพันธุ์ นางสาวเบญจวรรณ สุทธดุก นายปริญญา กิตติดนัยรักษ์ นางสาวพรพิมล เมฆโปธิ นางสาวพรรณิกา โชติอัมพร นางสาวพฤกจิกา กันทาแจ่ม นายพีรณัฐ หมื่นโฮ้ง นายภูมเรศ จองปินหย่า นางสาวภูมิใจ เรณูหอม นางสาววรฉัตร สีมา นางสาววันทนีย์ ดวงมูล นางสาววาสิฏฐี แก้วสุข นางสาววิรัญญา สงวนไกรพงษ์ นายวีระพจน์ หนูอิ่ม นายศรัญญู ยมมา นางสาวศศิธร คนอยู่

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

08 - เกษตรศาสตร์ 01 - เศรษฐศาสตร์เกษตร ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

รหัสนักศึกษา 530810046 530810047 530810049 530810050 530810051 530810052 530810053 530810054 530810055 530810056 530810057 530810058 530810109

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวศุภรัตน์ คําลือ นายเศวตฉัตร โอสถสงเคราะห นางสาวสโรชา อนุกูล นางสาวสอยดาว อินคํา นายสาริศ เบญจญาติ นายสุทธิรักษ์ อุปนันท์ นายสุพงษ์ เทโวขัติ นายอนุพงษ์ กองเป็ง นางสาวอภัสรา อินตานิ นางสาวอภิญญา กันทะวงค์ นางสาวอรฤทัย ชัยแก้ว นางสาวอรุณกมล โชคอํานวยกูล นางสาวชฎารัตน์ เขื่อนคํา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

08 - เกษตรศาสตร์ 03 - ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

รหัสนักศึกษา 520810139 520810216 520810340 520810382 530810084 530810142 530810156 530810159 530810178 530810208 530810222 530810229 530810237 530810242 530810254 530810259 530810274 530810296 530810315 530810322 530810358 530810367 530810389

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายณัฐวุฒิ จินดาพิษฐาน นายพลกฤต ศิริสมวงศ์ นายสุประภัทร เขื่อนใจ นายอิสรภาพ ปิงแก้ว นางสาวจริยาภรณ์ จักรกาศ นางสาวณิชา แสงทอง นายธนพงษ์ จินะเป็งกาศ นายธนากร คําลือ นายนนท์ธชัย อิ่มประเสริฐสุข นายปฏิวัติ ศรีบูพิมพ์ นางสาวปาริชาต ศรีใส นายเผด็จการ เริงสําราญ นายพลากร จอมนวล นางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ นางสาวไพรินทร์ วารินต๊ะ นายภัทรดนัย แตงอ่อน นางสาวรจนา เอกรัตน์ นายวรวุฒิ ปันจ๊ะ นายวุฒิชัย คันทวงค์ นายศัศยา ทะรินทร์ นางสาวสุวัจนา พูลสวัสดิ์ นายอนิรุตน์ สาระจันทร์ นายอุดมศักดิ์ ศรีจันทร์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

08 - เกษตรศาสตร์ 04 - สัตวศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 530810063 530810065 530810071 530810074 530810081 530810085 530810086 530810089 530810100 530810101 530810104 530810111 530810116 530810122 530810125 530810133 530810134 530810136 530810148 530810155 530810162 530810165 530810166 530810172 530810176 530810193 530810205 530810207 530810211 530810213 530810228 530810232 530810244 530810249 530810252 530810256 530810267 530810269

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณิการ์ เกตแก้ว นางสาวกรรณิการ์ อุดหนุน นายกฤษวัฒน์ แป้นท้วม นางสาวกิตติกานต์ เขื่อนเป๊ก นางสาวคัทรียา เต๋จ๊ะ นายจักรกริช ยะทา นายจักรกฤษณ์ ศรีจาเมา นางสาวจันทิรา ซาวของ นางสาวจุฑารัตน์ เกตุจีน นางสาวจุไรรัตน์ ธรรมทิง นายเจนณรงค์ ปาระมี นายชลธี แก้วคต นางสาวชุดาภา สีคํา นายณฐภัทร ท้าวเขื่อน นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้ว นายณัฐดนัย ทาลัดชัย นางสาวณัฐธิชา แสนริน นางสาวณัฐนิช บุบผศิริ นายทรงวุฒิ ประวัง นายธนชัย ทะสุใจ นายธราธิป มาเกิด นายธวัชชัย ปัญญา นายธวัชชัย เอกา นายธีรวุฒิ ใคร้ยงค์ นางสาวนงพะงา มงคลสาร นางสาวนิธินันท์ ก้อนแก้ว นายปกครอง เดชสวัสดิ์ นายปฏิวัติ ยาวิไชย นายประกฤษฏิ์ เขียวมงคล นางสาวประภัสสร ปวงใจ นางสาวผุสดี ยะตุ้ย นายพงษ์พัฒน์ มะโนคํา นางสาวพัชรี สมรักษ์ นางสาวพิมพาพร อินแถลง นางสาวพุธิตา สาวทรัพย์ นายภควัต ยินดี นายภูมิพงษ์ ทาวัน นางสาวมนัสชนก พรมลัภ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

08 - เกษตรศาสตร์ 04 - สัตวศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

รหัสนักศึกษา 530810271 530810277 530810288 530810293 530810299 530810302 530810303 530810309 530810314 530810319 530810321 530810330 530810338 530810348 530810353 530810354 530810357 530810359 530810360 530810361 530810382 530810384 530810385 530810386 530810393

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายมานิตย์ หลวงต่างใจ นายรัฐพงษ์ สังฆบุญ นายวชร วงศ์มา นายวรพล นิลา นางสาววริยา ปันใจแก้ว นางสาววิจิตรพร มูลอ้าย นางสาววิชุดา ชัยมนตรี นางสาววิภาสิริ สมบัติใหม่ นายวีระพล พิรึก นางสาวศรีประภา หรั่งไพศาล นายศักดา นายอง นางสาวสกุณา บุญจิตร นางสาวสิรินาฏ ราชคม นายสุธี อินจันทร์ นางสาวสุภาทิพย์ ยารังษี นางสาวสุภิรมย์ สวัสดี นางสาวสุวรรณา วันตา นายสุวัฒน์ เกิดอุทัย นายเสกสรร น้อยวรรณา นายเสฐียรพงษ์ มูลสถาน นายอัชญา ปิ่นแก้ว นายอานันท์ กันทาสม นายอานันท์ สันตะรัตติวงศ์ นายอานันท์ อะภิวัน นายชวัลวิทย์ อุดแก้ว

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

08 - เกษตรศาสตร์ 05 - พืชไร่ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 510810225 520810274 530810060 530810062 530810067 530810077 530810078 530810114 530810126 530810150 530810154 530810168 530810169 530810173 530810185 530810189 530810191 530810196 530810198 530810227 530810245 530810250 530810255 530810268 530810279 530810282 530810298 530810305 530810318 530810335 530810336 530810340 530810342 530810369 530810370 530810371 530810372 530810373

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายมนตรี แซมสีม่วง นางสาวรัตติยา โพธิ์แก้ว นางสาวกมลรัตน์ ฟักมั่ง นางสาวกรรณิกา ปัญญาวัน นายกฤษฎา ไชยชะนะ นายเกรียงไกร แก้วพิลารมย์ นายเกรียงไกร หอประสงค์ นายชิดพงษ์ ไชยวัง นายณรงค์ศักดิ์ ตาดี นายทัชชัย วงศยา นายเทวา ขอดเรือนแก้ว นางสาวธัญญา วิริยา นางสาวธัญลักษณ์ ธรรมชัย นายธีรวุฒิ จันทร์เนย นางสาวนฤมล น้อยรักษา นางสาวนันทนา ใชยวงค์ นางสาวนารีรัตน์ มะหิธิ นางสาวเนตรนรินทร์ อินต๊ะวงศ์ นายบริวัตร สุภา นางสาวผกาพรรณ สุบรรณรัตน์ นางสาวพัชรีภรณ์ เอกจิตร นางสาวพิมสิริ ศรีม่วง นางสาวไพลิน บุญต่าย นางสาวมนต์นภา ปัญญากาศ นางสาวรัตติกาล จักรใจวงค์ นางสาวรุ่งนภา เจริญผล นางสาววราภรณ์ ลามา นายวิทวัส ไชยมงคล นางสาวศริญญา สุขมี นางสาวสะแกวัลย์ คันธะเรศย์ นายสันติสุข เลสัก นางสาวสุกัญญา ขนุนปั๋น นางสาวกัญญ์กุลณัช คําปวง นางสาวอนุสรา แว่นติ๊บ นายอภิชา สิงห์โต นางสาวอมรรัตน์ วงค์ฆ้อง นางสาวอมรเรศ สายตรง นางสาวอมราวดี ถาวร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

08 - เกษตรศาสตร์ 05 - พืชไร่ ลําดับที่ 39 40 41 42 43

รหัสนักศึกษา 530810374 530810377 530810380 530810390 530810392

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวอรทัย สุทธวงค์ นางสาวอรุณกมล ดวงจันทร์ นางสาวอังคณา สาอุตม์ นายเอกพจน์ แก้วจันตูม นายเอกลักษณ์ เมฆโปธิ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

08 - เกษตรศาสตร์ 06 - พืชสวน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 510810180 530810072 530810073 530810079 530810103 530810115 530810117 530810127 530810132 530810138 530810139 530810143 530810157 530810167 530810180 530810190 530810194 530810202 530810203 530810206 530810210 530810212 530810214 530810215 530810220 530810221 530810223 530810224 530810235 530810239 530810243 530810246 530810248 530810251 530810253 530810257 530810261 530810270

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายประกิจ ขาวแดง นายกษิพัชธ์ รอดสิน นางสาวกัญญารัตน์ พันธุพิน นางสาวเกศินี ลือเรือง นางสาวเจนจิรา แสนธุแก้ว นายชินวัตร ตาใคร้ นายชุติวัฒน์ จิตนุยานนท์ นางสาวณรัญญา สุรินทร์แก้ว นางสาวณัฐจิรา หนูแดง นายณัฐพล มะโนลา นายณัฐวัฒน์ วงศ์เมืองแก่น นางสาวดวงกมล กันทะวงค์ นางสาวธนภรณ์ ดอกอุทา นางสาวธัญญา กระทู้ นางสาวนราศิณี แก้วใหลมา นางสาวนันทภัทร สิริสิงหรัชช์ นางสาวนิรมล ลี นางสาวเบญจมาส ประดิษฐศิลป์ นางสาวเบญจรัตน์ ยงยืน นายปกรณ์ ขันปัญญา นางสาวปภัสรา สุภามูล นางสาวประกายดาว ใจมัน นางสาวประภัสสร อิสระไพโรจน์ นางสาวประภาณี ขาวงาม นายปัญญา ทองนุ่ม นางสาวปาริฉัตร กล่ําอุไร นางสาวปิ่นมณี ขุนด้วง นายปิยพงษ์ ยาเมฆ นางสาวพนิดา คูหา นางสาวพัชรพรรณ พุ่มชื่น นางสาวพัชรินทร์ อินทะวัง นางสาวดารัณ มาละแซม นางสาวพิมพา ต๊ะเสาร์ นายพีรฉัตร ใจมา นางสาวแพร พิริยพงศ์พิทักษ์ นายภราดร ตาลพรรณ์ นางสาวภัทราภร เจริญเสียง นางสาวมัณฑิตา ออนศรี

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

08 - เกษตรศาสตร์ 06 - พืชสวน ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

รหัสนักศึกษา 530810272 530810275 530810276 530810280 530810285 530810290 530810292 530810294 530810297 530810300 530810306 530810307 530810324 530810327 530810337 530810339 530810343 530810352 530810356 530810379 530810381

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวเมธาวี กองคําสวัสดิ์ นางสาวรวิศรา ธิโนชัย นางสาวระพีพรรณ ช่วยกุล นางสาวรัตนาภรณ์ ชมภูชนะภัย นางสาวลลิตา ติ๊บประวงศ์ นางสาววนัชภรณ์ สมป่าสัก นายวรพงค์ อุปนันท์ นางสาววรรณวลี สืบคําเปียง นางสาววราภรณ์ ปันทะ นางสาววัสสิกา แซ่กอ นางสาววิทิตยาพร พรหมณะ นางสาววิภาดา ขันธรรม นางสาวศิริกัญญา ก้อนแปง นางสาวศิริพร โพธิหงษา นายสิทธิโชค ตังแกจาย นายสืบจิต มุ่งพันกลาง นางสาวสุจิตรา สมน้อย นางสาวสุพิชญา อินตา นางสาวสุมิตรา แสงเมาะ นางสาวอักษราภัค ยุติธรรม นางสาวอังคณา อาจรอด

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

08 - เกษตรศาสตร์ 07 - ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

รหัสนักศึกษา 500810107 520810171 520810200 520810246 520810252 520810355 530810091 530810094 530810120 530810121 530810123 530810128 530810129 530810140 530810145 530810147 530810149 530810182 530810183 530810231 530810234 530810273 530810291 530810310 530810312 530810332 530810333 530810365 530810366

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวจิราพร ทองคําฟู นายธีรยุทธ มูลวิชา นางสาวปรางมณี จันทร์ขาว นางสาวภัทราภรณ์ วรรณราช นายวีรภัทร์ บานเช้า นายเสฏฐวุฒิ เขื่อนธะนะ นายจิตพัฒน์ ชูเชิด นางสาวจินตนา เจนพนัสสัก นางสาวฐิติพร อ่อนดี นางสาวฐิติมา จันทร์หอม นางสาวณฐมล ภู่คล้าย นางสาวณฤมล ต้อมคํา นายณัชพล เชียงแรง นายณัฐวิทย์ หน้อยแปง นางสาวตวงทิพย์ มงคลดี นายทนงศักดิ์ อุตมา นายทักษ์ดนัย เปี้ยแดง นางสาวนรีรัตน์ ใจกาศ นายนโรปกรณ์ สิทธิวงศ์ นายพงศ์ศาสตร์ นาพรม นายพชร ถือแก้ว นางสาวยุวันดา ไวยะกา นางสาววรจันทร พัฒนเจริญ นางสาวณัฐฐฎาวรรณ คงคาอินทร์ นายวีธวัช ชัยธิมา นายสยมพร ชมชื่น นายสรวิศ สุวรรณบุษย์ นางสาวอนงค์นาถ ดีคาบาเลส นายอนัส มณีพฤกษ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

08 - เกษตรศาสตร์ 08 - โรคพืช ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

รหัสนักศึกษา 510810097 530810061 530810080 530810087 530810090 530810108 530810110 530810112 530810124 530810153 530810171 530810177 530810192 530810195 530810197 530810199 530810204 530810216 530810225 530810233 530810264 530810286 530810317 530810323 530810325 530810326 530810328 530810334 530810341 530810344 530810355 530810364 530810376

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายเกษมสันต์ คําบุรี นางสาวกรรณิกา บุตรโคตร นายขจรศักดิ์ สุคําหน้อย นางสาวจันทร์จิรา ดวงติ๊บ นางสาวจิตประภัสร์ คํามะนิด นางสาวชาฎา หน่อปันปวน นางสาวชนนิกานต์ ร่องช้าง นายชวลิต ตนะทิพย์ นายณปภพ แก้วกันทา นางสาวทิพวรรณ เมฆวิไล นายธีรพล อุภิริ นายนทีกานต์ ธรรมสอน นางสาวนิจวรีย์ ยศสอน นางสาวนิลมณี โกวฤทธิ์ นางสาวบงกชรัตน์ นากา นางสาวบุษกัญจน์ พันธุ์เลิศเมธี นางสาวเบญจวรรณ ใจจันทรา นางสาวพรประภา คําภิระแปง นางสาวปิยวรรณ ปิงชัย นายพงษ์ศักดิ์ คําอุ่น นายภานุวัฒน์ จิตกล้า นางสาวละอองดาว สูงเนิน นายศราวิชญ์ สายมงคล นางสาวศิรประภา วงค์ชัย นางสาวศิริกาญจน์ ลาวตูม นางสาวศิรินภา คณฑา นางสาวศิวลักษณ์ ชัยอินทร์ นางสาวสร้อยสุรินทร์ รัตนนีล นางสาวสุกัญญา หายทุกข์ นางสาวสุณิสา ชมชิด นางสาวสุมาลี ปินตาคํา นางสาวอทิตยา คําวินิจ นางสาวอรพิน ท้วมวงศ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

08 - เกษตรศาสตร์ 09 - กีฏวิทยา ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รหัสนักศึกษา 530810076 530810119 530810151 530810152 530810163 530810209 530810218 530810260 530810262 530810363

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกิตติมา จีนจรรยา นางสาวฐิติณิชา ไชยชนะ นางสาวภรภัทร เกิดคง นางสาวทิพวรรณ ฝั้นเฟย นางสาวธราวดี อวดห้าว นางสาวสุพิชฌาย์ แสนสุวรรณ์ นางสาวปรียารัตน์ ชัยอํามาตย์ นางสาวภัทรวดี ชัยวงค์ นางสาวภัทราภรณ์ น้อยสิน นางสาวหัทยา พัฒนะพงศ์พันธุ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

09 - ทันตแพทยศาสตร์ 01 - ทันตแพทยศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 4809056 4809071 490910024 500910042 500910077 500910096 500910097 510910001 510910002 510910004 510910005 510910006 510910007 510910008 510910009 510910010 510910011 510910012 510910013 510910014 510910015 510910016 510910017 510910018 510910019 510910020 510910021 510910022 510910023 510910024 510910025 510910026 510910027 510910028 510910029 510910031 510910032 510910033

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายเผ่าลาภ ปราบชนะพงศ์ นายวสวัตติ์ โตแสงชัย นายณัฐวัฒน์ ดิษธรรม นางสาวธิดารัตน์ โสภาศรี นางสาวรพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์ นางสาวสุพินดา กัณทะพงศ์ นางสาวสุมัธยา ตั๋นเหล็ก นางสาวกนกวรรณ กาเปา นางสาวกมลทิพย์ สุจริตวณิช นางสาวกันต์ฤทัย สลีวงศ์ นายกิตติ์ดนัย รัตนะภักดีพัฒน์ นายกิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยง นางสาวกิติพร ไชยเมืองชื่น นางสาวกิติยา พงษ์สุพต นางสาวกุนฑ์ลดา วัฒนภัควงศ์ นางสาวกุลธิดา ชินายศ นางสาวเกตุวดี ใจตุ้ย นายเกษมสันต์ สุจริตวณิช นางสาวเกษรา แก้วเขียว นางสาวขวัญหทัย อารีวิจิตร นายคงกฤษ เตชะอภัยคุณ นางสาวจันทพร ตันทนานนท์ นายจารุกฤต ลีลาคุณากร นางสาวจารุวรรณ ตันบุญ นายจิตติชัย กาฬมณี นายจิตติศักดิ์ สุวรรณ นางสาวจินดาหรา จันทร์หลวง นางสาวจิราภา กิตติสยาม นางสาวจิราภา วงศ์ไพโรจน์พานิช นางสาวเจตสิรี พรหมคุณ นายเจนภพ พรมสะอาด นางสาวใจรัก ยงค์ฤประพันธ์ นายชญาน์วัต สุรสิทธิ์ นางสาวชรินดา สุธาวา นางสาวชุติมา นวศรี นางสาวณัฐธยาน์ นพรัตน์เมธี นายนิธิโรจน์ พัชกมลพจน์ นางสาวณิชมน ตติยรัตนพันธิ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

09 - ทันตแพทยศาสตร์ 01 - ทันตแพทยศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 510910034 510910035 510910036 510910038 510910039 510910040 510910041 510910042 510910043 510910044 510910045 510910046 510910047 510910048 510910049 510910050 510910051 510910053 510910054 510910056 510910057 510910058 510910059 510910060 510910061 510910062 510910064 510910065 510910066 510910068 510910069 510910071 510910072 510910073 510910075 510910076 510910077 510910078

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวทับทิม เชื้อหมอ นางสาวทัศนีย์ สุวรรณโชติ นางสาวทิพยรัตน์ ทองอิ่ม นายธนวุฒิ คองประเสริฐ นายธนานนท์ เหล่ากุลดิลก นายธรรมนูญ บุญขํา นางสาวธัญรดา คงสวัสดิ์ นางสาวธันยพร บุษมงคล นางสาวธีรนุช รุจิเรกานุสรณ์ นายธีรัช สว่างปัญญางกูร นางสาวนิภาพร พื้นชัยภูมิ นางสาวนุชนันท์ เศวตโชติ นางสาวบูรญา ศรีธิดวง นางสาวเบญจมาศ สายบัว นายปฐมรัช วรรณสิทธิ์ นางสาวปติมา เฮงวัฒนะโลหะ นางสาวปวิตรา ฟูอนันต์ นางสาวปาริชาต ฉินชิยานนท์ นางสาวปิยธิดา ตั้งกิตติศัพท์ นางสาวโปรดปราน คําทอง นางสาวพรทิพย์ จีนจรรยา นางสาวพลอย ชัยสุวรรณรักษ์ นางสาวพิชชา ธรรมจักร์ นางสาวพิชามญชุ์ บุญพิสุทธินันท์ นางสาวพิไลวรรณ กองมา นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พุทธโกษา นายภัทร สุขุมาลไพบูลย์ นางสาวภัทราพร พึงปิติพรชัย นางสาวภัทริน ภูมิสินสิริ นายภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์ นางสาวมยุรี พงศ์วัชราภรณ์ นายรพิฉัตร เมฆศิริ นางสาวรัชกร วรรณตระกูล นางสาวราชาวดี ฮามคําฮัก นางสาวลดา ลิขสิทธิพันธุ์ นางสาวกัญญ์วราฑ์ สิริไชยธยากุล นายวทัญญู อันพัฒนากูล นางสาววรพร หอมเสียง

วันที่สําเร็จการศึกษา 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

09 - ทันตแพทยศาสตร์ 01 - ทันตแพทยศาสตร์ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

รหัสนักศึกษา 510910079 510910080 510910081 510910082 510910083 510910084 510910086 510910087 510910089 510910090 510910091 510910092 510910093 510910094 510910096 510910097 510910098 510910099 510910100 510910101 510910102 510910103 510910104

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาววรรณกมล ปัญญารักษ์ นางสาวรัสรินทร์ สุทธิรัตนโศภพ นายวรุฒ ทองเกิด นางสาววาดจันทร์ บริสุทธิ์ นางสาววิจิตรา พรินทรากูล นางสาววิภา ยิ้มสุวรรณ นางสาววิภาวี ปฏิเวทย์ นางสาววิมลรัตน์ โตโพธิ์ไทย นางสาวศกลวรรณ ขยันการนาวี นางสาวศศิพิมล ชํานาญยุทธ นางสาวศิรินันท์ มาบางครุ นางสาวศิริพรรณ แม้นเขียน นางสาวสามขวัญ เจริญภักดี นางสาวสิริธิดา พงษ์สุพจน์ นางสาวสุธาสินี โนนดอน นางสาวสุธิรา คําแก้ว นางสาวสุพิชญา ขัติวงศ์ นายสุเมธ เขียวอ้าย นายนัชฒภัทร ปานอําพัน นางสาวอภินันท์ จารุพินิจกุล นางสาวอภิมาศ บํารุงพืช นางสาวอัจฉรา วงศ์หล้า นายเอกพงษ์ เดชธรรม

วันที่สําเร็จการศึกษา 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557 19/02/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

10 - เภสัชศาสตร์ 01 - เภสัชศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 491012033 501012069 511010017 521010007 521010008 521010009 521010010 521010011 521010012 521010014 521010017 521010018 521010021 521010023 521010025 521010026 521010029 521010032 521010034 521010037 521010039 521010041 521010042 521010043 521010045 521010047 521010049 521010051 521010053 521010058 521010061 521010063 521010064 521010065 521010067 521010069 521010070 521010071

เภสัชศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวพิชญ์สินี ชินายศ นางสาวอิศราภรณ์ อิงศิโรรัตน์ นางสาวจุฑามาศ ศุภลักษณ์ นางสาวกานดาพร จีนสมุทร นางสาวกานต์ปริยา เมืองอินทร์ นายกิตติคุณ ยั่งยืน นางสาวกิรตีร์ ภักดี นางสาวกุลนิดา บูรณ์สิริจรุงรัฐ นายเกริกไกร แซ่ซื้อ นางสาวขวัญธิดา ยาใจ นางสาวจริยา พึ่งรัศมี นางสาวจิรัชญา สุริยะบุญ นางสาวจุรีพร สุยะดี นางสาวชญานิศ แก้วบุญเสริฐ นางสาวชนุตภรณ์ พิลาวรรณ นางสาวชลธิชา ทองบริสุทธิ์แท้ นางสาวฐิติรัตน์ เจริญพงษ์ศิลป์ นางสาวณิชา เจริญเมือง นางสาวตะวัน ปัญญาคง นายธนวัฒน์ บุ้งศรีทอง นางสาวธนัดดา ขาวสอาด นางสาวธัญญา เหมวงศ์กุล นางสาวธันยพร จริยายงค์ นายธีรยุทธ ไชยฤทธิ์ นายนรเสฏฐ์ ถิระเจริญพงศ์ นางสาวนวลชนก วงค์สัมพันธ์ นายบัญญวัต ตรียกูล นางสาวปนัฐดา กันทาเศษ นางสาวประภาพร เมธากิจตระกูล นางสาวภูริตา ธนันญาโภคิน นางสาวพรรณรักษ์ เครือเพลา นางสาวพิชญา ตรรกไพจิตร นางสาวเบญจวีณ์ กิตติพงศ์ธรณ์ นายภัทร หย่ําวิไล นางสาวภัทรธิดา จารุเลิศวัฒนา นายภาณุ จินดาคํา นายภาณุพงศ์ พลโยธา นายภาณุพงษ์ ถวาย

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

10 - เภสัชศาสตร์ 01 - เภสัชศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

รหัสนักศึกษา 521010073 521010074 521010075 521010076 521010077 521010078 521010080 521010081 521010082 521010084 521010085 521010086 521010087 521010088 521010089 521010093 521010095 521010096 521010101 521010105 521010106 521010109 521010110 521010119 521010124 521010133

เภสัชศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวมัชฌิม ทิพจร นางสาวยุรดา เลาวพงศ์ นางสาวรวิวรรณ ปัน๋ เงิน นายวทัญญู ประยูรหงษ์ นางสาววรกมล สมพันธุ์ นางสาววรรณพร แพทย์เกาะ นางสาววรัญญา สิริยศธํารง นายวศิน ปาละบุญมา นางสาววศินี คันธะมา นางสาววาศินี มณีวงษ์ นางสาววิภูสนา รักเขตกรณ์ นายวุฒิชัย วงค์เกษ นางสาวศรัญญา ปัญโญแก้ว นางสาวศศิวิมล สายชุ่มอินทร์ นางสาวศิริปรียา มีศิริ นางสาวสมฤทัย เอื้อกิตติกุล นางสาวสิริพร คงฆะรัตน์ นางสาวสุกานดา กาญจน์วารีทิพย์ นางสาวอนันญา ธรรมกุล นายอภิวัฒน์ คลังทอง นางสาวอมลิน สุระวิชัย นางสาวอวิกา อุปรา นางสาวธชตรา อังศุเดชาไชย นางสาวชนินาถ เครือนวล นายฐาปกรณ์ ชินศรี นายนรเศรษฐ์ แก้วคําเลิศ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

10 - เภสัชศาสตร์ 02 - บริบาลเภสัชกรรม ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 511010008 511010010 511010014 511010015 511010045 511010046 511010062 511010071 511010074 511010078 511010081 511010086 511010109 511010112 511010113 511010114 511010115 511010118 511010119 511010120 511010121 511010122 511010123 511010127 511010128 511010132 511010133 511010135 511010136 511010137 511010138 511010140 511010141 511010142 511010143 511010145 511010146 511010147

เภสัชศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกฤติกา สุภารินทร์ นางสาวกัญญ์วรา นวลละม้าย นายกิตติกานต์ มงคลศิริ นางสาวครองเพชร บุญประเสริฐ นางสาวนฤมล สะสมทรัพย์ นางสาวนันท์ชนก ไชยคุนา นางสาวภัสรา ภู่เจริญ นางสาวรุจิรา เหมโลหะ นางสาววรรณชนก ตรีประเสริฐวงศ์ นางสาววลาชิณี แสงนาค นางสาววิชชุลดา พญามงคล นายศักดิ์ชาย ขัติยา นายกฤตธี กาวิละ นางสาวกิติยา นิติศักดิ์ นางสาวจงกลณี หอระดี นางสาวจันทนา ตาดํานิล นางสาวชรินทร์รัตน์ จันทร์คํา นายชวลิต ไฝ่ฝน นายณัฐกิตติ์ แดงติ๊บ นางสาวณัฐกุล ณ ลําปาง นางสาวณัฐณรี จิรบุญเรือง นางสาวณัฐภัทร เมืองคํา นายณัฐเสฏฐ์ เพชรรักษ์ นางสาวธนิสา กฤษฎาธาร นางสาวธัญลักษณ์ พูนนิลรัตน์ นางสาวประดิพัทธ์ ผิวสอาด นางสาวปรีชญา แก้วมูล นางสาวปิยวรี ตันประเสริฐ นางสาวปิยะธิดา จินา นายไผ่ ตั้งธรรมนิยม นางสาวพนิดา ชมบริสุทธิ์ นางสาวพรนับพัน ปันตี นายพัทธณัฐ ศรีมูล นางสาวพิชชาอร พชระพงศกุล นางสาวโชติกา รัตนาภรณ์นุกุล นางสาวพุทธิมน หอวัฒนพันธ์ นางสาวเพียงออ สรรพศรี นางสาวมณีภรณ์ แปงจันทร์หอม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

10 - เภสัชศาสตร์ 02 - บริบาลเภสัชกรรม ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

รหัสนักศึกษา 511010148 511010149 511010152 511010153 511010154 511010155 511010156 511010157 511010158 511010159 511010160 511010161 521010005 521010024 521010112

เภสัชศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวลดาวัลย์ เธียรวรรณ์ นางสาววนิดา ชาติกุล นางสาววิภาวี ยิ้มโกศล นางสาววิมลฉัตร จันทรพันธุ์ นางสาวศศิกร สองคําชุม นางสาวธัญญ์ฐิตา ปิติภูวพิพัฒน์ นางสาวสวรรยา ปิ่นประทีป นางสาวสาวิตรี ดิษฐพินิจ นางสาวสุพินดา เครือใจวัง นางสาวสุภาวดี ชินชู นางสาวอาภา งามปัญญา นางสาวอาริตา วงศ์เปี้ย นายกษิชล สาลี่ นางสาวชนิดา พรหมพันธกรณ์ นางสาวอุบลพันธ์ ชัยชนะ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

11 - เทคนิคการแพทย์ 01 - เทคนิคการแพทย์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 501110002 511110022 511110074 511110094 521110058 521110063 521110095 521110270 531110001 531110002 531110003 531110005 531110006 531110007 531110008 531110009 531110010 531110011 531110014 531110015 531110016 531110017 531110018 531110019 531110020 531110021 531110023 531110024 531110026 531110027 531110029 531110031 531110032 531110036 531110037 531110041 531110043 531110044

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกรรณิการ์ เจนใจ นายชัดชัย ศรีภักดี นางสาววรรณสุรี สีหรั่ง นายสุวัฒน์ ประภาเงิน นางสาวพิชญาภรณ์ จุลชู นางสาวพุธิตา ชุมรักษา นางสาวสุทธิกานต์ จันทร์สิงห์ นายวิรุฬห์ วิสาปา นางสาวกมลชนก แสนตุ้ย นางสาวกรวิภา เศรษฐกร นายกฤตภาส สาครินทร์ นายกฤษณะ ประเสริฐโชติกร นางสาวกานต์ธีรา ปินตาเสน นางสาวกานต์ธีรา แสงแก้ว นายกิตติธัช อุดมรัตนศิริชัย นายกิตติพงษ์ ชั่งภู่ นางสาวกิตติยาภรณ์ ชัยวุฒิ นางสาวเกตุ แก้วแสงทองเจริญ นางสาวครรธรส บุญยืน นายคุณากร แดงชัย นางสาวจันทร์จิรา รุ่งเรือง นางสาวจารุภา พยัคฆพันธ์ นายจิรเมธ จิตติกานนท์ นางสาวจุฑาทิพย์ ปูเฟย นายฉัตรแก้ว พัวพันธ์ นางสาวชญานัท แก้วมูล นายชูติพันธ์ พัวพันธ์ นายโชควิวรรธ ชัยภักดี นางสาวฐิติมา อตัญที นางสาวณหทัย ดูแก้ว นายณัฐนันท์ คําป่าแลว นายณัฐสิทธิ์ เพียรไทย นางสาวณัฐสุดา โกจ่อละ นางสาวทิวาพร มั่งตั๋น นายธนดล แก้วหลวง นางสาวนภา แซ่ตัน นางสาวนันท์นภัส อิ่นอ้าย นางสาวนันทวดี นาทิพย์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

11 - เทคนิคการแพทย์ 01 - เทคนิคการแพทย์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531110045 531110048 531110050 531110051 531110054 531110055 531110056 531110058 531110062 531110063 531110065 531110070 531110071 531110073 531110074 531110075 531110077 531110078 531110079 531110081 531110082 531110084 531110085 531110091 531110092 531110093 531110094 531110097 531110098 531110099 531110101 531110103 531110104 531110105 531110106 531110107 531110108 531110110

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวนันทินี สรรพช่าง นายนิรุทธ์ หมูธิ นางสาวนูรไอณี หมั่นสนิท นางสาวเบญจมาศ ภูมิสุขเจริญ นางสาวปิยวรรณ คําวาง นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์วนารัตน์ นายพงศกร เตชะพี นางสาวพชรพรรณ จําปาทอง นางสาวพิมลรัตน์ เกษชัย นายพิริพงษ์ กฤษณะภูษิต นางสาวเพชรลดา ยงค์พิทักษ์วัฒนา นางสาวบุญญาดา ธัมรุ่งสกุล นางสาวภัทราพร อุทธา นางสาวมณฑาทิพย์ ถูกใจ นายมณเฑียร ดีขุนทด นายมูฮําหมัด เจ๊ะโซะ นางสาวรัชดาพร ชะนะญาติ นางสาวรัตติกาล ศิริรัตน์ นางสาวรัตน์กนิษฐ์ ดํารงสันติพิทักษ์ นางสาววรางค์ศิริ สุขโข นางสาววสุรัตน์ อินทร์แก้ว นายศราวุธ ท้าวเทพ นายศาสตร์ศิลป์ ไชยพงศ์ นายสมพงศ์ แสนบ่อ นายสัมฤทธิ์ จันทะนะ นางสาวสาวิตา หงสกุล นายสิทธิชัย กํามะหยี่เงิน นางสาวสุดารัตน์ ดู่อินทร์ นางสาวสุดารัตน์ อินทร์สาน นางสาวสุธาสิณี ฤทธิจันทร์ นางสาวสุพิชชา ธงห้อย นางสาวสุภาวดี มณีเกษร นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมสะอาด นางสาวหทัยชนก จุลเจิม นายอนุพนธ์ เอียดนุช นายอนุสรณ์ มูลเมือง นางสาวอภิชญา ตันอารีสุโชติ นายอลงกรณ์ พงศ์จิระปัญญา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

11 - เทคนิคการแพทย์ 01 - เทคนิคการแพทย์ ลําดับที่ รหัสนักศึกษา 77 531110111 78 531110112

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางอ้อมใจ ศรีลาเม นายอิทธิพล จงใจ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

11 - เทคนิคการแพทย์ 02 - กิจกรรมบําบัด ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 521110141 531110114 531110115 531110116 531110118 531110119 531110120 531110121 531110122 531110123 531110124 531110125 531110126 531110127 531110128 531110130 531110131 531110132 531110133 531110135 531110139 531110140 531110142 531110143 531110144 531110145 531110146 531110148 531110149 531110150 531110151 531110152 531110153 531110155 531110156 531110158 531110160 531110161

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวเมลดา ควรสมาคม นางสาวกรุณา เรือนโรจน์รุ่ง นางสาวกันยภัทร สังรวม นายกิตติพงศ์ ชูเกียรติ นายกิตติศักดิ์ กองคําสุข นางสาวเกวลิน ปัญโญ นางสาวขวัญฤดี แก้วโบย นางสาวจันทพิมพ์ คําสีสังข์ นางสาวจินต์ศุจี พงษ์ประไพ นางสาวจุฑามาศ สมบูรณ์ชัย นางสาวเจนจิรา ท้าวอุดม นางสาวเจนจิรา ปัญโญใหญ่ นางสาวชลิวรรณ พูลอ่ํา นางสาวชุติมน วัฒนาพันธุ์ นางสาวเชาวนันท์ ธงศรี นายณัฐพันธ์ กันยวม นายณัฐภัทร อุนจะนํา นางสาวดาริกา พันธิแก้ว นายทศพล แสงไกร นางสาวนภัสวรรณ มูลชมภู นางสาวธาริณี ประกอบของ นางสาวธิดารัตน์ ธรรมตา นางสาวนภิศา นันชัยกลาง นางสาวนัฐภรณ์ วัฒนลักษณ์ นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์ผ่อง นางสาวประภัสสร มีโพธิ์ นายปริญญา มาเจริญ นางสาวพรประไพ พงษ์ธรรม นายพรอภิชาติ ศิริเจริญ นางสาวพลอยพิมพ์ พุทธปวน นางสาวพัชชานันท์ สอนศรี นางสาวพิชชานันท์ โชตินันท์ นางสาวพิมพ์จิรา สุขเสาร์ นางสาวเพ็ญแข โพธิรินทร์ นางสาวแพรวนภา ขันทะสีมา นางสาวภัทราภรณ์ บัตรรัมย์ นางสาวมนัญญา เมืองวงศ์ นางสาวยลวิวรรธน์ ช่วยมณี

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

11 - เทคนิคการแพทย์ 02 - กิจกรรมบําบัด ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

รหัสนักศึกษา 531110163 531110164 531110165 531110166 531110167 531110168 531110169 531110170 531110171 531110172 531110173 531110174 531110175 531110178 531110179 531110180

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวลออรัตน์ เป็นมูล นางสาววศินี สายสุยะ นายวิทยา ใจเมา นางสาววิรยา พวงมาลัย นางสาวศศิกร สืบตระกูล นางสาวศิริวดี เชิมชัยภูมิ นางสาวสกุลวรรณ คําภีระมี นางสาวสิริวิมล ยังผ่อง นางสาวสุนีรา อินทเสน นางสาวสุภาภรณ์ องค์การธง นางสาวสุภาวดี กันทะวัง นางสาวสุมิตรา ติ๊บคํา นางสาวหนึ่งฤทัย มานะ นางสาวอรุณฉาย จิตอารี นางสาวอัจฉราภรณ์ กุศล นางสาวอัมรินทร์ ไชยเนตร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

11 - เทคนิคการแพทย์ 04 - กายภาพบําบัด ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 521110218 521110257 521110285 531110245 531110246 531110247 531110248 531110249 531110250 531110252 531110253 531110254 531110255 531110256 531110257 531110258 531110259 531110260 531110262 531110263 531110264 531110265 531110266 531110267 531110268 531110269 531110271 531110272 531110274 531110275 531110276 531110277 531110278 531110279 531110280 531110281 531110282 531110283

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกมลชนก ขําน้ําคู้ นายภาณุพงศ์ ศรีมือดี นางสาวอมรา วรรณพิรุณ นางสาวกมลพร ยาธิ นางสาวกรัณฑรัตน์ ปิ่นทอง นายกิตบดินท์ ทองดวง นางสาวกุลนันทน์ เตจา นางสาวขนิษฐา บัวลอยลม นางสาวคณากร รัตนวรรณ นางสาวจิตรจุฑา สอนธรรม นางสาวจินตนา มูลธิ นางสาวจิรัชญา พรมจินา นางสาวจุฑามาศ กองงาม นายเจษฎา ชัยคํามา นายเจษฎาพันธ์ เสมอใจ นายฉัตรชัย วงค์แจ่ม นางสาวชลธิชา ปุราเส นายธนเดช ศรีวิชัย นางสาวณัฏฐนิช ภู่ปะวะโรทัย นางสาวณัฐกานต์ ศรีม่วง นางสาวดวงใจ เกิดทอง นางสาวตรีรัตน์ กําแพงเศรษฐ นายทนงชัย อนุปมิ นายทนงศักดิ์ เหล่าวาณิชวัฒนา นายธนพงษ์ ตาเจริญเมือง นายธนวันต์ พฤกษาวนกิจ นางสาวธมลวรรณ สุคัมภีร์ นางสาวธรชวัล พินิจสอน นายธราเทพ ตรงปัญญาโชติ นางสาวธัญสญา ไชยทนง นางสาวธิดารัตน์ วรรณเสน นางสาวธิติพร หัวทอง นายธิษณุพงศ์ ชาญกิจ นางสาวนติยากร ชนเก่าน้อย นายนนทนัตถ์ สถาพร นางสาวนิชาพร ใจปินตา นายปฐมณัฐ มนัสสุนทรวุฒิ นางสาวประภาพรรณ น้าประทานสุข

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

11 - เทคนิคการแพทย์ 04 - กายภาพบําบัด ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531110284 531110285 531110286 531110287 531110288 531110289 531110290 531110291 531110295 531110296 531110298 531110299 531110300 531110302 531110303 531110304 531110305 531110306 531110307 531110308 531110309 531110310 531110311 531110313 531110314 531110315 531110316 531110317 531110318 531110319 531110321 531110322 531110323 531110325 531110326 531110327 531110328 531110329

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวปวิตรา รังน้อย นางสาวปวีณา ชมบริสุทธิ์ นางสาวพรหทัย โกมุทรัตนานนท์ นางสาวพิงค์อําพา พึ่งทอง นางสาวพิชญา ยาลังกาญจน์ นางสาวพิมพ์พิชชา โอภาสตระกูล นางสาวเพียงธาร นาถทัย นางสาวภัทร์นฤน ทองวิไล นางสาวภาสินี เหลืองชูเกียรติ นางสาวมธุรส ใจคําวัง นางสาวมัลลิกา ศรีมาแก้ว นางสาวเมธาวี เอี่ยมละออ นางสาวเยาวเรศ สิงห์ทอง นางสาวรัชฎาภร ตันชุ่ม นางสาวรุ่งนภา คําราพิช นางสาวลีย์ยาภัทร พุฒิรัตน์ นายวชิระพงษ์ หน่อคํา นางสาววรรณิภา ตุนาโป่ง นางสาววรัชยา เพ็ชรบุรี นางสาววรัชยา อินทจักร นางสาววัชราวรรณ เพชรมหาศาล นางสาววัฒน์สุดารัตน์ กระบวนรัตน์ นางสาววันทนีย์ คงธนเนตร นางสาววิกานดา กันทะอุโมงค์ นางสาววิจิตรา ชุ่มบัวทอง นางสาวชนัทพร อินถาสาน นางสาววิชญาพร บุราณเดช นางสาววีนัสรินทร์ ชัยสาร นายสถาพร อินทะนนท์ นายสิรภพ สิทธิสมบัติ นางสาวสุทธิดา สุริยะ นายสุประวีณ์ ฟังสําเนียง นางสาวสุพัตรา กะมล นางสาวชณัญชิดา ณัฏฐาชัย นางสาวโสรยา อดออม นางสาวหิรัญญา อารี นายอดินันท์ ประทุมวิง นางสาวอภิชญา เรือนฝายกาศ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

11 - เทคนิคการแพทย์ 04 - กายภาพบําบัด ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82

รหัสนักศึกษา 531110330 531110331 531110332 531110333 531110335 531110336

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายอมรเทพ จันทร์แก้ว นางสาวอังคณา แก้วอินถา นางสาวอัจฉรา บุญพิมพ์ นางสาวอัชฌา คงธนสาโรช นายอิทธิพล คงทน นางสาวอุไรรัตน์ สุทะพรหมพิงค์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/6

12 - พยาบาลศาสตร์ 01 - พยาบาลศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 501210022 511210166 521210004 521210009 521210013 521210047 521210055 521210090 521210091 521210118 521210130 521210173 531210001 531210002 531210003 531210004 531210005 531210006 531210007 531210009 531210010 531210011 531210012 531210013 531210014 531210015 531210016 531210017 531210018 531210019 531210020 531210021 531210022 531210023 531210024 531210025 531210026 531210028

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวจตุพร บุญก้ํา นางสาวหทัยรัตน์ พรมเสน นางสาวกมลวรรณ คันกวด นางสาวการะเกด บัวเพ็ง นางสาวเกวลิน ยศบุญเรือง นางสาวดาริการ์ ปันทะวัน นางสาวทิพย์สุดา เกตุแแก้ว นางสาวพัชรินทร์ อุ่นใจ นางสาวพัชรี อูปคําแดง นายรุ่งโรจน์ อั้นอยู่ นางสาววิไลลักษณ์ ไทยยะ นางสาวอรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว นางสาวกมลชนก อินนันชัย นางสาวกมลทิพย์ ใจมาคํา นางสาวกมลพัชร อินปั๋น นางสาวกรรณิกา ภิญโญจิตร นางสาวกรรณิการ์ ขิงทอง นางสาวกริษฐา ชัยอารีย์ นางสาวกวิสรา ทองเพชร นางสาวกัญญานัฐ เวียงนาค นางสาวกันต์กนิษฐ์ กาขาว นางสาวกัลยา สุขโข นางสาวกาญจนรัตน์ เลิง นางสาวกาญจนา ไชยตีฆะ นางสาวกิติยา นามวงค์ นางสาวเกวลิน สาแสด นายเกษมศักดิ์ เลางาม นางสาวเกษราภรณ์ สุภา นางสาวเกษรินทร์ คําไทย นางสาวเกียรติสุดา สมณะ นางสาวขวัญดาว แพงวงษ์ นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์ยนต์ นางสาวคนึงนิจ สุดสม นางสาวจรรยพร มณีรัตน์ นางสาวจารุวรรณ จันดาหงษ์ นางสาวจิตสุภา ใยอ่อน นางสาวจิรัฐิติกาล ชัยตุ้ย นางสาวจิราพร ยะสืบ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/6

12 - พยาบาลศาสตร์ 01 - พยาบาลศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531210029 531210030 531210031 531210032 531210033 531210034 531210036 531210037 531210038 531210040 531210042 531210043 531210044 531210045 531210046 531210047 531210048 531210049 531210050 531210051 531210052 531210053 531210054 531210055 531210056 531210057 531210058 531210059 531210060 531210061 531210062 531210063 531210064 531210065 531210066 531210067 531210068 531210069

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวจิราวัลย์ ระไหวพรมราช นางสาวจุฑาธิปต์ มหายศ นางสาวจุฑามาศ พัวพันธ์ นางสาวจุฑาลักษณ์ ใจคํา นางสาวจุฬาลักษณ์ พิจารณ์ นางสาวเจนสุดา จ๊ะเงา นางสาวชฎาพร มาผาบ นางสาวชนากานต์ วังสุขสันต์ นางสาวชนิดา ถิ่นเดิม นางสาวชลธิชา สุขด้วง นางสาวชิตาพร มหาวงค์ นางสาวชุติมา พรวิลาศสิริ นายโชติพงษ์ ดีดน้อย นางสาวฐิตาภา กาญจนกามล นางสาวฐิติชญา คําแปลงตัน นางสาวณัฏฐกาญจน์ กันจะนะวงศ์ นางสาวณัฏฐิยา รัตนประภากร นางสาวณัฐกมล สมพะมิตร นางสาวณัฐณิชา เศรษฐพันธ์ นางสาวณัฐนีย์ สุรนิ ทร์กาศ นางสาวณัฐยา อุบลพันธ์ นางสาวดรุณี ณะอ๋อ นางสาวดลยา ท้าวแก้ว นางสาวติรยา อํานา นายทวีศักดิ์ ขึมจันทร์ นางสาวทิพธัญญา รักเสนาะ นางสาวทิพย์สิกานต์ เต็มมา นางสาวทิพฤทัย ขวาของ นางสาวธนพัชร์ สุมนวิวัฒน์ นางสาวธนภรณ์ แปงคํา นางสาวธนัชพร คําออน นางสาวธนัชพร พลสาร นางสาวธนัชพร รักษาคม นางสาวธนาภรณ์ ไผ่ป้อง นางสาวธนาภรณ์ รุ่งธนภูมิ นางสาวธัญญารัตน์ ก๋องแก้ว นางสาวธัญพิชชา ปันดอนตอง นางสาวธัญภิญา ทองมา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/6

12 - พยาบาลศาสตร์ 01 - พยาบาลศาสตร์ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

รหัสนักศึกษา 531210070 531210072 531210073 531210074 531210075 531210076 531210077 531210078 531210079 531210080 531210081 531210082 531210083 531210084 531210086 531210087 531210088 531210089 531210090 531210091 531210092 531210093 531210094 531210095 531210096 531210097 531210098 531210099 531210100 531210101 531210102 531210103 531210104 531210105 531210106 531210107 531210108 531210110

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวธันย์ชนก ตนะทิพย์ นางสาวนงค์คราญ พินิจมนตรี นางนงคราญ ธีรติวาณิชย์ นางสาวนงนุช คาคํา นางสาวนงลักษณ์ นําปูนสัก นางสาวนงลักษณ์ อินทะจักร์ นางสาวนทีรัตน์ อัปมาทะ นางสาวนภัสวรรณ จันทร์สด นางนริศรา ทาจินะ นางสาวนฤตา หงษ์สระ นางสาวนลินี หายโสก นางสาวนวพรรณ เธียรจินดากุล นางสาวนัฐพร ปราชญ์อุดม นางสาวนันทิดา นามราชา นางสาวน้ําล้อม หอมหวล นางสาวนิตินันท์ อินตุ่น นางสาวนิภาพร พรมรักษา นางสาวนิรมล ฉัตรไชยไพบูลย์ นางสาวนิรัชพร เที่ยงใชย นางสาวนิรัชพร วิศิษฏ์บุญล้อม นางสาวนิศาชน แก้วกาศ นางสาวนิศาชล เมฆโปธิ นางสาวนุชนาฏ เสนนะ นางสาวนูรีหย๊ะ สันหมาน นางสาวเนตรชนก อุปมา นายบุญช่วย ธิโนชัย นางสาวปฐมพร บุญทา นางสาวปนัดดา ม้าแก้ว นางสาวปนัดดา สนเทียนวัด นางสาวปพิชญ์นุตร พันธุ์แพ นางสาวปริญญารัศมิ์ วิรุฬห์รัตน์ นางสาวปัทมา เรือนคุ้ม นางสาวปาจรีย์ ประกอบการ นางสาวปานชีวา คําชื่น นางสาวปาลิดา ใหลตระกูล นางสาวปิยนุช แสนดี นางสาวปิยวรรณ แผ่นชัยภูมิ นางสาวโปรดชนก สายทอง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 4/6

12 - พยาบาลศาสตร์ 01 - พยาบาลศาสตร์ ลําดับที่ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

รหัสนักศึกษา 531210111 531210112 531210113 531210114 531210115 531210116 531210118 531210119 531210120 531210121 531210122 531210123 531210124 531210125 531210126 531210127 531210128 531210129 531210132 531210133 531210134 531210135 531210136 531210137 531210138 531210139 531210140 531210141 531210142 531210143 531210144 531210146 531210147 531210149 531210150 531210151 531210152 531210153

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวผกายกุล มงคล นางสาวพนารัตน์ ชวนมา นางสาวพนิดา เรืองธรรม นางสาวพรขวัญ มุ่งกลาง นางสาวพรลภัส ขัติวงษ์ นางสาวพัชราภรณ์ มาผาบ นางสาวพิมพ์ชนก ฐณภัทร์ปีติกร นางสาวพิราภรณ์ ทองจาด นางสาวพุทธิชา เบญจธรรมสกุล นางสาวเพ็ญโพยม นันต๊ะภูมิ นางสาวภวิสรา วุฑฒิโกวิทย์ นางสาวภัทราวดี ข่อยจินดา นางสาวภัทราวรรณ วรรณเลิศ นางสาวภาพตะวัน ชํานาญ นางสาวภิภาดา สุตะบุตร นายภิรายุ วงศ์พยา นางสาวมณีรัตน์ พรมคําอ้าย นางสาวมนต์พนา ภาวะดี นางสาวมัทรี พงศ์สัมพันธ์ นางสาวมินตรา พรายแสง นางสาวเยาวลักษณ์ มะกอง นางสาวรติพร บัวบาน นายรพีพงศ์ กาบแก้ว นายรวิชญ์ บัวทอง นางสาวรวิสรา เวียงแก้ว นางสาวรัชณี ไชยกาญจน์ นางสาวรัตติกาล ดีหล้า นางสาวรัตติกาล วิจารณ์ นางสาวรัตติยาภรณ์ เมฆมณเฑียร นางสาวรัตนาภรณ์ จีแดง นางสาวรุ่งทิวา ปุ๊กใจอิ่น นางสาวลดามาศ ศรีวิชัย นางสาวลดาวัลย์ ทองศรี นางสาววณิชยา ใจแจ่ม นางสาววนาลี กันตา นางสาววรรณ์วิการ์ ใจกล้า นางสาววรรณนิสา สิระใจ นางสาววรรณศิริ พิณเมืองทอง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 5/6

12 - พยาบาลศาสตร์ 01 - พยาบาลศาสตร์ ลําดับที่ 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

รหัสนักศึกษา 531210154 531210157 531210159 531210160 531210161 531210162 531210163 531210164 531210165 531210166 531210167 531210168 531210169 531210170 531210171 531210172 531210173 531210174 531210175 531210176 531210177 531210178 531210179 531210180 531210181 531210182 531210183 531210185 531210186 531210188 531210190 531210191 531210192 531210193 531210194 531210195 531210196 531210197

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาววรัญญา แก้วเล็ก นางสาววลีรัตน์ ทาทะวงค์ นางสาววันเพ็ญ จอมดวง นางสาววันวิสา พรหมเกตุ นางสาววัลทิพย์ เตจ๊ะ นางสาววาสนา ศาสตรานุเคราะห์ นางสาววิภาดา สุขถนอม นางสาววิภานันท์ ตัญญาหาญ นางสาววิภารัตน์ อินตา นางสาววิภาวี อภิวรรณรัตน์ นางสาววิมลลักษณ์ ขจรจิตต์ นางสาววิรดา ทวีเปล่งแสงสุข นายวิสิฎฐ์ ปัญญามงคล นายวีระ ลาครึ นางสาวศกุนตรา จันทร์ภิรมย์ นางสาวศดานันท์ พอใจ นางสาวศรัญญา พัชรสิริกุล นางสาวศรินยา นางเมาะ นางสาวศศิประภา บุศย์แก้ว นางสาวศิรประภา สุภาตา นางสาวศิริชนม์ ใจเบิกบาน นางสาวศิริประภา กอบกํา นางสาวศิริภรณ์ จันต๊ะคะรักษ์ นางสาวศุทธินี ปินตาเรือน นางสาวศุภลักษณ์ จันตะเภา นางสาวศุภาวรรณ แป๊ะเส็ง นางสาวสกาวรัตน์ สุปนิ ตา นายสมิทธิ์ ภัทรสุธีวงศ์ นายสหภณ ดีภัคตินันท์ นางสาวสายรุ้ง เกิดเป็ง นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์ นางสาวสุกฤตา ใจชมชื่น นางสาวสุชาวดี ไตรวุฒิวัฒนา นางสาวสุดา แซ่เฮ้อ นางสาวสุดารัตน์ หมดทุกข์ นายสุทธินันท์ แก่นจันทร์ นางสาวสุทัตตา วงค์คม นางสาวสุทารัตน์ เจริญ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 6/6

12 - พยาบาลศาสตร์ 01 - พยาบาลศาสตร์ ลําดับที่ 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

รหัสนักศึกษา 531210198 531210199 531210200 531210201 531210202 531210203 531210204 531210205 531210206 531210207 531210208 531210209 531210210 531210211 531210212 531210213 531210216 531210217 531210218 531210219 531210221 531210222 531210223 531210224 531210225 531210226 531210227 531210228 531210229 531210230 531210231 531210233 531210236 531210237 531210238

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวสุธารัตน์ คงศรีศักดิ์ นางสาวณัฐวีอร เทพสิงห์ นางสาวสุพรรณี ประสงค์ นางสาวสุพัตรา ก้อนติ นางสาวสุพัตรา ตั้วมาก นางสาวสุภาพร หินเดช นายสุรชัย ใจคํามา นายสุรพล ปิมปา นางสาวสุวรรณา หมูจุน นางสาวสุวรรณี ไขประพาย นางสาวเสาวลักษณ์ ดูจี่ นางสาวโสภิดา ธรรมชัยกูล นางสาวหนึ่งฤทัย คนสูง นางสาวเหมวรรณ อินยา นางสาวอจลญา สมานวงศ์ นางสาวอนัญญา ก๋าเครือ นางสาวอรพิน เวียงยา นายอรรคพล บุตรสมบัติ นางสาวอรสุรางค์ วุฒิญาณ นางสาวอริษา ธิมา นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส นางสาวอังคณา กันทะกุล นางสาวอังคณา ดวงแก้ว นางสาวอังคณา ป้อมชัย นางสาวอังคณา เปรมบุตร นางสาวอังวราภรณ์ สอนนนฐี นางสาวอัจฉรา แสงสร้อย นางสาวอัจฉริยา สุยะสา นางสาวอัญชนา วรรณภิระ นางสาวอัธญาพร อินต๊ะวอน นางสาวอัมพวรรณ ใจตึง นางสาวอารีรัตน์ ทนทาน นางสาวอุษนีย์รัตน์ ดาวแดน นายเอกลักษณ์ ใจธรรม นางสาวไอยรีน สุขจ้อย

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

12 - พยาบาลศาสตร์ 97 - พยาบาลศาสตร์ (เชียงใหม่) ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 521216716 531216701 531216702 531216703 531216704 531216705 531216706 531216707 531216708 531216709 531216710 531216711 531216712 531216713 531216714 531216715 531216716 531216718 531216719 531216720 531216721 531216722 531216723 531216724 531216725 531216726 531216727 531216728 531216729 531216730 531216731 531216732 531216733 531216734 531216735 531216736 531216737 531216738

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวจีรวรรณ วงศ์เมือง นางสาวกชกร มณีรัตน์ นางสาวกมลวรรณ สุทธินิล นางสาวกรรณิกา นะสุ นางสาวกรรณิการ์ พวงรัตน์ นางสาวกรรินทร์ ปิ่นเจริญ นางสาวกัญญารัตน์ ดอยกิ่ง นางสาวกานดา พนมไพร นางสาวกิติยา กิติกุศล นางสาวขวัญประภา กุมภการ นางสาวคัทรินน์ ชัยวิเศษกุล นางสาวจันทร์จิรา แก้วมา นางสาวจันทร์ธิดา กันธะเรียน นางสาวจิตรานุช สุวรรณรินทร์ นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจยัง นางสาวเจนจิรา กุยวารี นายโจเซฟ ไชยมงคล นางสาวฐิติกมล เหมือนบุดดี นางสาวณัฐชยา สมฟอง นางสาวณัฐชา เรือนมูล นางสาวตติยาภรณ์ กันทะคํา นางสาวทิพวรรณ สุรนิ พา นายธนกร ตาลป่า นางสาวธนาภรณ์ ทาแดง นางสาวธัญญา คําตื้อ นางสาวธัญญารัตน์ เพาะบุญ นางสาวนฤมล แก้ววิทูร นางสาวนิชดา ลังกา นางสาวบุญวรา อภิชัย นางสาวบุปผา อนันต์วิไล นางสาวบุษรา ตันหยงทอง นางสาวปพัสรา มุกดาหาร นางสาวปรีดาพร ภูมิพื้น นางสาวปาริฉัตร ใจเป็ง นางสาวปิยนุช ธาตุวิสัย นางสาวปิยะรัตน์ ล่ําสัน นางสาวพนาวรรณ กลิ่นอบ นางสาวพรทิพย์ พิทักษ์ไพร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

12 - พยาบาลศาสตร์ 97 - พยาบาลศาสตร์ (เชียงใหม่) ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531216739 531216740 531216741 531216742 531216743 531216744 531216745 531216746 531216747 531216748 531216749 531216750 531216751 531216752 531216753 531216754 531216755 531216756 531216757 531216758 531216759 531216760 531216761 531216762 531216763 531216764 531216765 531216766 531216767 531216768 531216769 531216770 531216771 531216772 531216773 531216774 531216775 531216776

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวพรพิมล ไชยชิตร นางสาวพรรวินท์ นาคเอี่ยม นางสาวพรลภัส ผันปินตา นางสาวพรศรีลักษณ์ ฟองไหล นางสาวพรสุดา เตจ๊ะยา นางสาวพัชราภรณ์ ริจ่าม นางสาวพัชรี วัฒนกีบุตร นางสาวพัสตราภรณ์ ใจบาล นางสาวพิชฌาวีร์ คําอ้าย นางสาวพิชญา กาฬเนตร นางสาวพิมพ์ภัค ชูเกียรติวนาดอน นายพิเศษ เขื่อนทอง นางสาวภักจิรา ซาวคํา นางสาวภัทราพร ตุ้ยยวง นางสาวภาณุมาส มหายาโน นายภาณุวัฒน์ มีเดช นายภูมิเกียรติ ทองพันธ์ นายภูริณัฐ ปันเป็ง นางสาวมนัญชยา กองอินทร์ นางสาวมลธิกา ยานะโส นางสาวมะลิวัลย์ แสงเฮ่อ นางสาวมารี แซ่ซง นางสาวยุพา วันนา นางสาวรติพร โคตรชมภู นางสาวลลิตา นามศิริ นางสาววริศรา เวนวล นางสาววัชราพรรณ ชัยสว่าง นางสาววาศิณี ดอกไม้แก้ว นางสาววิไลพร สงศิลาวัต นางสาววิไลภรณ์ ดาวเรือง นางสาวศดานันท์ ทนันชัย นางสาวศรนภวรรณ์ สิทธิ นายศรัลยุทธ คุณยศยิ่ง นางสาวศศิกานต์ สิทธิจําลอง นางสาวศศิพิมพ์ ขัตติยะ นางสาวศิราณี วงศ์สวรรค์ นางสาวศิวาพร คีรีทรัพย์สมบูรณ์ นางสาวสร้อยสุริน มีแก้ว

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

12 - พยาบาลศาสตร์ 97 - พยาบาลศาสตร์ (เชียงใหม่) ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

รหัสนักศึกษา 531216777 531216778 531216779 531216780 531216781 531216782 531216783 531216784 531216785 531216786 531216787 531216788 531216789 531216790 531216791 531216792 531216793 531216794 531216795 531216796 531216797 531216798 531216799

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวสวรส ก๋องคํา นางสาวสัตตกมล คํายา นายสัตยา ศรีษะ นางสาวสุกัญญา จอมคีรี นางสาวสุชาธิษณ์ แก้วเรือนงาม นางสาวสุดารัตน์ อินตา นางสาวสุนารี แก้วกมลจิต นางสาวสุนิษา กันทา นางสาวสุพัตรา แก้วคํามา นางสาวสุมาลี คงความโชคดี นางสาวสุรีย์พร เมืองวุตร์ นางสาวหยาดพิรุณ บุญท้าวราช นางสาวอภิญญา กาใจ นางสาวอรณาสิรี แสนหลวง นางสาวอังคณา ปวนเตียม นางสาวอัมพิกา ภูคํา นางสาวอาทิตยา นาริยะ นางสาวอาทิตยา วิภาผล นางสาวอารีรัตน์ คําปวน นายอําพล แก้วยวงผาง นางสาวอุษา ทาลูน นายเอกพล วิภพภัทร นายเอกลักษณ์ เด็กยอง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

12 - พยาบาลศาสตร์ 98 - พยาบาลศาสตร์ (นครลําปาง) ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 531216001 531216002 531216003 531216004 531216005 531216006 531216007 531216008 531216009 531216010 531216011 531216012 531216013 531216014 531216015 531216016 531216017 531216018 531216019 531216020 531216021 531216022 531216023 531216024 531216025 531216026 531216027 531216028 531216029 531216032 531216033 531216034 531216035 531216036 531216037 531216038 531216039 531216040

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวกมลชนก ยิ้มแย้ม นางสาวกัญญาภัค ใบยา นางสาวกันตนา ประสารยา นางสาวกาญจนา คงจุน นางสาวโกศล สืบต่างใจ นางสาวขนิษฐา ทาคํา นางสาวขวัญชนก เรืองทอง นางสาวจริยา ปัญโญ นางสาวจารุวรรณ ยศแก้ว นางสาวจิตราพร จักรดี นางสาวจินตนา ใจระรินทร์ นางสาวจิราพร อําพันธ์ นางสาวจิราภรณ์ ก้อนแก้ว นางสาวจีรประภา คํามงคล นางสาวจุฑาทิพย์ คําฟูบุตร นางสาวจุฑาลักษณ์ แก้วเมืองมูล นางสาวฉวีวรรณ สารภู นางสาวชลธิชา ชัยวันดี นางสาวญมาพรรณ วันไว นายณรงค์ศักดิ์ นันทะเสน นางสาวณัฏฐนิช เชียงดี นางสาวดลยา วงศ์ชมภู นางสาวดวงสุดา อินทะวิชัย นายไตรรงค์ ทิพวงศ์ นางสาวทยิดา วงค์แพทย์ นายธวัชชัย ร่วมชาติ นางสาวธัญญลักษณ์ คําแห้ง นายนฤชา ใจแจ่ม นางสาวนฤมล ปันปั๋น นางสาวประกายพฤกษ์ ชุ่มจิต นางสาวผุสดี สุรงครัตน์ นางสาวพรรณิกา พรมเสน นางสาวพรวิมล เหล็กสมบูรณ์ นางสาวพรสวรรค์ ไทยกําธร นางสาวพวงประภา อินผง นางสาวพัสตราภรณ์ ฝั้นตาเกี้ยว นายพิทักษ์ หมั้นเที่ยง นางสาวพิมพจี ตาอ้าย

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

12 - พยาบาลศาสตร์ 98 - พยาบาลศาสตร์ (นครลําปาง) ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

รหัสนักศึกษา 531216041 531216042 531216043 531216044 531216045 531216046 531216047 531216048 531216049 531216050 531216051 531216052 531216053 531216054 531216055 531216056 531216057 531216058 531216059 531216060 531216061 531216062 531216063 531216064 531216065 531216066 531216067 531216068 531216069 531216070 531216071 531216072 531216073 531216074 531216075

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวแพรวพรรณ ปิงจันทร์ นางสาวภาวินี คําภิระแปง นางสาวมานิตา สมทรา นางสาวยุวรรณดา ขาวสะอาด นางสาวรสรินทร ดอนมณี นางสาวรัชยา อินหลี นางสาวรุ่งนภา แก้วอุ้ย นางสาววนิดา กันธุระ นางสาววรงค์ชนก หล้าสมศรี นางสาววรรณภา อินจม นางสาววรรณี คงรัตนากร นายวัชระพงศ์ ธรรมสละ นางสาววัชราภรณ์ เครือป้อ นางสาววาสนา สุทธิแสน นางสาววิจิตรา คุณสิทธิ์ นางสาววิชชุดา แก้วปัญญา นางสาววิภาวรรณ เชียงทอง นางสาววิลาวัลย์ จันทร์กระจาย นางสาววิไลวรรณ พรมโกน นายศราวุธ ธรรมชาติ นางสาวศศิวิมล เฟืองแก้ว นางสาวศุภลักษณ์ ผัดเหวิ้น นางสาวสมฤทัย คําหน่อ นางสาวสลิลทิพย์ ปินตาวงค์ นางสาวสุชาดา ร่างสวย นางสาวสุภาวดี เชียงสอน นางสาวสุรรี ัตน์ เขียวอ่อน นางสาวสุวรรณา จริยา นางสาวสุวิมล สิทธิพงษ์ นางสาวโสภา ตุ้ยดี นางสาวอรพรรณ อุดอ้าย นางสาวอรเพ็ญ นันทะ นางสาวอรวรรณ อุปจักร์ นางสาวอาภา มีสา นางสาวอารีรัตน์ คําเปียง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

12 - พยาบาลศาสตร์ 99 - พยาบาลศาสตร์ (พะเยา) ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 531216501 531216502 531216503 531216504 531216505 531216506 531216507 531216508 531216509 531216510 531216511 531216512 531216513 531216514 531216515 531216516 531216518 531216519 531216520 531216521 531216522 531216523 531216524 531216525 531216526 531216527 531216528 531216529 531216530 531216531 531216532 531216533 531216534 531216535 531216536 531216538 531216539 531216540

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกนกกาญจน์ คําพิทุม นางสาวกมลพรรณ สายุทธ์ นางสาวขนิษฐา กลีบรัง นางสาวขวัญฤทัย กาวิชัย นางสาวจริยา รัตนวงค์ นางสาวจินตนา ไกลถิ่น นางสาวเจนจิรา เภาพาษ นางสาวชุติมา เบญมาตย์ นางสาวฐิติภรณ์ ชมภูวิเศษ นายณัฐภูมิ อ่องฬะ นางสาวณัฐวดี ศรีนันตา นางสาวดลนภา ครองมัจฉา นางสาวลาภิสรา แจ่มรัศมี นางสาวทัศนีย์ อินทะจักร นางสาวทิพย์สุดา หัตถะกอง นางสาวทิพวรรณ ขันธิวงศ์ นางสาวธนิดา ศรีนันตา นางสาวธัญลักษณ์ ดาษดื่น นางสาวธารารัตน์ ข้าวสามรวง นางสาวนวียา บุญสุข นางสาวนันทนา นาตัน นางสาวนิภาวรรณ จันทร์แก้ว นางสาวนิ่มนวล สมตา นางสาวนิรยา กิจเฉลา นางสาวนุตติกาล บุญรสศักดิ์ นางสาวเนตรชนก แก้วมาลา นางสาวภัทราภรณ์ แดงวิบูลย์ นางสาวเบญจมาศ ยอดคํา นางสาวปฐวี สุขกาย นางสาวปภัสสร สลางสิงห์ นายประวิทย์ บุญแสงส่ง นายปรีดา สุทธิประภา นางสาวปรียานุช อูปแก้ว นางสาวธีรนุช ปัญญาอินทร์ นางสาวปาริชาติ อุทาวงค์ นางสาวปิยะธิดา ศรีประเสริฐ นางสาวผกากรอง สุวรรณศรีคํา นางสาวพรนัชชา เลิศสงคราม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

12 - พยาบาลศาสตร์ 99 - พยาบาลศาสตร์ (พะเยา) ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531216541 531216542 531216543 531216544 531216545 531216546 531216547 531216548 531216549 531216550 531216551 531216552 531216553 531216554 531216555 531216556 531216557 531216558 531216559 531216560 531216561 531216562 531216563 531216564 531216565 531216566 531216567 531216568 531216569 531216570 531216571 531216572 531216573 531216574 531216575 531216576 531216577 531216578

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวพรพิมล คนเพียร นางสาวพลอยไพลิน อุ่นเจริญ นายพัชรพล ไฝเครือ นางสาวพัชรินทร์ มีจินา นางสาวพัชรีพร พิจอมบุตร นางสาวพิมพ์อร อินต๊ะ นางสาวพู่กลิ่น พระสุพรรณ์ นางสาวเพ็ญนภา สุริโย นางสาวมารยาท ท้าวแพทย์ นางสาวยุวดี คํามอญ นางสาวยุวรถ สิทธิการ นางสาวรัชฎาพร แก่นคํา นางสาวรัตติกร กิติมา นางสาวรัตนาภรณ์ ใจสม นางสาวรุ่งธิวา จันดา นางสาวรุจิรา คาถา นางสาวรุจิรา นาโสก นางสาวลออรัตน์ มิ่งขวัญ นางสาวลักษิกา ม้าแก้ว นางสาววนิดา กลิ่นมาลา นางสาววราพร จะมณี นายวสวัตติ์ คนคล่อง นางสาววาริศรา กุลวงค์ นางสาววิราภรณ์ สมนาม นางสาววิลาวัณย์ เครือคํา นางสาวศศิภา แสงงาม นางสาวศิรินรัตน์ ขจัดมลทิน นายศิริพล ห้วยทราย นางสาวศุภมาส สารวรรณ์ นายคณิสร เมืองก้อน นางสาวสิดาพร ขันทพันธุ์ นางสาวสิริจิตร ทันธรานนท์ นางสาวรัตนันภรณ์ เสมยอด นางสาวสิริพร ใจปูน นางสาวสิริมาส พึ่งบุญ นางสาวสุกัญญา เมืองมาคํา นางสาวสุชานันท์ ทับทิมหิน นางสาวสุทธินี อุ่นเรือน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

12 - พยาบาลศาสตร์ 99 - พยาบาลศาสตร์ (พะเยา) ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

รหัสนักศึกษา 531216579 531216580 531216581 531216582 531216583 531216584 531216585 531216586 531216587 531216588 531216589 531216590

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายสุพจน์ วรรณแก้ว นางสาวสุพัตรา มันตะราช นางสาวสุภัสสร หินนก นางสาวเสาวลักษณ์ คุณปัญญา นางสาวอภิญญา แสนนาใต้ นางสาวอรทัย นําทาน นางสาวอรสา สุขสันต์ นางสาวอรุณี บุญสุดประเสริฐ นางสาวอังคณา ใหม่คําหล้า นางสาวอาทิตยา สลางสิงห์ นางสาวอุมาพร ศรีชนะ นางสาวเอมอร วงศ์ยศ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 01 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 501310010 521310019 531310001 531310002 531310003 531310004 531310005 531310006 531310007 531310008 531310009 531310011 531310012 531310014 531310015 531310017 531310018 531310019 531310021 531310022 531310023 531310024 531310026 531310027 531310028 531310029 531310031 531310032 531310033 531310034 531310035 531310036 531310037 531310038 531310039 531310040 531310041 531310042

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายเชษฐา แซ่ลิ้ม นางสาวปรารถนา วงค์สม นางสาวกมลวรรณ สืบแสน นายกฤษฎา อนันทปัญญสุทธิ์ นางสาวเกศรินทร์ กาวิละ นายคมชาญ พุทธคํา นางสาวจริยา ชินชู นายจิรวงค์ แสนขันแก้ว นางสาวชลธิชา ชาวอบทม นางสาวชลิดา ปินตาเชื้อ นางสาวช่อผกา จินาอ้าย นายดนัย ศรีกุลวงค์ นางสาวดริญญา จันทรส นางสาวธนภรณ์ ชุณหะนันทน์ นางสาวธนัชพร ใจตระกูล นางสาวนนทกานต์ อุ่นลื้อ นางสาวนรีรัตน์ แปงจันทร์ นายนฤชา มะโนสุข นายนันฑวัฒน์ น้อยบัวทิพย์ นางสาวนันท์นภัสร วรรณมหินทร์ นางสาวบุญสิตา ทองยู นางสาวบุณยาพร ยอดดี นางสาวพงศ์ผกา ศรีธนัญชัย นางสาวพิไลพร สายสุวรรณนที นางสาวภัทธิดา ไชยวงศ์ นางสาวภัทร์ศยา ช่างคํา นางสาวรุจินันท์ ธนัญชัย นางสาววรณัน วัฒนรุกข์ นางสาววัชราภรณ์ ด้วงหล้า นางสาววันวิสาข์ ชัยกิจ นางสาววิมลรัตน์ กันแตง นางสาวศิรินภา สุขยิ่ง นายศุภณัฏฐ์ หม้อใจวงศ์ นางสาวสมสุดา เสมเถื่อน นางสาวสายทิพย์ มาศจุฑาเศรณี นางสาวสิริญาภรณ์ ประเสริฐ นางสาวสุภาวิดา ชวนไชยสิทธิ์ นางสาวสุภาวินี เผือกวัฒนะ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 01 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44

รหัสนักศึกษา 531310043 531310044 531310045 531310046 531310047 531310048

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวโสภิตา ยศวงศ์รัศมี นางสาวอทิตยา ลี นางสาวอภิญญา ต่อสนิท นางสาวอมลวรรณ เอี่ยมสําอางค์ นางสาวอริสา เตจาคํา นายอาทร อนุดวง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 02 - เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 511310070 511310073 521310077 521310080 521310085 521310092 531310049 531310051 531310052 531310054 531310055 531310056 531310057 531310058 531310059 531310060 531310061 531310062 531310063 531310064 531310065 531310066 531310067 531310069 531310070 531310071 531310073 531310075 531310076 531310077 531310080 531310081 531310082 531310083 531310084 531310088 531310089 531310090

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวทัศนีย์ ไชยสาร นายนิติพงษ์ ตั้งมั่นสถาพร นางสาวบงกช ชุณหพิญโยคุณ นางสาวปณตวรรณ คําภา นายมณเฑียร โชคดี นางสาววิกานดา อนันตวงศ์ นางสาวกชกร มูลทรัพย์ นางสาวกรรณิการ์ กองนาค นางสาวกฤตญา ไชยวงศ์แก้ว นางสาวเกศวรินทร์ พลหาญ นางสาวจุฑารัตน์ ธิจริยา นางสาวเจนจิรา อินทะเทพ นายชนินทร์ แย้มสุวรรณ นางสาวฐิติกร เอี่ยมเจริญวงศ์ นายณรงค์ศักดิ์ ปวงขันคํา นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ นางสาวดวงพร ดวงดี นางสาวธนภรณ์ คําซาว นางสาวนรมน สมภักดี นางสาวนิจรักษ์ หลวงใจ นางสาวนิรตา มีสุขศรี นางสาวบุษยา ชัยเทพ นายปฐมพงษ์ ขุนทอง นางสาวพรทิพา ปินตาคํา นางสาวพรรธน์พิมล พันพุ่ม นางสาวพัชรียา มาละ นายพิริยะ เนื้อนวล นายภูมรินทร์ ศรศรี นางสาวมลธิรา เตปิน นางสาวมัสลิน คําฟู นางสาวรวินันท์ สุขเจริญ นายรัฐนันท์ ชมสนุก นางสาวภิญญาพัชญ์ คํามามูล นางสาวลัทธวรรณ ใจกองคํา นางสาววรดา ธนปรัชญากุล นางสาววาสนา เตจา นางสาววิชชุรญา กัลป์ธนวงศ์ นางสาววิชุดา พิมลศรี

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 02 - เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47

รหัสนักศึกษา 531310092 531310093 531310097 531310098 531310099 531310100 531310101 531310102 531310103

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาววิมาดา นนทมาลย์ นางสาววิมาดา ศรีสุวรรณ นางสาวสรารัตน์ เพชรแกมทอง นางสาวสิริพร จอมจันทร์ยอง นางสาวสิริวิมล ฉัตรปวงคํา นางสาวอภิญญา ดวงทิพย์ นางสาวอรวรรณ นามเลย นางสาวอลิสา มูลงาม นางสาวอังคณา ศรีสุวรรณ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 03 - เทคโนโลยีการบรรจุ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

รหัสนักศึกษา 521310285 531310237 531310238 531310239 531310242 531310243 531310244 531310246 531310247 531310248 531310250 531310251 531310255 531310256 531310257 531310258 531310259 531310260 531310263 531310264 531310265 531310266 531310269 531310270 531310271 531310272 531310273 531310274 531310277 531310278 531310279 531310281 531310282 531310288 531310289 531310290 531310291

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายวิศรุตม์ ปวิตรปก นางสาวกนกทิพย์ มังคะโชติ นายกิตตินันท์ จันทร์ยอด นางสาวขนิษฐา นิลเนตร์ นายจิรัช มณีงาม นางสาวจุฑาทิพย์ คําใจเที่ยง นางสาวเจนจิรา กันทะยศ นายชิตพงศ์ หงษ์สีธิ นางสาวฐิติมนต์ พงศภัควรวัฒน์ นายณรงค์ฤทธิ์ เพิ่มกสิกรรม นายณัฐพงศ์ แปลกปลาด นางสาวณัฐพร พงษ์ไพบูลย์ นายธารินทร์ สันติอโนทัย นางสาวธิธาดา จันตาบุญ นางสาวนัฐติภรณ์ วรรณกูล นางสาวนันทพร เครือเงิน นางสาวนิตยา กาสกุล นางสาวนิภาภรณ์ ไชยโสภา นางสาวบัณฑิตรา ธรรมเกษตร นางสาวบุณยวีร์ พลชาลี นางสาวเบญจวรรณ จันทะวงษ์ นางสาวปพิชญา อินต๊ะวัฒนะ นางสาวพรพิมล อาญา นางสาวพัชรีวรรณ ซาวบุญตัน นางสาวพัทธนันท์ หลุยบุญเป็ง นางสาวพิชญานันท์ อินสินธุ์ นางสาวพิมพ์พร สํารวย นางสาวพีรญา บางโม้ นางสาวรัตติกาล สุยะ นางสาวรุ่งทิวา ไชยวรรณ์ นางสาววนิดา กาบซ้อน นายวิชญ์ วัชรวิภา นายวิรณัฐ สืบปาละ นางสาวสุทธิชา ห่อทอง นางสาวสุภารัตน์ ปินนิล นางสาวสุวารี จารุสิทธิกุล นางสาวไอยลดา อําลา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 04 - วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รหัสนักศึกษา 531310106 531310107 531310109 531310110 531310111 531310112 531310114 531310117 531310120 531310122 531310123 531310125 531310135 531310136 531310138 531310141 531310144 531310147 531310148 531310150 531310151 531310152 531310153 531310154 531310155 531310161 531310163 531310164 531310165 531310167 531310168

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวกนิษฐา ปัญธิญา นางสาวกรรณิการ์ กดน้ําคํา นางสาวกรรณิการ์ เรือนหล้า นางสาวกิตติยา กิติกุศล นางสาวกุลกนก ปะละน่าน นายไกรวุฒิ จุลรอด นางสาวจิตรลดา ไชยยา นางสาวจุฑามาศ จิโนบัว นายไฉน ตาคําแสน นางสาวชัชเนตร แก้วกลางเมือง นายเชณห์ วิศิษฎ์ลานนท์ นางสาวฐาปนีย์ ทิศใจ นางสาวปนิดดา ศุทธกิจ นางสาวปิยพร ร่มแสง นายปิยวัฒน์ ศรีวิรัช นางสาวพรพิมล วงศ์ษา นางสาวพิมพ์ชนก พวงย้อยแก้ว นางสาวมัตติกา ไชยลังกา นายรังสรรค์ กุนสะนา นางสาววรรณศิริ สมควร นางสาววราภรณ์ กาพันสิทธิ์ นายวิชชากร กันทรัญ นางสาววิรตี ลือชา นางสาววิราวรรณ สายชล นางสาววิราสิณี จันทร์เป็ง นางสาวศุจินทรา สุวรรณ์ นางสาวสุวกานดา กาญจนประโชติ นายอนุวัฒน์ โรจน์สินทรัพย์ นางสาวอภินันท์ ลําใย นางสาวอินทิพร อินทรักษ์ นางสาวอุษมน พจน์สุจริต

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 05 - เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 521310205 531310050 531310169 531310170 531310174 531310175 531310176 531310177 531310178 531310179 531310180 531310182 531310184 531310185 531310186 531310187 531310189 531310191 531310193 531310196 531310198 531310201 531310202 531310203 531310204 531310206 531310208 531310210 531310211 531310212 531310213 531310217 531310218 531310220 531310221 531310222 531310223 531310224

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวพัชรีย์ คีรีสัตยกุล นางสาวกรรณิกา ทาวี นางสาวกรรณิการ์ ถาวร นายกฤษฎา ชัยชุมภู นางสาวขวัญหทัย อูปเงิน นายคณิน ตะริโย นางสาวจิรฉัตร ดีคําวงค์ นางสาวจิรประภา คํามะบุตร นางสาวกชพร บัวเขียน นางสาวจุฑามาศ ชัยอาภร นายจุลสิทธิ์ เย็นเมตตากุล นางสาวฉัตรวรัญ นามะณีวรรณ นางสาวญาดา โอฬารรัตนชัย นายณัฐกุล จิตวัชรนันท์ นางสาวณัฐวดี มาลา นางสาวดรุณี อนุมะ นางสาวดวงพร สุวรรณ นางสาวทวีติยา กาญจนการุณ นายธนทัต สิทธิชัย นายนิธิวิทย์ กันทะษา นางสาวบุณฑริกา เขื่อนสุวรรณ นายปฎิณพัทธ์ ใจหาญ นายปราชญา องคะเส นางสาวปิยธิดา สุนันต๊ะ นายปิยะพันธ์ สมณา นางสาวพลอยชมภู ด่านพงษ์สกุล นางสาวพิรานันท์ วัฒนชัย นายภูรี ยศวงศ์รัศมี นางสาวมนพร กรุตนาค นางสาวมนัญญา ราชปาล นางสาวมัลลิกา แสนหล้า นางสาวรสิตา ศุภางค์เผ่า นางสาววนาลี แสงปิมปา นางสาววีลัยรัตน์ สิตานุรักษ์ นายวานิช เขื่อนสาร นางสาววิสสุตา วงศ์มา นางสาวศศิภรณ์ ธิสา นางสาวศิริกานต์ บุญมา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 05 - เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45

รหัสนักศึกษา 531310225 531310227 531310228 531310229 531310230 531310231 531310232

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์เกลี้ยง นางสาวสุธิสานันท์ ชัยอนันต์ นางสาวสุพรรษา นามชัยยา นางสาวสุพัตรา สมอูม นางสาวโสภาพรรณ แซ่อู่ นางสาวโสรยา มโนมัยนุกุล นางสาวอรัชกานต์ หมูแฮม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/1

13 - อุตสาหกรรมเกษตร 06 - เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

รหัสนักศึกษา 521310337 531310172 531310195 531310292 531310293 531310297 531310299 531310300 531310303 531310305 531310306 531310307 531310309 531310311 531310312 531310314 531310318 531310319 531310323 531310326 531310328 531310329

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายวัชระ แก่นจันทร์ นายไกรภพ จิตต์มั่น นางสาวนวลพรรณ เกิดรักษ์ นางสาวกัญญาวีร์ ธรรมสิทธิ์ นางสาวเกศสินี ต๊ะต้องใจ นางสาวชไบพร เล่ายี นางสาวเชษฐ์ธิดา พันโกฏิ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ ยาวุฒิ นางสาวธนภรณ์ สมแก้ว นายนชล บุญประเสริฐ นางสาวนภิสา เลิศสุวรรณ์ นายบุญธนะ สร้อยคํา นางสาวพิมพ์ใจ ไชยเดช นายพีระพันธ์ ตุลสุข นางสาวแพรวพรรณ อุ่นใจจิน นางสาวภัทราวดี สิทธิยอง นางสาวมัลลิกา คําใจ๋ นางสาวรวิวรรณ ธนัญชัย นางสาววริศรา รัชผล นางสาวศิริยุภา ซุนพัง นางสาวอรุณรัตน์ บุญมาประเสริฐ นางสาวอัจฉรา หล้าป้อ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

14 - สัตวแพทยศาสตร์ 01 - สัตวแพทยศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 4814015 501410007 501410051 501410064 511410001 511410002 511410004 511410005 511410006 511410007 511410009 511410010 511410011 511410012 511410013 511410015 511410017 511410018 511410019 511410022 511410025 511410026 511410030 511410031 511410032 511410034 511410037 511410038 511410040 511410041 511410043 511410044 511410045 511410046 511410050 511410052 511410054 511410055

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายธีรวัฒน์ ปิยะทรัพย์ประภา นางสาวจุรีวรรณ ดวงตา นางสาววรินดา สมฤทธิ์ นางสาวอุษณีย์ ก่อเกิด นางสาวกนกกาญจน์ เรือนใส นางสาวกนกวรรณ วิเชียรกาญจน์ นายเกรียงไกร เอี่ยมสกุล นางสาวคัทลียา คําเลิศ นายจิตรกร จิตตางกูร นายจิรเดช อําไพพันธุ์ นางสาวจิราภา เทพมณี นางสาวเจนจิรา พาทะขัน นายเจนวิทย์ วานิช นางสาวชนัญธิดา คําพิไลย นายชวาล ชูวัฒนขจร นางสาวชื่นจิตร เชี่ยวศิลปธรรม นายฐิติพงศ์ แก้วธรรมานุกูล นายทวีลาภ ไทยศิรินิยม นายทศพล จําหมาย นายธนัช นาวิศิษฎ์ นางสาวนพวรรณ มรรคเจริญ นางสาวนวพร ใจแสน นางสาวบงกช ภูมิกระจาย นางสาวปณิตธิยา นาคหฤทัย นายปรัชญา โสภารัตน์ นางสาวปรัศนีย์ พิรมย์พันธ์นุกุล นางสาวผกามาศ ศุขรุ่งเรือง นางสาวพรวิมล ปาทา นางสาวพิมพ์ชนก เมืองชายมูล นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวงค์วรรณ์ นายภาณุวัฒณ์ เทพสุขะลักษณ์ นายภานุพงษ์ โนจิตร นางสาวภาพตะวัน ดีอินทร์ นางสาวภูรชิ ญา ผลโสตร นางสาวรัตนาพร ขจรกิจยา นางสาววทันยา ธนวิโรจน์กุล นางสาววรรณา จินะวัน นายวัชรพงษ์ เพ็งสุข

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

14 - สัตวแพทยศาสตร์ 01 - สัตวแพทยศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

รหัสนักศึกษา 511410056 511410058 511410062 511410063 511410064 511410066 511410067 511410068 511410070 511410072 511410073

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายวิทวัส โหมดเทศ นางสาวศจิกา สีงาม นางสาวสรารินทร์ หิรัญศรี นางสาวสราลี ศรีวงศ์ นางสาวสโรชา สุขรินทร์พรหม นายสุพัฒน์ สมจิตร นางสาวสุภัทรศร ฉัตรศิริย่งิ ยง นางสาวหทัยชนก วาสะศิริ นางสาวอัญญรัตน์ เมฆบังวัน นายภาคภูมิ บุศยพลากร นางสาวรวีวรรณ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/6

15 - บริหารธุรกิจ 01 - บัญชี ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 491510182 511512117 511512145 511512210 521510015 521510020 521510072 521510081 521510089 521510105 521510110 521510118 521510220 521510256 521512019 521512063 521512092 521512237 521512239 521512255 521512257 531510002 531510003 531510005 531510008 531510009 531510010 531510011 531510012 531510014 531510015 531510017 531510018 531510019 531510020 531510024 531510026 531510029

บัญชีบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวเพียงพิศ อารีย์กุล นายอนุชิต นุตราวงษ์ นางสาวชนาพร วิชัยพานิช นายวรัตถ์ เพชรกัปป์ นางสาวกาญจนา เทพาคํา นางสาวกุลนันทน์ ดาวไธสง นายณัฐพงษ์ โยวัง นางสาวดวงเดือน มโนหาญ นางสาวธนาภรณ์ จิโน นางสาวนิชานาถ ใจกันทะ นางสาวนิศานารถ จูรัตน์ นางสาวบุณยดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายวีรณัฐ พัฒนสิน นางสาวอภันตรี เนมิราช นางสาวขวัญกมล ใจกล้า นางสาวถิรดา ทองจําปา นางสาวปณิสา พรวิกุลรัตนา นางสาวพรรณิภา มะโนรี นางสาวพัณณ์ชิตา รุ่งเชตุ นางสาววริญญา เมฆกุญชร นางสาววิริญจ์ดาว นุใหม่ นางสาวกนกวรรณ ยะม่อนแก้ว นางสาวกนกวรรณ อําพันธ์ศรี นายกรกฎ โปธิ นางสาวกฤติกา จันทร์สะอาด นางสาวกฤษณา จันทรเกษมพร นายกษิดิศ รุทระกาญจน์ นายกิตติชัย เจริญทั้งสิริกุล นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็งวัน นางสาวเกศินี อะโน นางสาวขวัญฤทัย สุวรรณยศ นายคมชัย ต๊อดแก้ว นางสาวฆริณี ยงยุทธ์ นายจตุพร แก้วใส นางสาวจตุพร แซ่ไล้ นางสาวจารุวรรณ น้อยมาต่วน นางสาวจิตตราพร สีหานาถ นางสาวจิราภา ใจบรรหาร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/6

15 - บริหารธุรกิจ 01 - บัญชี ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531510030 531510032 531510033 531510034 531510036 531510037 531510038 531510040 531510041 531510044 531510045 531510047 531510049 531510053 531510055 531510058 531510060 531510063 531510064 531510066 531510068 531510069 531510071 531510074 531510076 531510077 531510079 531510080 531510085 531510088 531510091 531510093 531510094 531510095 531510098 531510101 531510102 531510103

บัญชีบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวจิราวรรณ คําตา นางสาวจุฑารัตน์ แก้ววันดี นางสาวจุฑารัตน์ เขียวษา นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ด้วง นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยสุวรรณ์ นางสาวจุฬาลักษมณ์ ศรีวิราช นายฉัตรธงชัย เลื่องปุ้ย นายเฉลิมพล ตาทิพย์ นางสาวชนนิกานต์ บุญคล้าย นางสาวชนิกานต์ วิตตินานนท์ นางสาวชมชนก มณี นางสาวชัชฎาภรณ์ เดือนจันทร์ นายชูวงศ์ พงษ์จินดาทิพย์ นางสาวฐิติกา นักพาณิชย์ นายณรงค์ศักดิ์ อินสาม นางสาวณัฐณิชา ดวงกมล นางสาวณัฐธิดา ไชยชนะ นางสาวณัฐวิภา ธรรมาธิกรณ์ชัย นายณัฐวุฒิ ประเทือง นางสาวณิชา เดชบุรัมย์ นางสาวณิชารีย์ อ่ําเทศ นางสาวดลสรวง ตันติวิธิเวท นางสาวดุฏฐิตา บุญโกสุม นางสาวทัตพร ภู่พิสิฐ นางสาวธนธรณ์ สุภัคพงศ์ นางสาวธนนันท์ วัฒนศิริเสรีกุล นายธนวัต หม่องอ้น นางสาวธนัชญา นุ่มนวล นางสาวธมลวรรณ สุปริยศิลป์ นางสาวธัญชนก ศศิธร นางสาวธัญพิชชา ตรงต่อกิจ นางสาวธันวดี บํารุงกิจเจริญ นางสาวธิดารัตน์ ทิมสุวรรณ นางสาวธิติภรณ์ ช่วยอุปการ นายธีรภัทร ลิ้มเทียมรัตน์ นางสาวธุวพร เหล่าไพบูลย์พิพัฒน์ นางสาวนรารัตน์ ล้วนมณี นายนรินชัย ใบดอกเข็ม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/6

15 - บริหารธุรกิจ 01 - บัญชี ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

รหัสนักศึกษา 531510107 531510108 531510109 531510111 531510114 531510115 531510116 531510117 531510118 531510121 531510122 531510125 531510126 531510127 531510128 531510130 531510131 531510132 531510133 531510134 531510135 531510139 531510140 531510142 531510143 531510144 531510146 531510147 531510149 531510150 531510152 531510153 531510156 531510157 531510158 531510159 531510160 531510161

บัญชีบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวนวียา อโนรีย์ นางสาวนัชชา วงศ์ทวีวัฒนา นางสาวนัฐชนา น้ําวน นางสาวนันทวัน หมู่สกุล นางสาวนิลนาฏ ฝั่งชลจิตต์ นางสาวนิโลบล วณิชย์วโรดม นางสาวนุชจรีย์ พุทธพรทิพย์ นางสาวนุชนภา เรือนจันทร์ นางสาวบาจรีย์ เจริญสุข นางสาวเบญจมาภรณ์ วิชัยวุฒิ นางสาวเบญจวรรณ รุ่งเรืองสัมฤทธิ์ นางสาวปฐมาวรรณ เชื้ออินทร์ นายปณิธาน ทองคํา นางสาวปนัสยา พิมเรือง นางสาวปภัสราภรณ์ ใจเฉลียว นางสาวปภิศรา วัฒนากูล นายประพัทธ์ รุ่งศรี นางสาวประไพพิมพ์ อินแถลง นายประสงค์ ตรันเจริญ นางสาวปริญญา ศรีวิชัย นางสาวปริม เรือนแก้ว นางสาวปริสา วิริยะสหกิจ นางสาวปรียานุช ตั้งมั่นสถาพร นางสาวปวรวรรณ เหมหงษา นางสาวปวีณ์นุช รักไทย นางสาวปัทมา กันทะวัง นางสาวปานรวี วิริยะ นางสาวปิยวรรณ ไชยชนะ นางสาวปิยะธิดา ไชยทา นางสาวปิยาภรณ์ คําหาญ นายพงศ์ประวีณ หัยกิจโกศล นายพชร คําชมภู นางสาวพรรณธิภา วิทนา นางสาวพรรณราย บุตรเสน นายพรรธวัฒส์ ปงธิยา นางสาวพรวิสุทธิ์ ฤทธินนท์ นางสาวพัชรนภา พูลผล นางสาวพัชรภา จันทร์แก้ว

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 4/6

15 - บริหารธุรกิจ 01 - บัญชี ลําดับที่ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

รหัสนักศึกษา 531510162 531510163 531510165 531510166 531510169 531510171 531510173 531510174 531510177 531510179 531510180 531510181 531510182 531510189 531510190 531510191 531510193 531510196 531510197 531510198 531510203 531510205 531510207 531510208 531510210 531510211 531510213 531510214 531510215 531510217 531510218 531510221 531510222 531510223 531510226 531510227 531510228 531510229

บัญชีบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวพัชราภรณ์ ประภัสศร นายพัฒนสรณ์ นามพิเศษชัย นางสาวพิชญ์ฌา พุทธคุณ นางสาวพิชญ์นรี พืชพันธ์ นางสาวพิมขวัญ เพชรสารกุล นางสาวพิมพ์ชนก แสนปากดี นายพิษณุ จันทร์หา นางสาวเพ็ญประภา สุขใจ นางสาวแพรสิริ รอดวินิจ นายภัทรกร สิงหเดโชกุล นางสาวภัทรศรี ปิติ นางสาวภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ นางสาวภัสวรรณ วรเมธพาสุข นางสาวมัททรี ไชยโย นางสาวมัทนี กันแจ่ม นางสาวมินตรา ดิงเกลไดน์ นางสาวเมธาวี อภิชาติธํารง นางสาวรัชฎาภรณ์ พันธุ์ทหาร นางสาวรัชนินทร์ ดวงอนันต์ นางสาวรัตติยากร อินกองงาม นางสาววทันยา วงษ์สุวรรณ นางสาววนิดา พูลปัญญา นางสาววรรณิภา วงศ์วิทย์ นางสาววรรษิกา แก้วประดิษฐ์ นางสาววรัญญา ตันฑเมืองยศ นางสาววรางคณา กิจวิไลรักษ์ นางสาววริศรา ตียะสุขเศรษฐ์ นางสาววริศรา ศิวะกุล นางสาววริศรา สุ่มงาม นายวรุตม์พงศ์ มงคลถิ่น นางสาววลัยลักษณ์ ปรีชล นางสาววันทนา ประไพศรี นางสาววันทพร ประสิทธิโชค นางสาววัลยา คงแดง นางสาววิภาวินี ปิยเธียรสวัสดิ์ นางสาววิรากร อุปธิ นางสาววิราวรรณ สุนันตา นางสาววิริญจ์ สิทธิวงศ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 5/6

15 - บริหารธุรกิจ 01 - บัญชี ลําดับที่ 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

รหัสนักศึกษา 531510230 531510232 531510233 531510234 531510235 531510236 531510238 531510239 531510241 531510242 531510243 531510245 531510246 531510247 531510249 531510250 531510253 531510255 531510256 531510258 531510263 531510264 531510266 531510267 531510268 531510269 531510271 531510272 531510273 531510275 531510277 531510279 531510281 531510283 531510284 531510286 531512001 531512002

บัญชีบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาววีรดา เล็กประเสริฐ นายวีรศักดิ์ ศรีวิไลฤทธิ์ นายวีระยุทธ กองศรี นายวีริศ ถนอมวงษ์ นางสาวแววผกา สวนหม้อ นางสาวศรสวรรค์ ธรรมธีระ นางสาวศาตพร เบญญาศรีสวัสดิ์ นายศิรชัช กาญจนปัทม นางสาวศิริกุล มีเพียร นางสาวศิริทิพย์ ยามะสัก นางสาวศิริพร เจนใจ นางสาวศุภิสรา ชัยศรี นางสาวสกุลสุข อินนัน นางสาวสรญา ตั้นสุวรรณ นางสาวสัณห์ฉวี เจริญนุกุล นางสาวสายนที สตพันธุ นายสินธพ ทาคํา นางสาวสิราวรรณ กัลป์เจริญศรี นางสาวสิริพร บุญมากพร้อม นางสาวสิวลี สถิรนุสรณ์ นางสาวสุชาดา ทองพงษ์เนียม นางสาวสุณัฐวรรณ วีระกิธพานิช นางสาวสุธินี ศิริทองคํา นายสุธี สว่างอารมณ์ นางสาวสุนิสา โล้พิรุณ นางสาวสุพิชญา อินต๊ะสาร นางสาวสุภาวรรณ ทัศนานุตริยกุล นางสาวสุรัสวดี เรืองสุริยะ นายสุวณัฐ จุลาสัย นางสาวหฤหรรษ์ วงศ์แก้ว นางสาวอภิชญา ฉั่วเจริญ นางสาวอังคณา สุขเหล็ก นางสาวอัจฉราพรรณ พวงแก้ว นางสาวอัญชลี ขัตติยะ นางสาวอาภรณ์ จารุอัคระ นางสาวอิสรีย์ วัฒนศิริชัยกุล นางสาวกนกพร ภู่ทัศนะ นางสาวกนกอร ใจยศเส้า

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 6/6

15 - บริหารธุรกิจ 01 - บัญชี ลําดับที่ 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

รหัสนักศึกษา 531512014 531512019 531512020 531512024 531512025 531512030 531512033 531512041 531512045 531512051 531512053 531512054 531512056 531512057 531512058 531512060 531512061 531512070 531512071 531512072 531512073 531512076 531512078 531512095 531512098 531512101 531512103 531512104 531512105 531512107 531512119

บัญชีบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวจิราภา ปานพรม นางสาวชนิกา เชื้อนาค นางสาวชนิตร์นันทร์ คํามีผล นางสาวชุติกาญจน์ สินมานะ นางสาวชุลีรัตน์ ป้อปาลี นางสาวณัฐชา มานะอุดมสิน นางสาวณิชากร แก้วมนู นางสาวธัญวรัตม์ แสงดอก นางสาวนวรัตน์ เลิศลักขณาวงศ์ นางสาวประภัสสร ยศศรี นายปราชญ์ คุณทรงเกียรติ นางสาวปวริศา จิรกาล นางสาวปัทมาวรรณ ปันบุตร นางสาวปาณิศา หัสนจันทร์ นางสาวปิยพร ทิพย์สุวรรณ์ นางสาวปิยะพรรณ ใจตุ้ย นายพงศธร โชคภิรมย์วงศา นายไพสิฐ เด่นชาญชัย นางสาวภคพร วงศ์รัชตโภคัย นางสาวกษิรา สันติคุณาภรต์ นายภาณุวิชญ์ วัดเกตุ นางสาวรัชนีกร จอมราชคม นางสาวรัตนาภรณ์ วันจันทร์ นางสาวสรณีย์ โพธิรัตน์ นายสิทธิพงษ์ ศรีคํา นางสาวสิริวิมล วัฒนวิทย์ นางสาวสุกิตติมา ชูปาน นางสาวสุดารัตน์ อริยะ นางสาวสุนิสา แซ่อึ้ง นางสาวสุปรีดา กนกกาญจนานนท์ นางสาวอิฏฐิวรรณ เลขะวัฒนพงษ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/4

15 - บริหารธุรกิจ 02 - บริหารธุรกิจ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 501512008 501512056 501512154 511510032 511512050 511512093 511512160 521510028 521510180 521510194 521510213 521512033 521512087 521512099 521512141 521512192 521512212 521512217 521512263 521512265 521512268 531510001 531510004 531510013 531510016 531510022 531510027 531510031 531510039 531510043 531510046 531510051 531510052 531510054 531510056 531510057 531510059 531510061

บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายกิตติ ดิสภาณุวัฒ นายนนทปรีชา กรรณิการ์ นายอานุภาพ ป้ายจัตุรัส นายจักรพงษ์ พรหมสนธิ์ นายบพิธ เศรษฐกร นางสาววิภาดา พิณโนเอก นางสาวธิดา คุณยศยิ่ง นางสาวจงกมล บุญกว้าง นางสาวรชพร ตั้งศรีวงศ์ นายวรกร วรรณเศียร นายวิชัย เหตระกูล นายเจนวิทย์ เรือนสติ นายนิเวศน์ ด่านวิไลปิติกุล นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหม นายเลิศสกุล สีรักษา นางสาวอรุณฉัตร เขตบรรพต นายชาครี รัตนชัย นายณัฐพงศ์ ไชยอินปั๋น นางสาวศิริญธนา ราชาตัน นายสืบสกุล พงศ์วีรกวิน นางสาวหรรษา มัลโฮตรา นางสาวกนกพร จําลอง นางสาวกมลวรรณ อุรัจนานนท์ นางสาวเกวลี วงศ์จักร์ นายคณวัฒน์ อินทรางกูร ณ อยุธยา นางสาวจษธรณ์ ยาดี นางสาวจินตหรา วงค์กองแก้ว นางสาวจิราวรรณ พลสยาม นายฉัตรมงคล ชื่นธีระวงศ์ นายชนาธิป สุขเสวี นางสาวชมพูนุช ไชยอินทร์ นายโชติภูมิ โล้พิรุณ นางสาวฐานิดา ตระกูลทักษิณา นางสาวฐิตินันท์ อุฏฐานชีวิน นางสาวณัฏฐภรณ์ วงศ์ศิริ นางสาวณัฐณิชา ชัยนคร นายณัฐดนย์ ศรีวิชัย นายณัฐนนท์ ไชยประดิษฐ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/4

15 - บริหารธุรกิจ 02 - บริหารธุรกิจ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531510065 531510067 531510072 531510082 531510083 531510084 531510087 531510090 531510092 531510105 531510113 531510120 531510124 531510138 531510151 531510155 531510164 531510167 531510172 531510175 531510178 531510183 531510185 531510186 531510187 531510188 531510199 531510200 531510202 531510209 531510212 531510219 531510225 531510240 531510244 531510248 531510252 531510254

บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐสุดา คุ้มผล นางสาวณิชารีย์ พรหมจิตต์ นางสาวตะวัน ตั้งมานะกิจ นางสาวธนิศรา กล่อมคุ้ม นางสาวธนิศา ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ นางสาวธมนวรรณ อรทัย นางสาวธัญกมล ปัญญาอุตม์ นางสาวธัญญา สุริยะชัย นางสาวธันย์ชนก สุขะวัลลิ นางสาวนริศรา สุวัตถี นางสาวนิรชา ปุสวิโร นายบุรินทร์ ใจอารีย์ นายปฏิพล ปาอินทร์ นางสาวปริสรา ชัยสุภาพสิริกุล นายผดุงพงศ์ สาธร นางสาวพรนัชชา จิ้มลิ้ม นางสาวพัสตราภรณ์ ชาวแหลง นางสาวพิชญาภา ศิริรัตน์ นางสาวพิมพิกา จอมอินท์ตา นางสาวเพ็ญลักษณ์ ศรีบุญเรือง นางสาวไพลิน ยะเปียงปลูก นายภานุวัฒน์ ธรรมานุวงศ์ นายภูวนัย อติโภคัย นายภูวพันธ์ กันขาว นางสาวมณีรัตน์ หลิมสิริวงษ์ นางสาวมัณฑนา ตระกูลรุ่งโรจน์ นายรุ่งศักดิ์ ราชคมน์ นางสาวลักษมี กองอินทร์ นายวชิรวิชญ์ หีบนาค นางสาววรัญญา ชัวศิริกุล นางสาววริศรา กล้ากลางชน นายวสุธร ศรีศิริสิทธิกุล นายวิชญ วิชิตพันธุ์ นางสาวศิริกุล ฟู่เจริญ นางสาวศิริพร แซ่โล้ว นางสาวส่องโสม นิชาภัทรกุล นายสิทธิชาติ คุโณปการพันธ์ นางสาวสิรนุช คุปตรัตน์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/4

15 - บริหารธุรกิจ 02 - บริหารธุรกิจ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

รหัสนักศึกษา 531510265 531510270 531510274 531510276 531510280 531510282 531510285 531510290 531512003 531512004 531512005 531512006 531512007 531512008 531512009 531512012 531512013 531512016 531512018 531512022 531512023 531512029 531512034 531512035 531512039 531512040 531512042 531512046 531512049 531512055 531512059 531512063 531512064 531512065 531512067 531512068 531512069 531512075

บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายสุทธิชัย ใจอุตม์ นางสาวสุภาวดี ภิรมย์เลิศอมร นายโสภณ สร้อยธนศิริกุล นายอนุกิจ จุฬาวิทยานุกูล นางสาวอัจฉรา ไตรพิทักษ์ นางสาวอัจฉราภร ศรีสุโข นายอํานาจ อุดนัน นายนภัทร ธีระชาญณรงค์ นางสาวกนกอร รัตนสมลาภ นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณโสภณ นายกษิดิศ ดีเดชา นางสาวนันท์นภัส เกษมสุข นายชวดล สิมะวงศ์ นายคณินพัชร เฮ้งตระกูล นางสาวครองสินธ์ เพ็ญโชติรส นางสาวจิรประภา ทลุมศิลป์ นางสาวจิระประภา ปัญญาแดง นางสาววีรินท์ สายกับ นางสาวชนากานต์ ฤทธิ์วาณิช นายชัยวัฒน์ พื้นงาม นายชุณห์พงศ์ พุทธโกษา นายณัฏฐา อินทร์สิงห์ นางสาวจันทรรัตน์ รัชชพงศ์รักษ์ นายธนกฤต เลาหสุรโยธิน นางสาวธนาภา ศรีสุวรรณ นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์แสนตอ นายนพดล ตาถาดี นางสาวนัจมน วงศ์พุฒิ นางสาวปภาดา สุทธพันธ์ นางสาวปัทมา บัวประเสริฐ นางสาวปิยะพร ผิวเหลืองสวัสดิ์ นางสาวพัชรี ขุนทอง นายพันธ์มงคล ชนะชน นางสาวพานิชยา ยะมัง นางสาวพิชามญชุ์ เลิศอัษฎางค์กูล นางสาวกัญจน์ณิชา กุศล นายพีรณัฐ กรมประสิทธิ์ นายยิ่งยศ กันทาแจ่ม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 4/4

15 - บริหารธุรกิจ 02 - บริหารธุรกิจ ลําดับที่ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

รหัสนักศึกษา 531512077 531512082 531512084 531512085 531512087 531512089 531512090 531512092 531512094 531512099 531512100 531512102 531512108 531512110 531512111 531512113 531512114 531512116 531512117 531512120

บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวรัตติกาล สุภานันต์ นางสาววรารัตน์ เรือนเมา นายวัชรากร สมฤทธิ์ นายวัฒนา ปัญญาใหญ่ นางสาววิชุดา ดวงกันยา นายศรายุทธ สุทธจิตต์ นางสาวศรินทร์ทิพย์ สายวงศ์ฝั้น นางสาวปรียาภัทร์ วงค์สุริยะ นางสาวสกนธ์กานต์ วีรกุลศุภสิน นายนิพิชฌม์ธร วงศ์ใหญ่ นายสิริพงศ์ ชัยรัตน์ นายสุกฤต ประเวทย์จิตต์ นางสาวสุมลมาศ อิ่มใจ นางสาวสุรีย์พร สิริพิพัฒน์ นางสาวหนึ่งฤทัย บุญยัง นายอภิชาต วงศ์เรืองวิศาล นายอภิสิทธิ์ เพชระบูรณิน นางสาวพลอยณัชชา จอมเดช นางสาวอัจฉราพร พรหมสุข นางสาวธิติมา เหลืองสกุล

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/6

16 - เศรษฐศาสตร์ 01 - เศรษฐศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 521610021 521610033 521610061 521612065 521612095 521612110 521660004 521660023 521660063 521660065 521660071 521660074 521660095 521660097 531610001 531610002 531610003 531610004 531610005 531610006 531610007 531610009 531610010 531610011 531610013 531610016 531610017 531610018 531610019 531610020 531610022 531610024 531610025 531610027 531610028 531610030 531610032 531610033

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายฉันทวุฒิ ตาเจริญเมือง นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง นายปฏิวัติ ประธานวัฒนา นายปิยะณัฐ ยอดรักษา นายวิศรุต บุญโต นายสิทธิพงศ์ ไชยคําหล้า นางสาวกันต์วรา ชาวน่าน นายฐิติกร เอื้อสมิทธ์ นางสาวภัทรทิรา อังศิริจินดา นางสาวภัทรวรรณ ชูชะเอม นายภูวนาถ กอจรัญจิตต์ นายวชิรวิชช์ เหลืองทอง นางสาวสิรินทรา ภูมี นางสาวสุกัญญา บุญเทียม นางสาวกนกรดา มาโนชญ์นิรันดร์ นางสาวกมลวรรณ ศรีวิทิพย์ นางสาวกรฎา เกตุเมธาวิทย์ นายกฤชกร แสนคําวัง นางสาวกันทิมา สุริยา นางสาวกาญจนา ซือมือ นางสาวกําไลทิพย์ กาศสกุล นางสาวเกล็ดดาว หมอกเมือง นายขวัญชัย บุญวงค์ นายเขมรัฐ ขาวงาม นางสาวจริยา ผลประสิทธิ์ นางสาวจันทร์จิรา วงศ์สุนทร นางสาวจารุพร ฤทธิ์สยอง นางสาวจารุวรรณ สมฤทธิ์ นางสาวจิรัฐติกานต์ สุศิริ นางสาวจิราภัทร์ ยาวรรณ นางสาวเจนจิรา ภูเขา นายเจษฎา ไชยวงค์ นางสาวเจียรนัย ตาใส่ นางสาวชนนิกานต์ อินต๊ะวิชา นางสาวชนิสรา ภาษิต นางสาวชลธร ตั้งตระกูลเจริญ นายชัยวัฒน์ บุญปาล นายชาคริต บุญยวง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/6

16 - เศรษฐศาสตร์ 01 - เศรษฐศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531610034 531610035 531610036 531610037 531610040 531610041 531610043 531610044 531610046 531610047 531610049 531610051 531610053 531610054 531610055 531610057 531610058 531610059 531610060 531610061 531610062 531610065 531610066 531610067 531610069 531610070 531610071 531610072 531610073 531610074 531610075 531610076 531610077 531610078 531610079 531610080 531610081 531610082

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายชาญวิทย์ รัมกร นางสาวชิดชนก แสนป้อ นายชุติพงศ์ ธนธรรมพิทักษ์ นางสาวชุติมา สุขิตาวุธ นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีตลานนท์ นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษ์พงศ์พันธ์ นางสาวณัฐฑิกา อินทร์ภักดิ์ นางสาวณัฐธิดา ศิริวรเวทย์ นายณัฐพล นัยวิกุล นายณัฐยศ ริ้วพิทักษ์ นายณัฐวัฒน์ เลิศภัทรปรีชา นางสาวดลยา รัตนพยอม นายทดิน นารินทร์ทอง นางสาวทัดดาว คํายอดใจ นางสาวทิพยรัตน์ คําวัง นางสาวธนลักษณ์ ธนรัตน์กิจการ นางสาวธนาภรณ์ ศิลปศักดิ์ขจร นางสาวธมลวรรณ ปัญญาศรี นางสาวชนัณชิดา คํารินทร์ นางสาวธีร์จุฑา รื่นเริง นายธีรภัทร วีระวัฒน์โสภณ นายนพรัตน์ ปัญญาบํารุงธรรม นางสาวนริศรา บุญดล นายนฤดล เตมีศักดิ์ นางสาวนัทธมน ธนพิชชาสกุล นายนิวัฒน์ สถิตธรรมคุณ นางสาวเนตรนภา วงค์มา นางสาวเนตรนารี ชัยชนะ นางสาวเบญจพร เรืองวงษ์งาม นางสาวเบญจภรณ์ ทิพย์วังพาน นางสาวประภัสสร ชัยวัง นางสาวประภาวดี ทะระมา นางสาวปรารถนา จันทนสกุลวงศ์ นางสาวปวรวรรณ แสนสุรีย์รังสิกุล นางสาวปวีณ์กร แก้วบุตร นางสาวปัญญารัตน์ เคหะจุ้ย นางสาวปาริฉัตร ติโลกะวิชัย นางสาวปิติญา สิริโยธิน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/6

16 - เศรษฐศาสตร์ 01 - เศรษฐศาสตร์ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

รหัสนักศึกษา 531610085 531610086 531610087 531610089 531610090 531610091 531610092 531610094 531610095 531610097 531610098 531610099 531610100 531610101 531610104 531610107 531610108 531610111 531610113 531610114 531610116 531610117 531610118 531610119 531610120 531610122 531610123 531610125 531610126 531610127 531610129 531610130 531610131 531610132 531610133 531610135 531610136 531610138

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายปิยพล ปัญญาฤทธิ์ นายพชกร จิณสิทธิ์ นายพชร วงศ์หนองเตย นายพลพรรธน์ พัชรภูวดล นายพัชรพล โมงขุนทด นางสาวพัชราภรณ์ ภู่เจริญ นางสาวพัชราภรณ์ สอนปันดิ นางสาวพัฑฒิดา ธรรมยืน นางสาวพันธิสา สัตยาวิวัฏ นายพิชญุตม์ พอจิต นายพิเชฐ ไชยวงค์ นางสาวพิมพิกา ชวลิต นางสาวพิมพิมล บุญเสาร์ นางสาวพิริยา ไหว้พรหม นายภวินท์ คลล้ํา นายภาณุพงษ์ ฬ่อสุวรรณ นางสาวภาณุมาศ ตุ้ยตาจม นายมนต์ธัช ไทยยันโต นายยงยุทธ พรสิงชัย นายโยธิน ปัญญาพิทยาธร นางสาวรวมพร บุญยะภาศ นางสาวรังสิยา พิทักษ์คีรี นางสาวรัชชนก วงค์สถาน นายฤทธิฤกษ์ ทาทะวงศ์ นางสาวลติกา จองพาณิชย์เจริญ นายวรวุฒิ บุญวงศ์ นายวริศ โกสลาภิรมณ์ นางสาววัชรี ปาละทา นายวิชชากร วนสัณฑ์วงกต นายวิษณะ มัณยานนท์ นางสาวศรสวรรค์ อุณหโชติ นางสาวศรารัตน์ แสนป้อ นางสาวศวิตา ศรีชัยโรจน์ นางสาวศิรประภา พนมศก นายศิรวิชญ์ จันทรนิมิตร นางสาวศิรินาถ วังราช นางสาวโศภชา อินนั่งแท่น นายสนธิพันธ์ ไกรชมสม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 4/6

16 - เศรษฐศาสตร์ 01 - เศรษฐศาสตร์ ลําดับที่ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

รหัสนักศึกษา 531610139 531610140 531610141 531610142 531610143 531610144 531610145 531610146 531610147 531610148 531610149 531610150 531610151 531610152 531610153 531610154 531610155 531610156 531610157 531610158 531610160 531610161 531610162 531610163 531610164 531610166 531610168 531610170 531610172 531610173 531610175 531612003 531612005 531612006 531612009 531612011 531612012 531612015

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายสมิทธ์ ชุติมา นางสาวสรารัตน์ บุญวงค์ นางสาวสินีนาถ ปฏิกรณ์ นางสาวสิริจิต อู่เจริญ นางสาวสิริธร เตชะวรรณโต นางสาวสิรินดา กลิ่นจันทร์หอม นางสาวสิริรัตน์ จอดนอก นางสาวสิริวดี สอนสารี นางสาวสุจิณลิชา มาระวิชัย นางสาวสุชานาฏ ทองส่งโสม นางสาวสุชาวลี มีบุญ นางสาวสุณิรัฐ เกาะกลาง นางสาวสุดธิดา ยะแสง นายสุทธิรักษ์ แลกันทะ นางสาวสุธินี เรือนอินทร์ นางสาวสุปราง ยอดชมภู นางสาวสุปรียา สียะ นางสาวสุภาวดี บรรหาร นางสาวสุภิญญา เสาธง นางสาวสุมิตรา สุขสําราญ นางสาวสุรางค์สิริ ศิริมา นายสุวิชา กรึกสมศาสตร์ นางสาวสุวิมล ประภาวะดิลก นางสาวหทัยนุช พวงศรี นายวิชญธัญญ์ อุ่นกาศ นางสาวอทิตยา กิณเรศ นายอภิชัย ใจจิตร นางสาวอลิสา พูนสิน นายอัชฌา บุญมาประเสริฐ นางสาวกรณิศ อภิเนาวนิเวศน์ นางสาวจิราพร ปานพรม นางสาวกรรณิการ์ คํามาบุตร นายกันต์ กล่อมอยู่เกตุ นายมนต์ธัช รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ นางสาวงามจิต สิทธิมงคล นายจารุเวศ ทศชนะ นางสาวจิตติมา สิงห์เวชสกุล นายชยุตม์ สุขขะนิวาสน์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 5/6

16 - เศรษฐศาสตร์ 01 - เศรษฐศาสตร์ ลําดับที่ 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

รหัสนักศึกษา 531612016 531612020 531612021 531612023 531612027 531612029 531612030 531612035 531612038 531612039 531612041 531612043 531612045 531612046 531612048 531612050 531612054 531612055 531612056 531612058 531612061 531612062 531612063 531612066 531612068 531612069 531612070 531612072 531612077 531612078 531612081 531612083 531612085 531612086 531612087 531612092 531612096 531612098

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวชัญญานุช มหาทุมะรัตน์ นายโชคชัย นิ่มปลื้ม นางสาวญารัตน์ ทรายแก่น นายณัชพล เดชรอด นายณัฐนันท์ ใจบุญมา นายณัฐพงศ์ เลาหะเพ็ญแสง นางสาวณัฐยา ธีระพิบูลย์ นางสาวดวงกนก พงศ์เรขนานนท์ นางสาวทิพย์หทัย รอดอุดม นายธนัตถ์ แม้นวงศ์ นายธีระภัทร ปิยะรัมย์ นางสาวนวพร สายอุบล นายนําพงศ์ รอดดี นางสาวนิตยา วิละขันคํา นางสาวนิสรา ใจจุมปา นางสาวปวีณา ไชยรัตน์ นางสาวปิยะรัตน์ เอื้อสลุง นางสาวพรรณวดี บุณยะกาญจน นางสาวพอชม นิบุญนีระนา นายพิโรดม สุขัคคานนท์ นายภคณัฏฐ์ หวังโชติกุล นายภคนันท์ นิสิตศิริ นายภูมิบดินทร์ สําราญรื่น นายมนตรี ยืนสา นายเมธิศ ศรีมนัส นายเมธี มณีงาม นายยุทธภูมิ ทองคํา นายรัฐพงศ์ ปิงเมืองเหล็ก นางสาวกันต์สินี นิรัตธราดร นายวิชยา ตั้งมีลาภ นางสาววิลาสินี ชัยธิ นางสาวศรีสุดา โสภา นางสาวจิตภินันท์ รัตนะโรจน์ นายศิวะพันธ์ องคะศิลป์ นายสมเกียรติ เรืองรัตนปกรณ์ นางสาวสาหร่าย ปัญญา นายสุรวีร์ พูลสมบัติ นางสาวสุรีรัตน์ ไม้หนองบัว

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 6/6

16 - เศรษฐศาสตร์ 01 - เศรษฐศาสตร์ ลําดับที่ 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

รหัสนักศึกษา 531612101 531612102 531612104 531612110 531612111 531660012 531660013 531660021 531660022 531660031 531660039 531660042 531660047 531660052 531660054 531660062 541610042 541610058 541610083 541610102 541610138 541610144 541610145

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวรส ประทุมสุวรรณ นางสาวโสภิดา ยานะ นายอภิชัย ติ๊บปิน นางสาวอาภรณ์ ใจเขียว นางสาวเอื้องนภา จินต์แสวง นางสาวฐานิกา อัคนิจ นางสาวณภัทรธมนต์ แซ่ล้อ นางสาวธันยพร วิริยา นายธันว์ อนุศรี นางสาวพฤณฑรัตน์ พรหมสิทธิ์ นางสาวพิชามญชุ์ สู่สุข นายเมธี พัฒนา นายวัชรพล วะน้ําค้าง นายสิรณัฐ สิงขรัตน์ นางสาวสุภัทรา บุญเกิด นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเกษ นางสาวณัฏฐาพร อินทรัศมี นางสาวทิพย์วิภา พงษ์สวัสดิ์ นายปวีร์ ศรีดุลยพินิจ นายพิศุทธสิทธิ์ พรมน้อย นางสาวสิริพร ชุมภูคํา นางสาวสุภาวดี ใจบุญ นายสุรศักดิ์ หมูเทศ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

17 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ 01 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 491710032 491710052 501710063 511710006 511710009 511710042 511710058 521710001 521710002 521710003 521710004 521710005 521710006 521710008 521710009 521710010 521710011 521710012 521710013 521710014 521710015 521710016 521710017 521710018 521710019 521710021 521710022 521710024 521710025 521710028 521710029 521710030 521710031 521710032 521710033 521710034 521710035 521710036

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล พระพงษ์ระวี โหลิมชยโชติกุล นายวีรเดช นรเศรษฐวรชัย นางสาวสมัญญา พิณสุวรรณ นางสาวคณัสนันท์ ตันวัฒนานันท์ นางสาวจุฑามณี พึ่งวิชา นายรวิชญ์ เลิศอัษฎางค์กูล นายศุภณัฐ สุดวง นางสาวกนกรัตน์ รุ้งรุ่งโรจน์ นางสาวกระรัต ทิป้อ นายกฤตธี จันทรโคลิกา นายกฤตภาส มั่นซิ้ว นางสาวกฤตยา นันทขว้าง นายกฤษฎา คุรุธรรมนนท์ นายกษิดิศ เพชรพัชรกุล นางสาวกันตกานต์ สมินทรปัญญา นางสาวกัลย์ลภัสร ตระการกุลพันธ์ นายกิตติทัต นิติกรวรกุล นายคณิน ขวัญทอง นางสาวจรูญรัตน์ ตากอง นายจักรพงษ์ บุญสุข นายจารุพัทธ์ คําวงศ์ปิน นางสาวจิราพร โสภณ นายจุลกฤษฏิ์ สมทัศน์ นายเจกิตาน์ โมกขกุล นางสาวชมนาด ชุมดวง นายชลัมพล แก้ววงษ์ นางสาวช่อฉัตร ฉัตรภูติ นางสาวชญาดา วุฒิเดชารักษ์ นางสาวณัชมัย ฉันทศิริพันธุ์ นางสาวณัฐพร ประจําดี นายณัฐพล ศักดิ์สุภาวัฒนกุล นายณัฐพล อุประแสน นางสาวณัฐภรณ์ เต๋มา นางสาวดลลดา ศรีวัฒนะตระกูล นายดํารงเดช สุจริต นายถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน นายธนพงษ์ จันทร์กระจ่าง นายธนพัฒน์ ข้ามสาม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

17 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ 01 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 521710037 521710038 521710039 521710040 521710041 521710042 521710043 521710046 521710049 521710050 521710051 521710052 521710053 521710055 521710057 521710059 521710060 521710061 521710062 521710063 521710065 521710066 521710067 521710068 521710070 521710071 521710072 521710073 521710074 521710075 521710076 521710077 521710078 521710079 521710080 521710081 521710082 521710083

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นายธรรศ อัตถาชน นางสาวธัญพัฒน์ เติมประสิทธิ์ นางสาวธัญลักษณ์ เหมือนละออง นายนรพัฒน์ คณาศรีนุวัติ นางสาวนัสรา แถมมี นางสาวนิจชุดา อุ่ยอุทัย นายปฏิญญา ปั้นเทียน นายปรีดิกร เกรียงสิทธิเดช นายพชร พิริยหะพันธุ์ นางสาวพรกนก สดใส นางสาวพรชนก พึ่งอ่อน นางสาวพิมพ์ชนก ดวงศรี นางสาวพิมพ์นารา ปาลี นางสาวพิมวรีย์ พิมสาร นางสาวแพรทิพย์ สิทธิเสรี นายภูนิพิฐ จันทสี นายภูวดล คํามะลิ นายรัชต์พล บัวจ้อย นางสาวรังสินี สกุลดี นางสาวรังสิรัตน์ พงษานุกูลเวช นางสาววนิดา ส่งสุข นายวรดล กล่อมแก้ว นายวรวรรณ ตันตราภิรมย์ นางสาววราภรณ์ มูลเท นางสาววิชญาพร อินต๊ะ นายวิชพัทธ์ ขาวผ่อง นายวุฒิไกร ศรีวิชัย นางสาวศรินยา ยงศิริสมสกุล นางสาวศศิมา ไตรยวงศ์ นางสาวศศิวิมล บุญเต็งชาญ นายศุภจิต สระมัจฉา นางสาวศุภลักษณ์ กําเนิดศุภผล นายสมัคร คันธวงค์ นายสิทธิกานต์ สัตย์ซื่อ นางสาวสุธิดา บุญสุวรรณ์ นางสาวสุธิรา สุขรัตน์ นายณัฏฐกิตติ์ ณะวงค์ษา นางสาวอริศรา กองแดง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

17 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ 01 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ ลําดับที่ รหัสนักศึกษา 77 521710084 78 521710085

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวอวิกา สุรินทรามนต์ นางสาวอัญมณี มาตยาบุญ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/4

18 - การสื่อสารมวลชน 01 - การสื่อสารมวลชน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 491810081 511810080 521810041 521810116 531810001 531810002 531810003 531810004 531810005 531810006 531810008 531810009 531810010 531810011 531810012 531810014 531810015 531810016 531810017 531810018 531810020 531810021 531810022 531810023 531810024 531810026 531810027 531810028 531810029 531810030 531810032 531810033 531810034 531810035 531810042 531810043 531810044 531810045

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวภัทราวรรณ กัณธิยะ นางสาวรสลักษณ์ ขัดศรี นายณัฐพงศ์ จําบุญมา นางสาววรพร ศรีรัตนา นายกนกพล อินถนอม นางสาวกมลทิพย์ ขุนสุวรรณ์ นางสาวกมลรวี กอสัมพันธ์ นางสาวกมลวรรณ โกวิทวงศา นางสาวกรรัตน์ วงศ์เวชสวัสดิ์ นายกรวิชญ์ ศรีใจ นายกฤษฎา ศิริตา นายกฤษณ์ เงาเมือง นางสาวกวินทิพย์ ชัยธีรกิจ นางสาวกัญญาภา บุญแรม นางสาวกัญญารัตน์ สุนทรนันท์ นางสาวกานต์กมล บุญหวา นายกิตติศักดิ์ กันธะวงศ์ นางสาวเกวลิน เกตุแก้ว นางสาวขวัญฤทัย กุศลสถิตย์ นายคมกฤษ ดวงมณี นายจักรินทร์ สมบูรณ์ นางสาวจารุวรรณ เนนสุทัพ นางสาวจิตรานุช คงดี นางสาวจิรัชญา สันติดี นางสาวจิรัชยา วิวัฒน์ธนสาร นางสาวจุฑามาศ ธะวิชัย นางสาวเจนจิรา โปธิ นายเจนรินทร์ แดนดิน นายเจษฎา จี้สละ นายเจษฎา เลิศไกรวัล นางสาวชญานิศ ปัญญาบุตร นางสาวชนนิกานต์ ตาอินต๊ะ นางสาวชลธิชา เตชะวิเชียร นางสาวชลลดา ฉิมคล้าย นางสาวชิดชนก ชุ่มวรรณ์ นางสาวชุติมา ศรีสว่าง นายเชษฐพัทธ์ เขื่อนแก้ว นายเฌอศานต์ ศรีสัจจัง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/4

18 - การสื่อสารมวลชน 01 - การสื่อสารมวลชน ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531810046 531810047 531810048 531810049 531810050 531810052 531810053 531810054 531810057 531810058 531810059 531810060 531810061 531810064 531810066 531810067 531810068 531810069 531810070 531810071 531810072 531810073 531810074 531810075 531810076 531810077 531810078 531810079 531810080 531810081 531810082 531810083 531810085 531810086 531810087 531810088 531810089 531810090

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวฐิตวันต์ ศิลปเทศ นางสาวณกมล ปฏิกรณ์ นางสาวณัชฐิตา พรรณรุกข์ นางสาวณัฏฐา ธนบํารุงกูล นางสาวกัญญมณี นิธิจินดาวัชร์ นางสาวณัฐธิดา จํามา นายณัฐพล กันจะสิน นางสาวดารณี เทพนุสนธิ์ นางสาวถลัชนันท์ โสตถิโสภา นายทวีวัฒน์ ชัยชนะ นางสาวทัศนีวัลย์ จันทะกูล นางสาวธนารีย์ กัณนกิจ นางสาวธมลพรรณ กุลวัฒน์ นางสาวธัญรัตน์ โปธา นางสาวธันวรัตม์ ยอดดี นางสาวธารารัตน์ ศุภคติสันติ์ นางสาวธิรารัตน์ พุทธวงศ์ นางสาวธีร์วรา วรรณฤมล นางสาวธีรนาฏ วัฏจักร์กุล นายธีรภัทร นันตา นายธีรเมธ สกุลโกศล นายนพพร นพรัตน์พัณณกร นางสาวนัทธมน นิจพันธ์ นางสาวนิริตา ลําธาร นางสาวนิลรัตน์ ปัญญาเมืองใจ นางสาวบัวหอม สายชาติ นายบุญญรินทร์ ศรีภิรมย์ นางสาวเบญจรัตน์ โรจน์รุ่ง นายปฏิญญา พนาวงค์ นางสาวปภาวรินทร์ บุญมาติ นายปรวีย์ ยิ้มสาย นางสาวประภาพร รักร่วม นางสาวปลายฟ้า ธเนศนิตย์ นางสาวปวิตรา สุวรรณศร นางสาวปัญญรัตน์ อุไรรัตน์ นางสาวปัทมาวดี ใจภักดี นางสาวปาจรีย์ นันตะรัตน์ นางสาวปิ่นกมล ดอกบุญนาค

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/4

18 - การสื่อสารมวลชน 01 - การสื่อสารมวลชน ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

รหัสนักศึกษา 531810091 531810092 531810093 531810094 531810095 531810097 531810099 531810100 531810101 531810102 531810103 531810104 531810105 531810106 531810107 531810108 531810109 531810110 531810111 531810112 531810114 531810115 531810116 531810117 531810118 531810119 531810120 531810121 531810122 531810123 531810124 531810125 531810126 531810127 531810129 531810130 531810131 531810133

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะนุช ขาวผ่อง นายพงศธร ช่วงทอง นางสาวพจนันท์ กุลกิตติโกวิท นายพรภิวัฒน์ ดอนขวา นางสาวพลอยไพลิน ขําในเมือง นางสาวพัณณิดา จรวุฒิพันธ์ นางสาวพิชชาพร สังวาลย์ นางสาวณภาดา ไชยเอื้อ นายพิชญะ บุญทน นางสาวพิชญาภรณ์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวพิมพ์พิชชา ทองเงา นางสาวพิมพ์ภัทรา บุญล้อมทรัพย์ นางสาวไพลิน สุขคํา นางสาวภัทราวดี พลวัฒน์ นางสาวภัสราภรณ์ มูลชัยลังการ์ นายภาณุพงศ์ พัฒนานุรักษ์ นางสาวภิรมย์ญา ศรีเพ็ญ นางสาวมธุรส สุริยะวงศ์ นายมนัสวีร์ ดอกไม้แก้ว นางสาวมยุรี วงศ์สุวรรณ นางสาวลดาวัลย์ เพชรอุดมรัศมี นายวรท ไชยคุณา นางสาวภัสราวรรณ บุญยเลิศรัตน์ นางสาววรินทร์ วัยวุฒิ นางสาววัชนันท์ ชูเถื่อน นายวัชระ วงศ์คํา นางสาววันวิสาข์ นาสิงห์ นางสาววาสนา มณีโชติ นางสาววิภาดา ชัยนนถี นางสาววิลาวัณย์ ทะลือ นายวีรยุทธ สมโรย นายวุฒิชัย จริยา นางสาวศยามล เดชคลัง นางสาวศิฎาภรณ์ ธรรมศรี นายศิวัช เดชารัตน์ นางสาวศุภรางค์ แสนคําแพ นางสาวศุภิชญา เลิกสายเพ็ง นายสฤษดิ์เดช คงคืน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 4/4

18 - การสื่อสารมวลชน 01 - การสื่อสารมวลชน ลําดับที่ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

รหัสนักศึกษา 531810134 531810135 531810136 531810138 531810139 531810140 531810141 531810142 531810143 531810144 531810146 531810147 531810148 531810150 531810152 531810153 531810154 531810155 531810156 531810157 531810158 531810159 531810160 531810161 531810162 531810163 531810164

ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวสาธิตา กาญจนัษฐิติ นางสาวสายทอง แสนปัญญา นายสารัช รชตเวศน์ นางสาวสิทธินี ชาญเสนะ นายสืบสกุล ทองศรี นางสาวสุดารัตน์ กันทะเนตร นางสาวสุธาดา ปวงจักร์ทา นางสาวสุนิสา เจ็นจัด นางสาวสุพัสวี จํามา นางสาวอรอินทร์ วรรณมณีศิริ นางสาวหทัยชนก รินฤาษี นายอดิเทพ ชาอ้าย นายอติลักษณ์ อภิวงค์ นายอนิรุทร์ เอื้อวิทยา นางสาวอภิษฎา วิทยสิงห์ นางสาวอมรรัตน์ ตันตระกูล นางสาวอรพรรณ สวัสดี นางสาวอรุณลักษณ์ มาลาโรจน์ นางสาวอลิตา ปู่ตอง นางสาวอังคณา คําใสใย นางสาวอัจฉราพร เขียววิจิตร นางสาวอัจฉราพันธ์ ธรรมสุขี นางสาวอัญชนา พรมเคียมอ่อน นางสาวอัมพร จอมคํา นางสาวอําพร แซ่หลิว นางสาวอิศราภรณ์ ดุลยธรรมภักดี นายอิสระ เหล่าเรืองธนา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

19 - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 01 - รัฐศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 521910028 521910144 531910001 531910002 531910003 531910004 531910005 531910006 531910007 531910009 531910011 531910014 531910015 531910016 531910017 531910018 531910019 531910020 531910021 531910022 531910024 531910025 531910027 531910028 531910029 531910031 531910032 531910033 531910034 531910035 531910036 531910037 531910038 531910040 531910041 531910042 531910043 531910044

รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายปฏิวัติ ศรีนวล นายปรานฒ์ สัมฤทธิ์ นางสาวกมลรัตน์ เถินภู่วิไล นางสาวกัญญามาส ฉายบ้านใหม่ นายกัณฑ์พงษ์ ทําสวน นายขจรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน นายคุณานนท์ ศิริบุตร นายจิรายุส คงแดง นางสาวจุฑามาศ กรุณามิตร นายชรินทร วงษาฝั้น นางสาวโชติกา จําเดิมเผด็จศึก นางสาวณัฐธิดา ทองเกษม นายณัฐนนท์ ไชยวงค์ นายณัฐพงษ์ ปินไชย นางสาวณัฐพร ปฐวีพนาสณท์ นายณัฐวัฒน์ คณะแก้ว นางสาวถิรนันท์ พูนพิน นางสาวทักษพร แสงสนิท นางสาวเพชรดารินทร์ สุวรรณเสรีรักษ์ นางสาวธนาวรรณ ใจธรรม นายธนากร ภู่พันธ์ นางสาวชนิตร์นันท์ จุ่มตั้ง นายนันทวัฒน์ ใสบาล นางสาวนารีรัฐ ไชยถา นางสาวนิลาวัลย์ แก้วเกิด นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นายปณต เจ้ยจู นางสาวปทุมทิพย์ ปันคํามูล นางสาวสาริศา ทัศนปัญญา นางสาวพัชรี ขาวดี นางสาวพิชชานันท์ ศิริวรรณ นายพิทักษ์ จันทร์ทิพย์ นางสาวพิมพาภรณ์ พลพิมพ์ นายภราดร อินทร์รัมย์ นายภัคนัฐ รามนัฏ นายภัทรพงษ์ เชื้อเมืองพาน นางสาวภัศรา รอดเทียน นางสาวภาณุมาศ ปวงกาวี

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

19 - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 01 - รัฐศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

รหัสนักศึกษา 531910045 531910046 531910047 531910048 531910049 531910050 531910051 531910052 531910053 531910054 531910055 531910057 531910058 531910059 531910061 531910063 531910064 531910065 531910066 531910067 531910068 531910069 531910070 531910071 531910072 531910073 531910074 531910075 531910076 531910077 531910080 531910082 531910240 531910241 531910242

รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวมนัญชยา ขุนสิทธิ์ นายมัสชรัตน์ ชมนันติ นางสาวมุกดา น้อยฮวด นายรัฐกูร ใจลําปาง นางสาววรรณิษา ขัดชุมศรี นายวรวัฒน์ ผาติสุวัณณ นางสาววรัญญา คําแก้ว นางสาววราภรณ์ นิพนธ์ นายวสันต์ ปรีวาสนา นางสาววัชราพร สุมทุม นายวิทยา น้ํานวล นายวีราทร จุโลทก นายวุฒิชัย ขนทอง นายวุฒิชัย หมั่นทํา นายศุภกร เดชนันทรัตน์ นายสถาพร ดอกไม้ดอย นายสมเดช วอดู นายสมศักดิ์ คําแดง นางสาวสวิชญา กวาวตาง นางสาวสวิชญา เลาเรือง นางสาวสาวิตรี จีนะพันธุ์ นางสาวสุภัทรา จิตจักร นายสุรเจตน์ ปันแก้ว นางสาวสุรีย์รัตน์ คัมภีร์พาโชค นายอนุพนธ์ ปรารมภ์ นายอนุรักษ์ มังกรดิน นายอนุวัฒน์ แก้วกําแพง นางสาวอมรรัตน์ คํามี นางสาวอรอุมา เอมพิณ นางสาวอรุณี วงค์ดาว นางสาวอัญชญา อภิวงค์ นายอานนท์ พรมเพ็ชร นางสาวปารดา พรหมเทพ นายวรากร ศิริสิทธิ์ นางสาวชิตาพัณณ์ ทัศนชน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

19 - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 - รัฐประศาสนศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 501910147 511910107 521910123 521910164 521910190 531910084 531910086 531910087 531910088 531910089 531910090 531910091 531910092 531910093 531910094 531910095 531910096 531910097 531910098 531910099 531910100 531910101 531910102 531910103 531910104 531910106 531910108 531910109 531910110 531910111 531910112 531910113 531910114 531910115 531910116 531910117 531910118 531910119

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายพงศ์รชต ศรีสุข นายธวัช ทองคํา นายทศพร จิรัฐติพงษ์ นายวริธ ไกยสิทธิ์ นางสาวอลิสรา ทองซิว นางสาวกชกร ทรายคํา นางสาวกนกพร อุปคํา นางสาวกมลชนก ไชยปะละ นางสาวกมลชนก สุริเย นางสาวกมลวรรณ จันทวาด นายกฤติน พุกกะเวส นายกฤษดา แก้วตา นางสาวกาญจนา คําบุญเรือง นางสาวกุลวดี ปันฟ้า นายจรุงเดช ชนประเสริฐ นางสาวจันทร์จิรา คืนมาเมือง นางสาวจันทร์จิรา อุปะละสัก นางสาวจันทิมา ถิ่นการ์ นางสาวจิรวรรณ ปัญญาวงค์ นายเจนภพ เจิงกลิ่นจันทน์ นางสาวชนม์นิภา เมืองมาหล้า นายชนาธิป อิทธิปาลกุล นางสาวชนาภา สัมมาอรรถ นางสาวชลธิชา วิชาเจริญ นายชลพ์ ไชยลังกาวงษ์ นายชาญศักดิ์ ช่างรัตนกร นายณพณัฐ กีฬาแปง นายณพล วัฒนศิริ นางสาวณัชชา สรชัย นายณัฐวัชร์ ใจเดช นางสาวดาราวรรณ สุวรรณกาศ นายธนกร วงค์วิเศษ นายธนะวัฒน์ พรหมทอง นายธนากรณ์ ลาพิงค์ นางสาวธัญรัตน์ ศรีนวล นายธีรทัต พูลเจริญ นายธีรพัฒน์ ทองกี่ นางสาวธีรัญญา ทุ่งสิบสี่

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

19 - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 - รัฐประศาสนศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531910120 531910121 531910122 531910123 531910124 531910125 531910126 531910127 531910128 531910129 531910130 531910131 531910132 531910133 531910134 531910136 531910137 531910138 531910139 531910140 531910141 531910142 531910143 531910144 531910145 531910146 531910147 531910149 531910150 531910151 531910152 531910153 531910155 531910157 531910158 531910159 531910160 531910161

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวธีราพรรณ์ จันทรมานนท์ นายนพพร เจริญธนวงศ์ นางสาวนรินทิรา ผิวโต นางสาวนริศรา โจ้แปง นายนเรศ สีจ๊ะแปง นางสาวนวรัตน์ แซ่ฉั่ว นายนันทศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ นายนิติพล เทพกาล นางสาวปพิชญา ศรีพงษ์ นายประสิทธิ์ศักดิ์ พงษ์พานิช นางสาวปรีญณัสช์ ขุนโต นางสาวปัณฑ์ชนิต จันทวงษ์ นางสาวปานชนก วงศ์แพทย์ นางสาวปิยนุช ยุทธนาการวิกรม นางสาวฝนทิพย์ อธิบดี นายพงษ์นรินทร์ วงศ์บุญมา นางสาวพจนพิสุทธิ์ พัฒนาศักดิ์ นายพร้อมพันธ์ คันธรส นางสาวพักตร์ประไพ พรมชาติ นางสาวพัชรินทร์ สมศรี นางสาวพัทธจิต ราชดี นางสาวแพรวพรรณ สายไฮคํา นายฟ้าใหม่ เพ่งศรี นางสาวภัทรนันท์ ขันเพ็ชร นางสาวภิรมย์ยา เหรา นางสาวมนิกา อภัยมูล นางสาวมินตรา ดวงทิพย์ นางสาวยุวธิดา ฟองดาวิรัตน์ นางสาวรัชดาพร พีรคําไล้ นางสาวรัชนีกร แสงสว่าง นางสาวรัตนาภรณ์ ฟูสายมา นางสาวลลิตา สุกันทา นายวรปรัชญ์ ปัญญาขันธ์ นางสาววรรณวิสา ฑีฆายุวงค์ นางสาววรารัตน์ ราชคม นางสาววรารัตน์ สอิ้งแก้ว นางสาววาสนา คงขํา นายวิทิต รังสิวุฒาภรณ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

19 - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 02 - รัฐประศาสนศาสตร์ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

รหัสนักศึกษา 531910162 531910163 531910165 531910167 531910169 531910170 531910171 531910173 531910174 531910176 531910178 531910179 531910180 531910181 531910182 531910183 531910184 531910185 531910186 531910239

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายวุฒิพงศ์ งามแว่น นายวุฒิพงศ์ สิทธิขันแก้ว นางสาวศรันยา พัฒนสุทธกิจ นางสาวศิริพร บุญยวง นางสาวศุภวดี ชัยศร นางสาวโศจิวัจน์ ใจสัตย์ นางสาวสโรชา เกิดแพร นายสิทธิ์ศิริ ศักดิ์ธนานนท์ นางสาวสิริผกา ตรีศิลสัตย์ นางสาวสุกานดา สมะนารี นายสุบรรศิษย์ มณี นายสุริยา ตาสิติ นางสาวโสภิวาท โกชุม นางสาวหทัยชนก ใจสุยะ นายอชิระวิชญ์ อนุฤทธิ์ นางสาวอรวรรณ บุญยวง นางสาวอริศรา ตรีศรีสิริ นางสาวอาภาภรณ์ เหมือยมะโน นางสาวอุดมพร หมอกเมฆ นายณัฐกรณ์ จันทร์หอม

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

19 - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 03 - การระหว่างประเทศ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 521910209 521912039 531910187 531910188 531910190 531910191 531910193 531910194 531910195 531910196 531910197 531910198 531910199 531910200 531910202 531910203 531910204 531910205 531910206 531910207 531910208 531910209 531910211 531910212 531910214 531910215 531910216 531910217 531910218 531910219 531910221 531910222 531910224 531910225 531910226 531910228 531910229 531910230

รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวดวงกมล โมมีเพชร นางสาวกรสิริ ดีใจวงษ์ นางสาวกนกนาฏ มังสาทอง นางสาวกนกวรรณ มหาทวย นางสาวกาญจนา ปิงเมือง นายเกษมศักดิ์ สุนทรพันธุ์ นางสาวจิราภัทร บุญมาวงค์ นางสาวชฎากาญจน์ กันธณี นางสาวชนรดา ถาวร นายชุติเดช ชื่นจิตต์ นายเชน พิทยาโรจนกุล นางสาวณัฐชยา ศุภกิจธนากร นางสาวณัฐนรี ศิริแก้ว นางสาวทิพเนตร บุญรอด นายธนพล ทุนทอง นางสาวธนัญญา มานะตา นางสาวธนานันท์ เงินคํา นางสาวธัญสุดา เทพกุล นางสาวนารถฤดี โจลัตสาห์กุล นางสาวบุญยธิดา ธรรมศิริ นางสาวเบญจมาศ ธรรมชัย นางสาวปาริฉัตร อิ่นแก้ว นายปิยณัฏฐ์ มัวจะบก นางสาวผกากรอง เอี่ยมสุนทร นางสาวพรปวีณ์ ธรรมกูล นางสาวพรรณิดา พันธ์พืช นางสาวพัชรพร มาลา นางสาวพัชรภรณ์ ไชยเขียวแก้ว นางสาวพิชญ์สุดา วิญญาเย็น นางสาวพิมพ์ชนก ธเนศอนันต์ นายภัทรพล ตุ้มกลีบ นางสาวภัทรรวี สุภัคสถาพรพันธุ์ นางสาวมณฑิตา รวดเร็ว นายมติชน รัตนเจริญ นายมูฮําหมัดยัษดาน แวดอเล๊าะ นางสาวศรีสุดา มาล้อม นางสาวศิริกัลยา พรมเทศ นายศิลป์ชัย โพธิ์พูน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

19 - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 03 - การระหว่างประเทศ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 531910232 531910233 531910235 531910236 531910237 531912001 531912002 531912003 531912004 531912010 531912011 531912013 531912014 531912015 531912016 531912018 531912019 531912020 531912023 531912024 531912025 531912026 531912028 531912029 531912030 531912035 531912037 531912041 531912042 531912043 531912044 531912046 531912047 531912048 531912049 531912050 531912052 531912053

รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายสิโรดม คุณยศยิ่ง นางสาวสุกัญญา แจ่มสุวรรณ นางสาวอภิศมา บุณโยดม นางสาวอังศุมาลี ทวีอภิรดีสุจริต นางสาวไอลดา เมฆารัฐ นางสาวกรรณิกา พฤกษ์ศิริวรรณ นายกฤษดา วิสุทธิสวัสดิ์ นางสาวกิรณา คุณสินธาร นางสาวกุลธิดา หว่างไพบูลย์ นางสาวฉัตรวิภา อิ่มอ้น นายชนาวิชญ์ ชื่นพงษ์ นางสาวฐิติกานต์ บุบผาชื่น นายฐิติวัสส์ ตนุตาพงศ์ นายณภัทร ศรวิชชุมาลี นายณัฐกฤตย์ สิริรวีกูล นายณัฐวุฒิ ปุระดุก นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์ นางสาวตติยา ชํานาญช่าง นางสาวธัญพร คําเฟื่องฟู นายธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร นางสาวนฤมล ปัญญาน้อย นางสาวนวพร ทองคํา นางสาวนิภาดา จํารัส นายบวรทัต โอสถิตย์พร นางสาวประกายดาว นาคะปรีชา นางสาวมนทกานต์ ไชยวงค์แก้ว นางสาวมุขระวี คําเขื่อน นายวสุพล เมืองใจ นายวัชรพล หมื่นเจริญ นายวัชระ เรืองวิลัย นางสาววันทนีย์ รุ่งเรืองวัฒนกูล นายวิษณุพงษ์ สารคาม นายวุฒิวัฒน์ โศจิศิริกุล นางสาวเวณิกา จันคุ้ม นางสาวศศิวิกราณฑ์ พิมพ์สกุล นางสาวศุภมาศ มีมานะ นายสันติภาพ ควบลินคํา นางสาวสุธาสินี กมลสาร

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

19 - รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 03 - การระหว่างประเทศ ลําดับที่ 77 78 79 80 81

รหัสนักศึกษา 531912057 531912058 531912059 531912060 531912062

รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายอดิทรัพย์ พิริยากรกุล นายอภิฉัตร มัทการ นางสาวอมรพรรณ ปานคํา นางสาวอรพรรณ จันทร์เกลี้ยง นายอรรถพล กาวิลเครือ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/4

20 - นิติศาสตร์ 01 - นิติศาสตร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 512012072 512012125 522012018 522012019 522012094 522012097 522012098 522012100 522012143 522012152 522012229 532010001 532010003 532010005 532010007 532010008 532010010 532010012 532010013 532010014 532010015 532010016 532010017 532010018 532010019 532010020 532010021 532010023 532010024 532010025 532010026 532010027 532010028 532010029 532010030 532010031 532010032 532010033

นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวพัณณ์ชยา เมธาฐิตเศรษฐ์ นางสาวอังศุมาริน ชุมศรี นายกษิดิศ นิรันต์สุข นางสาวกันติชา บุญชัย นายพีรสิงธ์ เจียชนนท์ นายธรรม์ ขนันไทย นายธรรมฤทธิ์ เสาร์ศรีจันทร์ นางสาวธัญญรัตน์ คําลือ นางสาวพิชุดา พรมสัตย์ นางสาวภัทรนารถ ฟูญาติ นายภูมเรศ ก้อนสุรนิ ทร์ นางสาวกมลชนก ศรีคํานวล นายกรณ์ วงศ์สําราญชัย นางสาวกรรณิกา แซ่ตั้ง นางสาวกิตติภัค ฉลอม นายไกรสร เถากิตติกุล นางสาวจริญญา พรหมมา นายฉัตรนรินทร์ บําเพ็ญวัฒนา นางสาวชญานนท์ แก้วมูล นางสาวชนกานต์ นิติวิทยากุล นายชยานันต์ อุ้ยตระกูล นายชานนท์ เปรมปราชญ์ชยันต์ นายณรงค์ฤทธิ์ ญัตติอัครวงศ์ นางสาวณณดา สุภาษา นางสาวณัฐนันท์ ใจมูล นายณัฐพล สุ้นโหย นายณัฐพล เหลืองจรัสหล้า นายตระกูลพันธุ์ พิมมล นายธนกฤต เอื้อพิทักษ์สกุล นายธนวิช สุภาแพ่ง นายธนานุรักษ์ ใบแสง นางสาวธัญญลักษณ์ เรืองงาม นางสาวธันย์ชนก ชนะชมภู นางสาวธีรดา ประคัลภากร นายนพกช พวงหอม นายนพพล จันทนาคม นายนพพล นพคุณ นายนรบดี ปัญญุเบกษา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/4

20 - นิติศาสตร์ 01 - นิติศาสตร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 532010034 532010035 532010036 532010038 532010042 532010043 532010046 532010048 532010049 532010053 532010055 532010056 532010057 532010058 532010059 532010061 532010062 532010064 532010065 532010066 532010067 532010068 532010069 532010070 532010072 532010073 532010074 532010075 532010076 532010077 532010078 532010079 532010080 532010081 532010083 532012002 532012003 532012004

นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวนลินทิพย์ คูอาริยะกุล นางสาวนันท์นลิน อินทะนัก นายนิติกร พุทธลา นางสาวนุชนาฎ แซ่ตั้ง นายปิยทัศน์ ชาตะวิริยะพันธ์ นายเปรม ภู่ทอง นางสาวพธูกานต์ ชูศรีนาค นางสาวพรวรรณภัทร รอดเมฆ นางสาวพัลลภา ดาเกลี้ยง นางสาวลําเนา แซ่ย่าง นายวายุ โชตยะกุล นายวิชญ์พล จันพลา นายวิทวัส อนุกูลพิพัฒน์ นายวิวัฒนา เฉลิมชัย นายวิสุทธิ์ แก้วสิงห์คํา นายวุฒิชัย วงศ์วรรณา นางสาวศศิธร น้อยเดช นายสกลวรรณ พันเพ็ชร นายสดายุ ทรัพย์พญา นางสาวสิตานัน โพธิกุล นางสาวสุชา โฉมศรี นางสาวสุธาสินี ธรรมสอน นายสุภกิณห์ เจริญฉ่ํา นายสุรศักดิ์ หมวกชัยภูมิ นางสาวหนึ่งฤทัย สุนทรพงษ์ นายอติวิชญ์ โพธารส นางสาวอนัญญา พิมพามา นางสาวอภิชญา มหาวิริโย นางสาวอัชฌา อินทร์ศรี นางสาวอาภรณ์ ดอกไม้ไหว นายอาลีฟ บือราเฮ็ง นางสาวอําไพ ใจยา นายเอกวิทย์ คณิตชยานันท์ นายชลิต เชื้อชอบธรรม นางสาวอุมาพร เพียรกุศล นายกรกช อนันตวุฒิ นางสาวกรกมล คงอิ่ม นางสาวกรรณิกา มูลละ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/4

20 - นิติศาสตร์ 01 - นิติศาสตร์ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

รหัสนักศึกษา 532012006 532012009 532012011 532012014 532012017 532012018 532012019 532012034 532012036 532012037 532012038 532012041 532012046 532012047 532012048 532012049 532012051 532012054 532012055 532012056 532012057 532012061 532012062 532012063 532012064 532012072 532012074 532012081 532012084 532012085 532012088 532012091 532012092 532012094 532012097 532012098 532012101 532012102

นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวกฤติกา ระย้าแก้ว นางสาวเกล็ดดาว บาลชน นายขจรเดช นามวงค์ นางสาวเจนจิรา ค้ําจุน นายชญานนท์ พันธุธัญญการณ์ นางสาวชนก์หทัย บุณยสาระนัย นางสาวชนกานต์ ทองอ่อน นายทศพร พุ่มเจริญ นางสาวทิพวรรณ ซ้อนมณี นายธนกฤต สุภาพ นายธนชล สุทธสุวรรณ นายศรุต ธนนพัทธกร นายนนทนันท์ จันทร์ครุธ นางสาวนภสร สวัสดิ์วอ นางสาวนฤมล จันทรวิจิตร นางสาวนลินี เดชดี นางสาวนันทกานต์ อุ่นสกล นางสาวนิลาวรรณ สุขสอน นางสาวนิโลบล แสงคํา นางสาวนุจิรา วงค์เขียวแดง นายบวรภัทร์ อุษาวัฒนากุล นางสาวประกายดาว ทองโชติ นางสาวปวีณา อุสาห์ นางสาวปัทมาภรณ์ ลีลาศ นางสาวปาทิตรา บางสมบุญ นางสาวพัชญ์สคณ บุรีรัตนสุขศรี นางสาวพัณลดา วิกรมาภิรมย์ นางสาวแพรนวีย์ สมุทรประดิษฐ์ นางสาวภราดา ครัดทัพ นางสาวภวิกา กล้าหาญ นายภาณุเดช เดชนาเกร็ด นางสาวมณีวรรณ แก้วประสิทธิ์ นางสาวมนทิยา ภักดีคง นางสาวมนัสนันท์ รัชเวทย์ นางสาวเมวิกา หาญอาษา นางสาวรตพร ชะเอม นางสาวรุ่งทิวา จอมงาม นายฤทธิพร ยืนยงวรรณโชติ

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 4/4

20 - นิติศาสตร์ 01 - นิติศาสตร์ ลําดับที่ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

รหัสนักศึกษา 532012103 532012105 532012106 532012108 532012113 532012115 532012122 532012123 532012125 532012126 532012128 532012130 552012082

นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล นางสาวลดาวัลย์ วรโชติโภคินธนัน นางสาววรรณวนัช ศรีเจริญ นางสาววรรณิภา วงค์คม นายวัชรพล เพชรทรัพย์ นายศตวรรษ เทอดตระกูลรัตน์ นางสาวศันสนีย์ โสภาคย์มงคล นายสุรฉัตร ควัฒน์กุล นายอนุชา คําพิลา นางสาวอนุสสรา สละเต็ม นางสาวอมรประภา แผ่นศิลา นางสาวกณฑอร มูลตามา นางสาวอาทิตยา การเก่ง นางสาวพีรดา ปันสุพฤกษ์

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/3

21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 01 - แอนนิเมชัน ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 502110002 512110075 512110111 522110010 522110078 522110235 522110238 532110003 532110004 532110005 532110006 532110007 532110008 532110010 532110012 532110014 532110016 532110017 532110018 532110019 532110020 532110021 532110023 532110024 532110025 532110026 532110027 532110028 532110029 532110034 532110036 532110037 532110039 532110040 532110041 532110043 532110044 532110045

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นายกนกศักดิ์ คงสัตรา นายภราดร มูลสวัสดิ์ นางสาวอริสรา วรรณาวชิราศิริ นายจิตตพัฒน์ จิตรวรพงษ์ นายวัชระ เพ็ญประสานชัย นางสาวกาญจนา ไชย์ศรี นางสาวณัฐชานันท์ กัมลาศพิทักษ์ นางสาวกนกวรรณ จันทรประภาพร นางสาวกนกอร เก่งปรีชา นางสาวกมลวรรณ ตาคํา นายกฤษฎา มหากิจไพศาล นางสาวกานต์ธิดา กลิ่นหอม นายกิตติธัช สุริยะป้อ นางสาวกีรรัตน์ ลิขิตอนุรักษ์ นายเขมณัฏฐ์ พิชัยไพบูลย์ นายคุณาธิป ทรัพย์สิน นางสาวจุฑามาศ สันติภาพ นายเฉลิมพล สาธิตคุณ นายชนะพงษ์ วงศ์จันทร์ นางสาวชนัฐธร วาฤทธิ์ นางสาวชนากานต์ ประสิทธิกุล นางสาวชนาทิตย์ ตะวันใหม่ นายชยังกูร สุวรรณศิลป์ นางสาวชวิศา พรมเกต นายชาญณรงค์ ชอบธรรม นางสาวชุติมน มากโพ นางสาวฐาปนี มณีธร นางสาวฑิตาพร เรียนรู้ นางสาวณหทัย ปานประสิทธิ์ นายภากร มิ่งศิริปรีดา นายตุณนชัย มีอ่อน นายไตรภพ ศรีวิชัย นางสาวทัศนีย์ เจริญสุข นายธนกฤต แซ่ลี้ นายธนพงศ์ เดชวงศ์ญา นายธนวัฒน์ ไกรศรีพันธุ์ นางสาวธฤตชลธร พิมพา นางสาวธนิกานต์ เกียรติสิน

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/3

21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 01 - แอนนิเมชัน ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 532110046 532110047 532110048 532110049 532110050 532110052 532110053 532110054 532110055 532110056 532110057 532110060 532110061 532110062 532110064 532110066 532110067 532110068 532110069 532110070 532110071 532110073 532110074 532110075 532110076 532110077 532110078 532110079 532110080 532110081 532110082 532110083 532110084 532110085 532110086 532110087 532110088 532110089

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาวธนิษฐา ฤทธิ์เมธี นางสาวธัญญารัตน์ บุญยี่ นายนนทกร นาคทิพวรรณ นายนภศิษฏ์ ประสูตพันธุ์ นางสาวนภัทร ชาวสวน นางสาวนันทวรรณ นวลเอี่ยม นางสาวนิโลบล อักษรโศภณพันธุ์ นายปฏิพัทธ์ ไผ่เผียว นายปฏิภาณ อ่อนคํา นายปฏิวัติ รุธีรยุทธ นายประพันธ์ นันต๊ะธรรม นายปริญญา อมรศักดิ์ นางสาวปานฤทัย สพานแก้ว นางสาวปาริฉัตร แย้มศรี นางสาวพรพรรณี สุพีรกร นายพัทนนท์ ทิมคล้าย นางสาวพิจิตรตรี สอนกล่อม นายพิษณุ แก้วเทพ นายพีระ โพธิ์คัณธา นางสาวภัคกวิน ชาญชนะภัย นายภัทรดนัย ภักดี นายภาคิณ หมู่พรมมา นายภาณุทัต ชุ่มปิว นายภาณุพงศ์ โขอนันต์ นายภาณุพงษ์ คําลาพิศ นางสาวภิญญดา แพทย์รัตน์ นางสาวภีรุชา ศรีจันทร์ นางสาวมณิกานต์ กันทิสา นายมนนที คุลภ์อนันต์ นางสาวมัชญา ปะทะนมปีย์ นางสาวมุทิตา กาวิโล นายรังสิมันต์ วงษ์มณี นายรัฐภัทร อ่อนน้อม นางสาวรุ่งนภา ชมเมือง นางสาวฤดีมาศ แสนทวีสุข นางสาวฤทัยรัตน์ คําลอ นางสาววงตะวัน จรรยากุลมงคล นางสาววรารัตน์ มอญแสง

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 3/3

21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 01 - แอนนิเมชัน ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

รหัสนักศึกษา 532110092 532110093 532110094 532110095 532110097 532110099 532110100 532110101 532110102 532110103 532110104 532110106 532110107 532110108

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

นางสาววิชิดา หมื่นโฮ้ง นายวิศรุต นพวงศ์ นายศุภพัฒน์ วิเทศ นายศุภสัณห์ นภาสว่างวงศ์ นางสาวสมฤดี ผันอากาศ นางสาวสิริวิภา เทพประชา นางสาวสุกัญญา ยอดยา นางสาวสุพัตรา ช้างขนุน นายสุภัทธะ เฟื่องฟุ้ง นายอนุพงษ์ จันทวงศ์ นายอนุศิลป์ ปัญญา นางสาวอรอนงค์ วงศ์ชัย นางสาวอัฑฒ์ธีรา เทพดวงแก้ว นายอิสระพงศ์ ต่อปัญญา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 02 - การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 502110162 502112038 512110119 512110154 512110231 512112021 512112022 522110099 522110125 522110132 522110140 522110149 522110150 522110166 522110170 522110172 522110174 522110180 522110194 522110200 522110205 522110209 522110214 522110248 522110249 522110253 522110256 522110258 522110265 522110269 522110271 522112025 522112026 522112028 522112030 522112040 522112042 532110109

ชื่อ-สกุล นายพัสกร ชัดขุนทด นางสาวภัทรภร อภิชัย นางสาวกนกวรรณ กาลสุข นายณัฐวัฒน์ งามรัตนกาญจน์ นายธัชธรรม์ อินทยะ นางสาวพิชญา วิศัทวัฒนา นายพิทักษ์ ความเพียร นางสาวสุรีย์ภรณ์ ทฤษฏีรักษ์ นางสาวกัญญุตา ฝักฝ่าย นางสาวรินลดา หน่อแก้ว นางสาวชาลิตสา นาทรา นางสาวณัฐวิภา วงค์เวียน นายณัฐวุฒิ นวลนันตา นางสาวนาถธิดา สุภเมธีสกุล นายปณิธิ ปรมศิริ นายประพันธ์พงศ์ ฉิมดี นายปริญญา มั่นเหมาะ นางสาวพลอย มาตระกูล นายภูพิงค์ กองจันทร์ นางสาวรุจิรมาส ขันทะฮ้อ นางสาววรนุช รักษาวงศ์ นายวัชรพงค์ กันธวงค์ นางสาววิศนี คําฮ้อย นายชานนทร์ คําตื้อ นางสาวโซเฟีย โออูจิ นางสาวณัฐิณี สุขลําภู นางสาวธาชินี พัฒนสมบัติ นางสาวนิโลบล บุญยัง นางสาวพิมพกานต์ สุคนธปฏิภาค นางสาววรัญญา หน่อเจริญ นางสาวอรริญดา งามมงคลชัย นางสาวปิลันธน์ธร ตัณฑ์สุทธิวงศ์ นายพงษ์นิรัญ มูลเมือง นายพิทวัส บุญญรัตน์ศิริ นายภูดินันท์ จิตตรัตน์เสนีย์ นางสาวสาวิตรี ศิริคงคา นางสาวสุมิตรา ศิริวุฒิ นางสาวกตัญชลี พันธชาติ

หน้า 1/5

ศิลปศาสตรบัณฑิต วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 02 - การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

รหัสนักศึกษา 532110110 532110111 532110114 532110117 532110118 532110121 532110122 532110123 532110125 532110127 532110128 532110131 532110132 532110133 532110134 532110135 532110136 532110137 532110138 532110140 532110141 532110142 532110143 532110144 532110145 532110146 532110147 532110148 532110149 532110151 532110152 532110153 532110154 532110155 532110156 532110160 532110161 532110162

ชื่อ-สกุล นางสาวกนกพร บุญยินดี นางสาวกนกวรรณ กองสอน นางสาวกมลทิพย์ เดชมนต์ นายกรวิทย์ กันทวงค์ นายกฤตนัย เลียวรักษ์โอฬาร นายกันต์ดนัย จอมสว่าง นางสาวเกสราภรณ์ เกิดผล นายเกียรติศักดิ์ สุภา นางสาวคัทรียา ทิวาประเสริฐศักดิ์ นายจักรพงษ์ เจริญวรรณ์ นางสาวจิรปรียา แจขจัด นางสาวจุฑามาศ ใจโน นายฉัตริน นภาวรรณ์ นางสาวชนก เกษพรหม นางสาวชนิกานต์ ชูวงศ์ นางสาวชนิดา รัตนมโนไพบูลย์ นายชัชวาล คําเขื่อน นายชัยพร กาทู นายชานนทร์ กระแสชัย นายชิติพัทธ์ เมฆประภามงคล นายเชาวัศ ฉันทะจํารัสศิลป์ นางสาวฐาณียา ชัยวงค์บุตร นายฐิติวุฒิ ปิ่นหย่า นางสาวณรัทธร ชูฤทธิ์ นางสาวณฤทัย ไชยรัตน์ นางสาวณัฏฐา ทองแย้ม นางสาวณัฐฐิกา ฟูสุวรรณ นายณัฐพงษ์ ประมาณ นายณัฐพล สิงห์สี นายณัฐภัทร ทรงชัยกุล นายณัฐภูมิ สุปินราษฎร์ นางสาวณัฐรัตน์ อุนจะนํา นายณัฐวุฒิ พิณโนเอก นางสาวณิชนันท์ จันทร์เพ็ญ นายดุลยวิทย์ ขุ่ยอาภัย นายทศพล ตาคํา นางสาวทิพวรรณ ประทุมทา นางสาวทิพาพรรณ วิจิตรพันธุ์

หน้า 2/5

ศิลปศาสตรบัณฑิต วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 02 - การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับที่ 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

รหัสนักศึกษา 532110164 532110165 532110167 532110168 532110170 532110171 532110172 532110173 532110174 532110175 532110176 532110177 532110178 532110179 532110180 532110182 532110185 532110186 532110187 532110188 532110189 532110190 532110193 532110194 532110195 532110196 532110197 532110199 532110200 532110201 532110202 532110203 532110204 532110205 532110206 532110207 532110208 532110209

หน้า 3/5

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-สกุล นายธนพล วงศ์คําแน่น นางสาวนันทพัทธ์ โชติวาณิชย์ นางสาวธนาภรณ์ พลับผล นางสาวธัญชนก ขําศรี นายธาวิต พรหมมินทร์ นางสาวธิดารัตน์ ภิญญธนาบัตร นายธีรพันธ์ สุรวิ รรณ นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ นายเธียร พุฒิธร นายนักปราชญ์ กันตีวงศ์ นางสาวนันท์นภัส เจริญจิตติชัย นางสาวนันท์นภัสร์ กองอะรินทร์ นางสาวนิชาภา วงศ์ชัย นางสาวนุชพิไล แก้วดวงแสง นางสาวบุษยมาศ พิบูลย์ นายปณิธาน โพธิ์จา นายปวริศ เล็กอุทัย นางสาวปาริชาติ กันถา นายปิยณัฐ กันตี นางสาวปูริดา นามหน่อ นายพงศ์ปิติ ตันติวัฒน์ นายพงศธร ทองมิตร นางสาวพริม จินดางาม นางสาวพฤษภา ขันธราช นางสาวพัชราภา ตังคะวัฒนะไพบูลย์ นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยอนันต์ นางสาวพิชชาภา วราพงษ์ลิขิต นายพีรภัทร สถิตย์ศิลาธรรม นายพีระพงศ์ สุริยะป้อ นางสาวเพทาย เชื้อพูล นางสาวภูริชญา แก้วเมือง นายภูริต กองบุญสุข นายมณฑล สักลอ นางสาวมณฑิชา ทรงศุภชัยกุล นายเมธานันต์ ธรรมสอน นายยศนันท์ มงคลศิริ นางสาวรศริน กัลยาเรือน นางสาวรักษิณา แสงวังคํา

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 02 - การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับที่ 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

รหัสนักศึกษา 532110210 532110211 532110212 532110213 532110214 532110215 532110216 532110217 532110218 532110219 532110221 532110222 532110223 532110225 532110226 532110227 532110228 532110231 532110232 532110233 532110234 532110235 532110236 532110237 532110238 532110240 532110241 532110242 532110244 532110245 532110249 532110251 532110255 532110256 532110257 532110258 532110260 532110262

หน้า 4/5

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อ-สกุล นายรัฐพล ชัยชมภู นางสาวรัตติยาภรณ์ อินต๊ะแก้ว นางสาวฤทัยชนก ยะไวทย์ นายวรเชษฐ์ กันทะมาลี นางสาววราภรณ์ ยาวิชัย นางสาววริศรา ไชยกาญจน์ นายวรุฒ มังคละ นายวศิน ใจวังเย็น นายวศิน วงศ์วิลาศ นายวัชระ บุญเรือง นางสาววัลลภา สมริน นางสาววาสนา อิศรางกูร ณ อยุธยา นายวิทวัส ผ่านการ นายวิศรุต วัชระเสนีย์ นายศักรินทร์ นิลวัฒนา นายศิริพงษ์ เมธีพินิตกุล นางสาวศิริพร แก้วสุข นางสาวศุภกาญจน์ จงเลิศรักษ์ นางสาวศุภรานันทน์ ปินทา นางสาวศุภวรรณ สุขมี นายสมชาย ภัครพล นายสหดล ตันตราพิมพ์ นายสัมฤทธิ์ เขตสุวรรณ์ นางสาวสาวิตรี ปัญญาฟู นายสิทธิพล สกุลพรรณ์ นางสาวสุนิสา เทพสันต์ นางสาวสุพรรณี วงค์ปัญญาดี นางสาวสุภาวณี กิจติถานนท์ นางสาวอภิชญา ตันไพจิตร นางสาวอมลวรรณ ปริดตา นายอัครวัฒน์ พัชรธนาวัฒณ์ นางสาวอัทธยา เข็มเพ็ชร์ นายอิศวงศ์ บุศยาจารย์ นางสาวอิสรีย์ ห้องสําเริง นายเอกชัย สุจริต นางสาวไอรดา เทอดเทียนวงษ์ นายเกรียงไกร ศรีวิชัย นางสาวจิรภา สายแก้ว

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 02 - การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับที่ 153 154 155 156 157 158 159 160

รหัสนักศึกษา 532110263 532110264 532110265 532110266 532110267 532110269 532110270 532110271

ชื่อ-สกุล นายณัฏฐ์สิริ สุภาเลิศ นางสาวณัฐธยาน์ วัฒนพงษ์ภรณ์ นายธนพล แปงคํา นางสาวธนาภรณ์ พลเวียง นายนทีธร จะวะนะ นางสาวพรพรรณ มณีรัตน์ นางสาวพันธุ์นภา ทาใจดี นายมงคลรัชฏ์ ไชยซาววงศ์

หน้า 5/5

ศิลปศาสตรบัณฑิต วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 1/2

21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 71 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

รหัสนักศึกษา 502115031 522115016 522115031 522115034 522115044 522115077 522115078 532115001 532115003 532115004 532115007 532115008 532115014 532115015 532115016 532115017 532115018 532115021 532115022 532115027 532115032 532115035 532115038 532115041 532115045 532115046 532115047 532115048 532115049 532115051 532115053 532115057 532115059 532115060 532115062 532115064 532115066 532115067

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

Mr.NATHANON THEPPAWONG Ms.NUTTHAPORN MANAWAEN Ms.TEERADA YANGKRUE Ms.BOONTARAT KETKOMON Mr.PUTTIPONG JANTARAFUL Ms.PHATCHARAPORN JANDEE Ms.WACHIRAPORN ATTAWUT Mr.KANOKTUCH POONSIN Ms.KANNIKA UTTYAWALEE Ms.KORAVEE SIRIVETTHAMRONG Mr.GUNCHANOK KAMONTIPWONG Mr.KANTAPONG ORPRAYOON Ms.KHAMMAPORN PHANKAM-AI Mr.KHOMKRIB SINGH Mr.CHAT SIRI Mr.CHATCHAYUTH MANASWIWAT Mr.PHUWIN KUSOL Mr.CHARNWIT JOMPANG Ms.THITIPORN SOMSAWAD Mr.NATTAWAT MAROHABUTRA Mr.THANAKRIT INTUB Mr.THANAKIT SAPMAMOON Mr.TEETAWAT RUEANGMANEE Mr.NOPPASART FONGKHAM Ms.NANTAWAN CHAILEK Ms.NITTAYA ARUNOTHONG Ms.PATINYA POTHITA Mr.PATIPHAT INKONG Ms.PANAPHUN PHIKOONTHONG Ms.PAPHICHAYA PRAPIN Mr.PRUTYA KUNAROOB Ms.PIYAPORN DEEJITKAD Mr.PONGSAKORN RATMUK Mr.PANIT SUKRARA Ms.PHANNIDA PANYASIT Ms.PHATTHRIYA SIRICHAI Mr.PHITAK SRIKAMSOW Ms.PIYAPORN CHUARJEDTON

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

รายชือ่ ผูค้ าดว่าสําเร็จการศึกษา กลุม่ ป.ตรี 2/2556 ครัง้ ที่ 1 หน้า 2/2

21 - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 71 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ลําดับที่ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

รหัสนักศึกษา 532115070 532115077 532115079 532115080 532115081 532115082 532115083 532115085 532115086 532115090 532115092 532115093 532115094 532115095 532115097 532115101 532115502

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อ-สกุล

Mr.PEERAPAT PAWASANTANON Mr.RINTASPON BHANNARAI Mr.VORAWAT TIABRATANA Mr.WORAWUT LOMWANAWONG Mr.WARAT SIRIVECHAPHUN Mr.WARAWUT PUNCHUM Ms.WARISA SUTAKHAM Mr.WATCHARAPONG NANTHASAN Mr.WITTAWAT SEANABUT Mr.SUPATHEP SAKULPANARUK Mr.SUPAPHONG WEERAYUTKAMJORN Mr.SUPAVAS SITTHITHANASAKUL Mr.SONSIRI KHAMPOLSIRI Ms.SAWALEE KANTHAPHAYAO Ms.SUCHANYA YUPA Mr.APIWAT ONGVISESPHAIBOON Ms.LIN WANG

วันที่สําเร็จการศึกษา 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557 03/03/2557

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 USDOC.SITE - All rights reserved.